Innhold

Oppfordrer bransjen til fellesfinansiert forskning

Nyhet, Strømnett, Forskning

Publisert

At the Factory: Male Mechanical Engineer and Female Chief Engineer Work Together on the Personal Computer, They Discuss Details of the 3D Engine Model for Robotic Arm.

Denne høsten har samarbeidet i FoU koordineringsforum resultert i fire konkrete forslag til innovasjonsprosjekter som Energi Norge ønsker å stå som søker for. Foto: Gorodenkoff Productions OU

En lønnsom og fremtidsrettet fornybarnæring forutsetter mer forsking og innovasjon. Energi Norge jobber aktivt med å samle bransjen gjennom felles søknader til forskningsrådet.

Gjennom FoU koordineringsforum for nettselskapene blir alle nye ideer til fellesfinansierte FoU-prosjekter diskutert og prioritert. Forumet ledes av Energi Norge. 

Denne høsten jobber Energi Norge konkret med følgende prosjekter:

Digitalisert vedlikeholdssystem for kraftkabler i distribusjonsnettet

Kabelanlegg utgjør bare drøyt 5 prosent av dagens norske distribusjonsnett. Med Stortingets vedtatte politikk for kabler er det grunn til å anta at andelen vil øke med nettinvesteringer fremover. SINTEF Energi anslår at det kreves mer enn 30 milliarder kroner i investeringer i nyinstallasjoner samt utskiftninger i kabelparken for å sikre et fremtidig pålitelig og robust kabelnett. Et økonomisk bærekraftig utskiftningsprogram krever et sikkert tilstandsestimat. Prosjektet vil utvikle en ny og pålitelig tilstandskontrollbasert metodikk for distribusjonskabler basert på et system for digitalt assistert beslutningsstøtte.  

Les mer her

Hvordan utvikle bedre modeller for lavspenningsnettet

Flere lavspenningsnett vil kunne få flaskehals- og spenningskvalitetsutfordringer under kontroll. Ved nye og endrede tilknytninger er det usikkert hva som vil skje fremover i tid. Det trengs modeller for alternativer til nett og håndtering av usikkerhet i teknisk-/økonomiske analyser. 

Les mer her

Metoder og datagrunnlag for levetidsvurdering av elkraftanlegg

Det er et stort potensial for økt kostnadseffektivitet med digitalisering innen nettforvaltning. Dette krever mer data av tilfredsstillende kvalitet samt en standard informasjonsmodell for effektiv utveksling av data mellom fagsystemer og mellom nettselskap. Prosjektet skal utvikle metoder og datagrunnlag for bedre levetidsvurdering av kritiske komponenter i kraftnettet, og er koordinert med fornybarnæringens digitaliseringsprogram DIGIN.  

Les mer her

Nettselskapene vil benytte batterier som forsterkning i nettet

Batterier er en langt mer forutsigbar fleksibilitetsressurs for nettselskapet enn sluttbrukerfleksibilitet. Batterier kan være alternativ til nettforsterkning for å bedre spenningskvalitet eller redusere makseffekten. Uavhengig av hvem som eier og styrer batterier som skal yte tjenester til et nettselskap, bør nettselskapet ha kunnskap og metodikk for praktisk planlegging og prosjektering, eller for spesifisering og forhandling om fleksibilitetsytelser fra tredjepart.

Les mer her

Enklere gjennomføring med Energi Norge som prosjekteier 

Energi Norge, ved rådgiver Ketil Sagen, blir prosjekteier for innovasjonsprosjektene. Som prosjekteier tar Energi Norge seg av det administrative, slik at selskapene kan delta med faglig ekspertise inn i prosjektene.  

Hvis dere ønsker å delta i fellesfinansiert forskning og disse konkrete prosjektene, eller har innspill til andre forskningstemaer, se mer informasjon her. 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: