Energi Norge

Innhold

NVE har vedtatt nytt regelverk for anleggsbidrag

Nyhet, Strømnett

Publisert

Kraftmaster i skogen. Foto

NVE har vedtatt endringer i forskriften om kontroll av nettvirksomhet, som blant annet omhandler regelverket for anleggsbidrag. Foto: Camilla M. Granheim

Endringene i det nye regelverket for anleggsbidrag innebærer at nettselskapene skal fastsette og kreve bidrag når en kunde utløser investeringer i regional- og sentralnettet. Energi Norge mener dette er positivt.

Regelverksendringen ble offentliggjort i forbindelse med at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt endringer i forskriften om kontroll av nettvirksomhet. Forskriften, som ble sent på høring i mars, omhandler blant regelverket anleggsbidrag – som vil si nettselskapenes rett til å kreve inn bidrag for å dekke anleggskostnader ved nettet.

Må ivareta flere faktorer

Energi Norge var i sitt høringssvar tydelig på at anleggsbidrag er positivt for å gi sterke prissignaler, men at dette ikke må hindre økt samfunnsmessig omlegging av energibruk fra fossile brensler til utslippsfrie.

– NVE har lagt inn i vedtaket av forskriften at kostnadsgrunnlaget for investeringer i regional- og sentralnettet kan begrenses i særskilte tilfeller. Denne formuleringen kan muligens bidra til begge disse faktorene ivaretas, sier næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

Sterke prissignaler er viktig for dimensjonering, lokalisering og etablering av ny kraftproduksjon eller forbruk, og vil derfor bidra til å utnytte dagens kapasitet bedre. På den andre siden kan for sterkt prissignal bidra til at attraktive nyinvesteringer i kraftproduksjon eller kraftkrevende industri flyttes til andre land.

Endrer forslaget til overgangsordningen

Energi Norge har vært kritisk til NVEs forslag om en såkalt overgangsordning. NVE har nå gjort justeringer og gått bort fra det opprinnelige kravet om at kunden må ha inngått forpliktende økonomisk avtale med nettselskap eller tredjepart. Overgangsbestemmelsen stiller nå krav om at innmatingskunder må ha fått innvilget konsesjon, og uttakskunder må ha bedt nettselskapet om tilknytning, økt kapasitet eller bedre kvalitet før 1. juli 2018. Videre må kundene bli tilknyttet, bli gitt økt kapasitet eller bedre kvalitet før 1. juli 2022.

– Vårt formål med overgangsbestemmelsen har vært at prosjekter som har kommet langt i utviklingen ikke kommer urimelig ut ved overgang til nytt regelverk. Vi har derfor foretatt noen endringer i overgangsbestemmelsen for å ta hensyn til dette. Endringene medfører at noen flere prosjekter omfattes av overgangsordningen, både ny fornybar produksjon og nytt forbruk. Dette har vært nødvendig for å lage entydige kriterier som gir forutsigbarhet for aktørene, sier direktør Ove Flataker i NVE.

Flere vedtaksendringer fra NVE:
  • Kunden skal i praksis alltid kun betale sin forholdsmessige andel av investeringskostnadene de utløser i nettanlegg med flere kunder.
  • Nettselskapet kan kun kreve at kunden dekker kostnadsoverskridelser inntil 15 prosent av anleggsbidraget kunden får estimert i forkant. Dette skal styrke kundenes rettigheter, og gjøre regelverket enklere og tydeligere for både nettselskap og kunder.
  • Energileddene i regional- og sentralnettet skal avspeile marginale tapskostnader, og beregnes ukentlig med én sats for dag og en annen sats som gjelder både natt og helg.
  • Fastleddet for innmating skal være basert på midlere årsproduksjon for alle innmatingskunder, unntatt de som er plusskunder.
  • NVE har gått tilbake på sitt opprinnelige forslag om at kostnader knyttet til nettjenester skal rapporteres på samme måte som andre kostnader. Nettselskapene skal fortsatt få lov til å levere tjenester uten tilknytning til nettselskapets egentlige forsyningsoppgave, uten at denne rammer effektivitet og inntektsramme.

De nye kravene gjelder fra 1. januar 2019, med unntak av overgangsbestemmelsen for anleggsbidrag i regional- og sentralnettet. Overgangsbestemmelsen trer i kraft umiddelbart, og skal sikre at NVE kan behandle eventuelle uenigheter om en kunde oppfyller kriteriene i overgangsbestemmelsen eller ikke.

Les hele forskriftsendringen her.

 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: