Energi Norge

Innhold

Advarer mot å stramme inn for nettselskapene

Nyhet, Strømnett

Publisert

Strømnett i fin natur og rosa himmel. foto

NVEs forslag til endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet vil svekke inntektsrammen til nettselskapene og øke kostnadene når strømmen ikke blir levert. Foto: NTE

– Vi er inne i en utfordrende periode med et stigende rentenivå og behov for store investeringer i strømnettet. NVE bør derfor avvente endring i referanserenten til nettselskapene.

Før sommeren foreslo NVE i et høringsforslag å senke referanserenten med 0,4 prosentpoeng og øke KILE-satsene for husholdningskunder med om lag 50 prosent. Dette er endringer som reduserer nettselskapenes samlede avkastning og gir større økonomiske kostnader når strømmen ikke blir levert som normalt.

– Sammen med medlemmene har vi gjennomgått NVEs faglige begrunnelser i høringsforslaget. Når det gjelder referanserenten mener vi at denne ikke bør senkes i en tid hvor det generelle rentenivået er stigende. Når det gjelder KILE-satsene stiller vi spørsmål ved utformingen av spørreundersøkelsen som er lagt til grunne for hevingen, sier næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

Store investeringer i nettet

Energi Norge skriver i sitt høringssvar at NVE bør beholde referanserenten på dagens nivå for å bevare forutsigbarhet og stabilitet for investorer i nettinfrastruktur. Det er fremdeles et betydelig behov for investeringer i nettet, og derfor er virksomhetene avhengig av høy kapitaltilførsel.

– Den foreslåtte nedjusteringen av renten vil være spesielt uheldig i en periode med økende regulatorisk og bransjemessig risiko, blant annet som følge av økt elektrifisering, digitalisering og bruk av solenergi blant kundene. Samtidig som mye kapital er knyttet til anlegg under bygging som ikke gir avkastning ennå, sier Svartsund.

Videre påpeker Energi Norge i høringssvaret at samfunnet har en stadig økende forventning når det gjelder god forsyningssikkerhet. Sårbarheten for sluttbrukere og annen infrastruktur øker ved bortfall av strøm, og dette tilsier at renten må holdes på dagens nivå for å sikre riktige investeringer.

Kritisk til spørreundersøkelse

KILE-satsene som NVE foreslår å øke med om lag 50 prosent betyr at nettselskapene får en høyere "kostnad for ikke levert energi". Det er viktig at denne satsen gir riktige insentiver for nettselskapene til å opprettholde god leveringssikkerhet. Med samfunnets økte avhengighet av strøm øker trolig betalingsviljen for å unngå strømbrudd, men at den har økt med hele 50 prosent stiller Energi Norge seg tvilende til.

– For høye KILE-satser vil medføre et samfunnsøkonomisk tap ved at KILE-satsene som legges til grunn ikke gjenspeiler samfunnets reelle kostnader, ei heller betalingsvilje, påpeker Svartsund.

NVEs forslag til økte satser er blant annet basert på flere spørreundersøkelser, som Energi Norge og medlemmene mener har vært uklare. Det stilles i høringssvaret blant annet spørsmål ved utformingen av spørreundersøkelsen og bearbeiding av svarene.

– Vi stiller oss kritisk til kompleksiteten i metodikken og spørsmålsutformingen i undersøkelsen. Dette gjelder også bruken av skalaer, og kan ha påvirket resultatene i stor grad, avslutter Svartsund. 

  1. Høringssvar: Referanserenten og KILE-satser for husholdninger

    Les Energi Norges høringssvar til NVE i forbindelse med endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. NVEs forslag innebærer endringer i referanserenten og KILE-satsene (11. oktober 2018).

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: