Energi Norge

Innhold

Tilkobling av ny produksjon påvirker nettleien ulikt

Nyhet, Strømnett

Publisert

Kraftlinjer til Tokke kraftstasjon i Dalen, Telemark

Et moment som bidrar til forskjeller i nettleie er nettinvesteringer som har blitt gjennomført for å legge til rette for ny kraftproduksjon. Foto: Energi Norge

De siste 20 årene er 1000 nye kraftverk tilkoblet strømnettet i Norge. Kostnaden har slått svært ulikt ut for nettkundene, viser nye beregninger fra DNV GL. Dette har RME (NVE) ikke tatt hensyn til i sitt forslag om likere nettleie, noe Energi Norge mener er uheldig.

Det er mange grunner til at nettleien varierer. Et moment som bidrar til forskjeller i nettleie er nettinvesteringer som har blitt gjennomført for å legge til rette for ny kraftproduksjon. For 20-30 selskaper har økt kraftproduksjon medført økningen i nettleien på 3-10 øre per kilowattime, ifølge DNV GLs analyse.

De siste 20 årene har det blitt bygget nesten 1000 nye kraftverk i Norge. Alle disse har fått nettilknytning, og kostnaden for dette bæres i stor grad av forbrukere i området hvor kraftverkene ligger. I områder med mye ny kraftproduksjon har dermed nettleien gått mer opp enn i områder med lite ny kraftproduksjon (alt annet likt).

Store investeringer

I notatet som som er utarbeidet for Energi Norge har DNV GL forsøkt å kvantifisere dette ved å se på vannkraftinvesteringer siden år 2000. Fremover kan disse utfordringene forsterkes som følge av vindkraftinvesteringer som tilknyttes regionalt distribusjonsnett. Selv om det vil betales anleggsbidrag vil disse som regel ikke dekke hele kostnaden ved å tilknytte den nye produksjonen.

Beregningene til DNV GL viser at vannkraftutbyggingene siden år 2000 har utløst nettinvesteringer på 6-8 milliarder kroner i lokalt og regionalt distribusjonsnett. Tariffeffekten av dette, fordelt på alt forbruk i distribusjonsnettet, er cirka 1 øre/kWh, men forskjellene mellom nettselskapene er store siden nettinvesteringene er ulikt fordelt.

Av 75 analyserte nettselskaper fant de at i underkant av halvparten av selskapene har fått økte gjennomsnittstariffer på mer enn 3 øre/kWh. Det som driver tariffkonsekvensen opp, er de høye vannkraftrelaterte investeringene og få kunder å fordele kostnadene på. Innenfor gruppen med både mye ny kraftproduksjon og relativt få nettkunder, fant de at tariffen er mer enn 5 øre/kWh høyere enn den ville vært uten nettinvesteringene kraftproduksjonen har utløst.

Svært uheldig

– Utjevning av nettleie er en viktig sak for mange av Energi Norges medlemmer, og har vært drøftet gjennom lang tid. RMEs forslag har tatt opp i seg noen av våre tidligere forslag, men et av våre viktigste forslag om at inntektene fra produksjon i regionalt distribusjonsnett må ligge igjen i nettet produksjonen er tilknyttet, er ikke tatt til følge. Dette er svært uheldig, sier direktør for nett og entreprenør Kristin H. Lind i Energi Norge.

Konsekvensene av at uttakskunder må betale for statsstøttet ny produksjon som er tilknyttet lokalt, er ikke drøftet i innstillingen til RME. I noen områder som har tilknyttet mye ny produksjon de siste årene, uten å kunne ta anleggsbidrag, har det bidratt til høyere nettleie for forbrukerne lokalt.

RME har skrevet i oppsummeringen og anbefaling av høringen om likere nettleie at det kan være hensiktsmessig å se nærmere på hvordan Statnett tarifferer underliggende nettselskap. Energi Norge synes dette er positivt og oppfordrer til at dette utredes videre.

Les hva Energi Norge tidligere har skrevet om likere nettleie.

  1. Notat: Tariffkonsekvens av produksjonsrelaterte nettinvesteringer

    Les notatet DNV GL har laget på oppdrag fra Energi Norge om tariffkonsekvens av produksjonsrelaterte nettinvesteringer (mars 2020).

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: