Energi Norge

Innhold

NVE vil forskriftsfeste rapporteringsplikt

Nyhet, Strømnett

Publisert

Mann ved pult i et rom med mange dataskjermer

NVE vil forskriftsfeste dobbel rapporteringsplikt for nettselskaper i en overgangsperiode. Foto: Katrine Lunke

NVE vil forskriftsfeste krav til nettselskapenes forberedelser til innføringen av nordisk balanseavregning (NBS) og Elhub. Dette innebærer blant annet dobbel rapporteringsplikt i en overgangsperiode.

– Vi ønsker innspill til høringen fra medlemmene våre innen 20. januar slik at vi kan avgi et høringssvar til NVE innen fristen 27. januar, sier næringspolitisk rådgiver Ole Haugen i Energi Norge.

Forslagene til endringer i avregningsforskriften krever at nettselskapene tilpasser sine systemer og rutiner før nasjonal datahub for måleverdier – omtalt som Elhub – og balanseavregningssentralen starter opp.

Dette innebærer blant annet at rapportering av avregningsdata skal skje til ESett Oy – selskapet som tilrettelegger for NBS og som vil overta balanseavregningen i Norge, Sverige og Finland fra 1. mai – allerede fra 20. mars.

– Rapporteringen til eSett Oy kommer altså i tillegg til avregningsforskriftens gjeldende krav om rapportering av samme data til Statnett, sier Haugen, og peker på at dette vil gjelde i perioden 20. mars til 28. mai.

Mange prosjekter

Elhub og nordisk balanseavregningssentral er to sentrale prosjekter for omstilling og digitalisering av strømmarkedet, samt et harmoniseringstiltak for det nordiske markedet. Reguleringen av overgangsperioden skal bidra til å redusere risikoen for NBS, men vil også påføre nettselskapene noe merarbeid og kostnader.

– Som følge av utsettelsene i NBS-prosjektet som opprinnelig skulle levere i 2014, blir dette nå en ekstrabelastning for nettselskapene. Dette skjer i en periode hvor andre prosjekter, som innføring av smarte strømmålere og Elhub, krever mye oppmerksomhet og ressurser, sier Haugen.

NVE varsler at de vil følge med på aktørenes etterlevelse av sine forpliktelser som står beskrevet i høringsdokumentet. Aktører som ikke følger opp sine forpliktelser, vil kunne ilegges tvangsmulkt.

I tillegg til rapporteringsplikten, foreslår NVE å legge inn et krav i avregningsforskriften om at nettselskapene må få IKT-systemene sine godkjent for informasjonsutveksling med Elhub. Systemene må testes i Edielportalen innen 1. juli 2017 for å få dem godkjent.

Ettersom kraftleverandører deltar frivillig i markedet og derfor kan bli utestengt hvis de ikke er i stand til å innføre NBS og Elhub i tide, er det ikke nødvendig å pålegge disse å gjennomføre forberedelser.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: