Ønsker innføring av ny nettleie velkommen

Nyhet, Strømnett

Publisert

Tur til Vamma kraftverk i Glomma, sammen med Natur og Ungdom og ungdomspartier. Januar 2019.

I et høringssvar til NVE skriver Energi Norge at en ny nettleiestruktur ønskes velkommen. Det er ønskelig at kunder som i dag betaler nettleie i hovedsak ut fra hvor mye energi de forbruker, i større grad betaler ut fra hvor mye nettkapasitet de har behov for.

Nye prinsipper for nettleien har vært på høring. Ved å premiere smartere bruk av strømnettet, kan vi holde kostnadene lavere for kundene. Samtidig må ny nettleie være enkel å forstå.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har hatt forslag til en ny nettleiestruktur på høring. Forslaget legger opp til at kundene i større grad enn i dag skal betale for den kapasiteten de beslaglegger i nettet. Det vil bli billigere å bruke nettet når det er ledig kapasitet, noe som vil stimulere kundene til å flytte forbruk som er fleksibelt, spesielt lading av elbiler. 

– En slik forbruksendring vil bidra til å utsette investeringer i strømnettet og dermed holde kostnadene nede, noe som betyr at nettleien for alle blir lavere enn med dagens nettleiestruktur, sier Kristin H. Lind, direktør for nett og entreprenør i Energi Norge. 

Energi Norge stiller seg positivt til forslaget, men anbefaler en større grad av frihet når det gjelder energileddet i den nye nettleiestrukturen enn høringsforslaget synes å gi. Det vil gjøre det mulig å ha enklere modeller som kundene lettere kan forstå og handle etter. 

 – Et viktig forhold er at Energi Norge mener RME bør fravike marginaltapsprinsippet når det gjelder energileddet i tariffen til husholdningskundene. Det betyr et noe høyere energiledd enn bare verdien på tapene som vil gi bedre rom for enkelhet i modellvalg og som også kan gå i retning av Time of Use, sier Lind.

Her kan du lese Energi Norges høringssvar.

Forståelig system for husholdninger 

– Klimavennlig elektrifisering gir økt etterspørsel etter strøm. Derfor er det ønskelig at kunder som i dag betaler nettleie i hovedsak ut fra hvor mye energi de forbruker, i større grad betaler ut fra hvor mye nettkapasitet de har behov for. Energi Norge ønsker innføringen av ny nettleiestruktur velkommen, og håper dette skjer så snart som mulig etter forskriften trer i kraft sier Lind.

Lind fremhever at tariffsystemet for husholdningskunder må være enkelt og forståelig.

Samarbeid mellom RME og næringen 

Energi Norge mener at det ønskelig å teste ut ulike modeller innenfor RMEs forslag til regelverk før nettselskapene konkluderer med modellvalg. Derfor bør starten på innføringen av en ny nettleiestruktur settes til 2023. 

– Energi Norge mener dessuten at det må kjøres felles informasjonskampanjer mellom næringen og RME under innføringen av ny nettleiestruktur, avslutter Lind.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: