Energi Norge

Innhold

Fra fossil til elektrisk transportinfrastruktur

Nyhet, Strømnett, Strømmarked, Forskning

Publisert

Elbiler på rekke og rad. foto

Utviklingen mot en grønnere transportsektor er viktig, men samtidig utfordrende, mener Energi Norge. Foto: Elbil.no

Energi Norge ber regjeringens ekspertutvalg for fremtidens transportinfrastruktur om å ta hensyn til samfunnsøkonomiske prinsipper i overgangen fra fossilt til fornybart.

Sommeren 2018 satte regjeringen ned et uavhengig ekspertutvalg som skal gi anbefalinger om fremtidens infrastruktur for transport i lys av ny teknologi. I den anledning sendte Energi Norge forrige uke inn sitt innspill til ekspertutvalget.

– Energi Norge er opptatt av at omleggingen fra fossil til elektrisk transport gir grunnlag for lønnsom vekst, nye arbeidsplasser og norske konkurransefortrinn. I vårt innspill fremheves derfor viktigheten av at markedsmodellene for transport baseres på samfunnsøkonomiske prinsipper, sier næringspolitisk rådgiver Ulf Møller i Energi Norge. 

  1. Brev: Ekspertutvalget for fremtidens transportinfrastruktur

    Les Energi Norges brev til regjeringens ekspertutvalg for fremtidens transportinfrastruktur og teknologi (januar 2019).

Dialog er alfa omega

Utviklingen mot en grønnere transportsektor er viktig, men samtidig utfordrende. Av Energi Norges medlemmer er både nettselskapene og kraftleverandørene direkte involvert i denne prosessen. 

Ekspertutvalg transportinfrastruktur

  • Ekspertutvalget jobber med å kartlegge og analysere implikasjonene av ny teknologi for fremtidens transportinfrastruktur.
  • Målet er å sikre at vi bruker ressursene i transportsektoren på en effektiv og fremtidsrettet måte.
  • Ekspertutvalget skal komme med anbefalinger slik at regjeringen i neste Nasjonal transportplan (NTP) best mulig kan ta høyde for den teknologiske utviklingen og øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten.

Les mer her.

Leveringsplikten til nettselskapene gjør at de i utgangspunktet må tilknytte alle forbrukere og produsenter som ber om det.

– Det er viktig at nettutbyggingene blir samfunnsøkonomisk lønnsomme. Her ser vi at det i prosjekter hvor utbygger og nettselskap har god dialog fra start, kan gjøres valg som reduserer kostnadene gjennom bedre tilpasning og planlegging, sier Møller.

Energi Norge påpeker videre for utvalget at det bør legges til rette for forbedret dialog mellom nettselskap og markedsaktører i lademarkedet.

Les også: Effektiv omstilling til elektrisk transport

Batteripakker på land

Store effektmengder som skal leveres over kort tid fra landstrøm er en utfordring for strømnettet, og noe Energi Norge ber utvalget om å ta høyde for. Her mener Energi Norge det er samfunnsøkonomisk riktig å i høyere grad bruke batteripakker på land.

– Batteripakker på land vil øke landstrøminvesteringen, men kan samtidig redusere nettinvesteringene betydelig. Samtidig vil dette redusere nettleiekostnaden ved redusert effektuttak og bedret brukstid, sier Møller.

Energi Norge mener utvalget bør sette strengere krav til at det gjennomføres gode analyser i forkant av større utbygginger. Her må alle investeringer sees i sammenheng for å sikre den beste samfunnsøkonomiske løsningen.

Hydrogen, "grønne" krav og innovasjonsklynger

Energi Norge peker også på at fullelektriske løsninger er å foretrekke, men at hydrogen kan være et viktig komplement.

Videre må myndighetene være pådriver for å sikre "grønne" krav gjennom offentlige anbud og anskaffelser. I tillegg er det viktig å legge til rette for verdiskaping og teknologiutvikling, gjerne i innovasjonsklynger.  

Les også denne rapporten om markedsmodeller for elektrisk transport:
  1. Rapport: Markedsmodeller for elektrisk transport

    Les rapporten om ulike markedsmodeller for elektrisk transport, utarbeidet av THEMA Consulting Group for Energi Norge (november 2018).

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: