Energi Norge

Innhold

Støtter gebyrordning for nettutredninger

Nyhet, Strømnett

Publisert

To montører henger i et fjordspenn for å vedlikeholde kraftlinjer

Illustrasjonsfoto. Foto: Trond Isaksen/Statnett

En gebyrordning med fastsatte satser som betaling for nettutredninger kan være en god løsning, så lenge den gjelder for både produksjon og forbruk – og alle nettnivåer, mener Energi Norge. NVE vurderer for øyeblikket prissignaler i såkalt masket nett, som en oppfølging til energimeldingen fra i fjor sommer.

Når det etableres ny kraftproduksjon eller nytt forbruk, er nettselskapene forpliktet til å knytte dette til nettet. Per i dag kan de ikke kreve betaling for utredninger og eventuelle nettinvesteringer i masket nett som må gjøres for å få til dette.

I den forbindelse harkonsulentselskapet Oslo Economics utarbeidet en rapport der de anbefaler NVE å innføre en gebyrordning med fastsatte satser for utredninger av tiltak i såkalt masket nett. Dette er strømnett som består av flere ”inn- og utganger". Når det bygges enkeltstående linjer derimot – såkalte produksjonsradialer – vil dette kunne utløse anleggsbidrag fra nettselskapet som gjør at utbygger får dekket hele eller deler av kostnaden. 

– I energimeldingen legges det opp til at nettselskapene skal gi sterkere lokaliseringssignaler til virksomheter som ønsker å knytte seg til høyere nettnivåer. Det er viktig og riktig å vurdere dette, så lenge gebyrordningen omfatter utredninger både i regional- og transmisjonsnett, og gjelder likt for produksjon og forbruk, sier næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

Effektiv bruk av ressurser

Oslo Economics mener at en gebyrordning først og fremst kan bidra til mer effektiv bruk av nettselskapenes utredningsressurser ettersom det kan bidra til at nettselskapet må gjøre færre utredninger og at prosjektene er mer modne før utredningene starter.

– Anleggsbidrag i masket nett kan være et annet tiltak som kan gi prissignaler om lokalisering, men dette er ikke vurdert i rapporten til Oslo Economics, sier Svartsund, og legger til man må huske på at å gi prissignaler i masket nett er komplisert og derfor krever nøye gjennomtenkte prosesser.

Oslo Economics anbefaler at:

  • Det innføres en todelt gebyrordning, der aktøren først betaler gebyr for en alternativstudie (eller KVU) og deretter for eventuell utarbeidelse av konsesjonssøknad.
  • Det ilegges tilleggsgebyrer dersom prosjekteier endrer sitt prosjekt eller ønsker at flere alternativer utredes, og dette medfører merarbeid for nettselskapet.
  • Utredningsgebyret refunderes helt eller delvis til aktøren som utløste utredningen dersom flere aktører tilkommer før utredningen er gjennomført, eller knytter seg til samme anlegg innen en viss tid etter at anlegget er ferdigstilt.
  • Gebyrordningen innføres sammen med en mer formalisert søknadsprosess for nettilknytning, der plikter og rettigheter for aktørene gjøres tydelige.
  • Oslo Economics mener at NVE bør fastsette de overordnede rammene og prinsippene for gebyrordningen, mens nettselskapene bør fastsette sine egne gebyrer. Det bør være frivillig for nettselskapene å innføre en gebyrordning.

Les rapporten

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: