Energi Norge

Innhold

NTE er ikke erstatningsansvarlig for brann

Nyhet, Strømnett

Publisert

Svart klubbe brukt ved dom. foto

Fersk tingrettsdom viser at det ikke foreligger grunnlag for ulovfestet objektivt ansvar for lavspenningsnettet i norsk rett. Foto: iStock

Fersk tingrettsdom fastslår at Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk ikke hadde ansvar for feil i lavspenningsnettet i Flatanger i 2014.

Energi Norge har bistått i saken til støtte for Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) som var saksøkt. Tingrettdommen av 22. mars 2018 viser at nettselskaper som ikke har opptrådt uaktsomt, ikke har ansvar for skade som følge av feil i lavspenningsnettet.

– Vi er tilfredse med at tingretten slår fast at det ikke foreligger grunnlag for ulovfestet objektivt ansvar for lavspenningsnettet i norsk rett, slik vi har redegjort for i vårt prosesskriv, sier direktør Knut Kroepelien med ansvar for næringsjuridiske spørsmål i Energi Norge.

Brann i lavspenningsnettet

Saken mot NTE bunner i en brann i Flatanger i januar 2014 som oppstod på grunn av feil i lavspenningsnettet. NTE sto for reparasjonen av feilen, og ble saksøkt for uaktsom gjennomføring. Flertallet i Namdal tingrett har i en (ikke-rettskraftig) dom slått fast at NTEs ansatte ikke hadde utvist uaktsomhet.

Rettens flertall kom også til at det ikke foreligger grunnlag for ansvar på ulovfestet objektivt grunnlag (uten skyld). Dette er et viktig prinsipielt spørsmål der Energi Norge har bidratt gjennom prosesskriv til støtte for NTE.

Hovedpunkter i dommen

I dommen (s. 76) heter det at "Etter en samlet vurdering av de overnevnte forhold, finner flertallet at det verken enkeltvis eller samlet foreligger forhold ved den midlertidige reparasjonen 16. januar 2014, de etterfølgende åtte dager eller den permanente reparasjonen 24. januar 2014 som tilsier at de krav som med rimelighet kan stilles til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt."

I dommen (s. 84) heter det at "Slik tingretten vurderer det, foreligger i utgangspunktet ikke ekstraordinær risiko ved blanklinje i lavspentanlegg" og "Flertallet [...] er av den oppfatning at vilkårene for ulovfestet objektivt ansvar ikke er oppfylt".

Dommen kan påankes.

  1. Tingrettsdom: Brann i Flatanger

    Les dommen fra Namdal tingrett i forbindelse med at NTE ble saksøkt for uaktsom gjennomføring av reparasjon i lavspenningsnettet i Flatanger i 2014 (mars 2018).

  2. Prosessnotat: Brann i Flatanger

    Les Energi Norges prosessnotat i forbindelse med at NTE ble saksøkt for uaktsom gjennomføring av reparasjon i lavspenningsnettet i Flatanger i 2014 (september 2017).

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: