Energi Norge

Innhold

NVE vurderer rollefordelingen i kraftsystemet

Nyhet, Strømnett

Publisert

Bilde av strømnett ved en fjord

NVE har lagt ut en åpen anbudskonkurranse på en teknisk og økonomisk utredning for å vurdere behovet for koordinering mellom regional- og distribusjonsselskap i planlegging og drift. Foto: Frank Andersen

NVE ber om en teknisk og økonomisk utredning for å vurdere behovet for en koordinering mellom regional- og distribusjonsnettselskap i planlegging og drift.

I forespørselen ber NVE også om en vurdering av eventuelle barrierer for koordinering, mulige organisatoriske løsninger, synergier ved ulike koordineringsoppgaver og hvordan oppgaver kan og bør fordeles mellom systemansvarlig og regionale koordinatorer.

NVE har lagt ut en åpen anbudskonkurranse på en teknisk/økonomisk utredning for å vurdere behovet for koordinering mellom regional- og distribusjonsselskap (DSOer) i planlegging og drift. Frist for tilbud til NVE var satt til 24.juni, og oppdraget skal utføres i perioden 1. juli til 30. november.

Gjennom oppdraget ønsker NVE å få vurdert følgende områder:

Vurdering av behovet for koordinering:
NVE ber om en gjennomgang av behovet for økt regionalt samarbeid og koordinering mellom distribusjonsnett og overliggende nett. Gjennomgangen skal inneholde en analyse av gevinsten av tettere samarbeid innen nettplanlegging og økt koordinering av oppgaver knyttet til driftsplanlegging og i løpende drift.

Vurdering av eventuelle barrierer for koordinering:
NVE ber om en drøfting av barrierer i dagens system, som hindrer koordinering i planlegging og drift, eksempelvis fravær av felles modell for analyse for planlegging og drift (nettmodell) eller regulatoriske hindringer.

Vurdering av mulig organisering av koordineringsoppgaver:
NVE ber om en gjennomgang av hvordan økt regional koordinering i planlegging og drift kan organiseres. Blant annet hvor mange aktører det kan være aktuelt å gi nye oppgaver, samtidig som samordningen med systemansvarlig ivaretas på en effektiv måte. DSOenes kjøp og bruk av lokal fleksibilitet og hvordan den kan samordnes med systemansvarlig skal vurderes. I tillegg ønskes en vurdering av hvilke minimumskrav som bør stilles til koordineringsenhetene knyttet til f.eks. kompetanse, bemanning, analyseverktøy, kontrollsystemer m.m.

Vurdering av mulige synergier ved koordineringsoppgaver:
NVE ber om en vurdering av synergiene ved å ha samme regionale koordinator for samordning av drift, driftsplanlegging og nettplanlegging. NVE ber også om en vurdering av om det er en eller flere oppgaver, gitt økende grad av digitalisering, som kan løses av en koordinator uten geografisk tilknytning.

Vurdering av om systemansvarsoppgaver bør kunne gjennomføres av regionale koordinatorer:
NVE ber om en vurdering av behovet for å åpne opp for at enkelte oppgaver, som i dag gjennomføres av systemansvarlig, kan delegeres til regionale koordinatorer, som får ansvar for nett opp til og med 66 kV og noen steder 110 kV eller 132 kV. Vurderingen skal inneholde en vurdering av rollefordelingen mellom regionale driftskoordinatorer og systemansvarlig.

Arbeidet skal ferdigstilles som en rapport innen 30. november.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: