Energi Norge

Innhold

Forslag til likere nettleie ut på høring

Nyhet, Strømnett

Publisert

Låvisberget

RME har på oppdrag fra OED utredet virkemidler for utjevning av nettleie. Foto: Stig Storheil / NVE

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) foreslår å jevne ut nettleien ved hjelp av en tilskuddsordning, men svarer i sitt forslag i liten grad på andre problemstillinger knyttet til likere nettleie.

RME har på oppdrag fra OED utredet virkemidler for utjevning av nettleie. Forslaget er nå sendt på høring med frist for innspill 8. januar 2020.

RMEs samlede vurdering er at dersom det er ønskelig å innføre en utjevningsordning, er det tunge argumenter for å gjøre dette ved tilskudd som reduserer nettleien for kundene med høyest pris. En slik tilskuddsordning bør ifølge RME utformes slik at nettselskapene i størst mulig grad beholder insentivene til kostnadseffektivitet.

RME foreslår at ordningen finansieres ved tildeling over statsbudsjettet eller brukerfinansieres ved en avgift. Dersom brukerfinansiering er en aktuell løsning, må det gjøres en vurdering av hvordan det er hensiktsmessig å utforme avgiften, og hvor store beløp som bør bevilges til tilskudd hvert år.

Energi Norge har over lengre tid kommet med fire viktige tiltak som har utjevnende effekt og som har blitt formidlet i møter på Stortinget, med departementet og overfor statsråden. To av tiltakene, som omhandler innmatingstariffen og k-faktoren, blir i liten grad svart på i forslaget fra RME.

– Etter vårt syn er det selvsagt at innmatingstariffen i regionalt distribusjonsnett må tilfalle den netteieren hvor produksjonen er tilknyttet. Dette har vært en systemfeil gjennom mange år og vi er derfor skuffet over at dette ikke er tatt inn i forslaget, sier direktør for nett og entreprenør Kristin H. Lind i Energi Norge.

Videre hadde Energi Norge ønsket seg større fokus på problemstillingen knyttet til Statnetts ønske om å svekke k-faktor, da dette et skritt i feil retning når det kommer til fordelingsvirkningene.

– Nå vil vi gå nøye gjennom forslaget som har kommet og vurdere dette i tett dialog med medlemmer, før vi kommer tilbake med et høringssvar på nyåret, avslutter H. Lind.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: