Energi Norge

Innhold

Foreslår tiltak for jevnere nettleie

Nyhet, Strømnett

Publisert

Lærlinger i Varanger kraft

Energi Norge foreslår tre tiltak som skal fordele nettkostnadene bedre. Foto: Varanger Kraft

Fordelingen av nettkostnader mellom by og land og mellom ulike regioner oppleves som urimelig av flere nettselskaper. Energi Norge har foreslått konkrete tiltak for å rette på dette.

I Granavolden-plattformen heter det at "regjeringen vil utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett". Spørsmålet er hvordan dette skal gjennomføres slik at begge deler av setningen oppfylles.

– Dette er spørsmål næringen har jobbet med over lang tid. Rimelig fordeling av nettleie er viktig både for nettselskapene og for kundene. Vi mener det kan gjøres endringer i kostnadsdelingen som tar større hensyn til lokale forskjeller, men som samtidig beholder incentiver for mest mulig effektiv drift av nettselskapene, sier konstituert adm. direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Store forskjeller

Det er til dels store forskjeller på nettleien i Norge. Dette skyldes ulike kostnader for drift, vedlikehold og investeringer i strømnettet. Distrikter med spredd bebyggelse og krevende topografi vil ofte ha et dyrere nett og færre kunder å fordele kostnadene på enn byområder. Har en mye kraftproduksjon og/eller kraftkrevende industri i tillegg, påvirker det også kostnadene.

– Utbygging av mer fornybar energi og elektrifisering av samfunnet stiller nye krav til strømnettet. Kostnadsfordelingen blir viktig fordi den også påvirker nettleien for forbruker, påpeker Kroepelien.

Energi Norge foreslår tre mulige tiltak:

1. Omfordele innmatingstariff 

Nettselskaper med regionale distribusjonsnett må få beholde en større del av den såkalte innmatingstariffen som kraftprodusentene betaler for å levere strøm inn på nettet. Den faste delen av tariffen, på noen hundre millioner kroner, har siden 2003 vært videreført til Statnett. Det eneste bidraget nettselskapene får er den variable delen av tariffen. Reiten-utvalget påpekte i 2014 at inntektene må tilfalle det selskapet som eier og driver nettet. Dette vil virke utjevnende på nettleien.

2. Unngå å svekke k-faktoren

Den såkalte k-faktoren benyttes for å fordele de faste kostnadene i transmisjonsnettet (nettet som binder landsdelene sammen) mellom regionale nettområder, etter hvor mye kraftproduksjon regionen har. Områder med mye kraftproduksjon kompenseres for at de har mindre behov for å hente kraft fra transmisjonsnettet. K-faktoren må ikke svekkes ytterligere, slik den er blitt over tid. Dette har særlig rammet områder med mye kraftproduksjon og kraftkrevende industri.

3. Mer balansert industritariff

Vi må tilstrebe en rimeligere fordeling av tariffkostnader som oppstår ved stort industriforbruk i transmisjonsnettet og det regionale distribusjonsnettet. I dag sitter de regionale nettselskapene igjen med et for lavt bidrag fra de store brukerne, i forhold til underliggende kostnader. Energi Norge har tatt til orde for å vurdere innføring av en såkalt gjennomgående tariff, basert på en totalvurdering av hvilke kostnader industrien bør dekke, men som samtidig sikrer industrien en gunstig tariff. Det vil si at industri tilknyttet regional distribusjon og industri tilknyttet transmisjon bør ha den samme faste avgiften. Dette vil også bidra til at industribedrifter på ulike nettnivåer i større grad likebehandles.

– Dette er viktige spørsmål for flere av medlemsbedriftene våre og noe vi derfor har brukt mye tid på. Vi vil den nærmeste tiden bidra med analyser og begrunnelser for gjennomføring og virkninger av forslagene, avslutter Kroepelien.

  1. Presentasjon: Utjevning av nettleie

    Last ned Energi Norges presentasjon om utjevning av nettleie (mars 2019).

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: