RMEs forslag om regulering av Statnett er et skritt i riktig retning

Nyhet, Strømnett

Publisert

Foto: To energimontører arbeider i en kraftmast

Foto: Statnett

Norsk Industri og Energi Norge hilser RME sitt forslag om ny modell for beregning av Statnetts kostnadsnorm velkommen.

Den nye modellen styrker Statnetts insentiver til kostnadseffektivitet, og dette vil komme alle som bruker strøm til gode fordi det bidrar til at nettleien ikke blir høyere enn nødvendig. Modellen legger ikke opp til at Statnett sammenliknes mot andre nettselskap. For å kompensere for insentivene som ligger i konkurranse gjennom sammenlikning, foreslår RME et produktivitetskrav på 1,5 % som skal gjelde for kostnadsnormen. Dette er et sentralt element i RME sin modell.

Norsk Industri og Energi Norge støtter innføring av et produktivitetskrav, men mener 1,5 % er altfor lavt. Nivået bør økes til minst 3,4 % og gjelde for hele inntektsrammen, ikke bare kostnadsnormen.

Viktig for konkurranseevnen

– Produktivitetskravet bør reflektere kostnadseffektiviteten i bransjen og formålet må være at Statnett får insentiver til kostnadseffektive løsninger for sine kunder slik at Statnetts avkastning i større grad reflekterer Statnetts effektivitet, sier Vivi Mathiesen, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.

For nettselskapene har kostnadene til overliggende nett økt de senere årene, og blant annet fordi effektiviteten blant nettselskapene er blitt bedre, utgjør kostnadene til overliggende nett en økende andel av nettleien til forbrukerne.

– Konkurranseevnen til flere av Norsk Industris medlemmer bestemmes i stor grad av energikostnader, der utgifter til nett er en sentral komponent. Derfor er det viktig at Statnett har gode insentiver til å holde kostnadene nede, sier Ole Børge Yttredal, avdelingsdirektør i Norsk Industri.

Nødvendige tilpasninger

- Energi Norge og Norsk Industri har samarbeidet om høringsinnspillet til RME. Vi har brukt tid på å sette oss inn i forslaget, og fått gjennomført en rekke analyser fra analysemiljøet i Afry. Dette har vi gjort for å forsøke å forstå hvordan endringen RME foreslår kan påvirke Statnett over tid, sier Vivi Mathiesen og legger til:

– Våre analyser peker på at RME sitt forslag er et stort skritt i riktig retning, men det er viktig at RME følger opp effekten av modellen og gjør nødvendige tilpasninger for å sikre insentiver til kostnadseffektiv drift og utvikling over tid og i lys av Statnetts investeringstakt i årene framover.

Mathiesen mener at arbeidet med å finne en god modell som gir gode insentiver på sikt, og der Statnetts kostnadsnorm er basert på kostnadsnivået et gjennomsnittlig effektivt nettselskap ville hatt, bør fortsette.

– Vi ønsker også at RME jobber for en transparent og god sammenlikning av de europeiske TSOene, der resultatet fra sammenlikningen kan benyttes direkte i den nasjonale inntektsreguleringen, sier Vivi Mathiesen i Energi Norge.

Norsk Industri og Energi Norge støtter RMEs forslag om at endringen trer i kraft fra og med 2021.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: