Innhold

Nye krav til dokumentasjon av ledninger

Nyhet, Strømnett

Publisert

arbeid

Foto: Jarle Nyttingnes

Nye regler om innmåling og dokumentasjon av ledninger i grunnen, sjø og vassdrag er vedtatt. Bestemmelsen trer i kraft fra 1. juli 2021, mens noen av de nye reglene trer i kraft først 1. januar 2022.

Bakgrunnen for endringene er at en stadig økt andel av ledningsnettet legges i bakken og samfunnets avhengighet av strøm. Graveskader koster samfunnet betydelige beløp hvert år. I tillegg er det også en fare for liv og helse, særlig hvis det er en høyspenningskabel som graves over.

- Endringene berører alle medlemmer av Energi Norge som har ledninger i bakken eller i sjøen, men det er særlig nettselskapene og fiberselskapene som blir berørt, påpeker Ulf Møller, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.

Ikke urimelig

Forskriften inneholder nærmere regler om hvilke ledningsanlegg som er omfattet, ledningseiers plikt til å dokumentere egne anlegg og ikke minst utlevering av dokumentasjon og eventuelt påvisning av ledninger.

Det er i § 4 ledningsseiers plikt til å dokumentere eget ledningsanlegg slås fast, mens § 5 regulerer utlevering av dokumentasjon av ledningsanlegget samt regler om påvisning. Når det gjelder påvisning, tydeliggjøres ledningseiers plikt til å ha god dokumentasjon. Dersom ledningseieren mener at dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig nøyaktig eller pålitelig til at vedkommende arbeid kan utføres uten fare for skade, skal ledningseieren påvise hvor ledningsanlegget er plassert.

- Siden det kun er ledningseier som kan vurdere kvaliteten på dokumentasjonen/ledningskartene, er ikke dette kravet urimelig, fortsetter Møller.

Utfordringer

I media har det vært diskusjoner knyttet til om dette endrer balansen mellom ledningseier og utbygger. Departementet slår derfor fast at plikten til eventuelt å påvise ledninger ikke endrer utbyggers aktsomhets- og undersøkelsesplikt. Utbygger har alltid et selvstendig ansvar for å vurdere utleverte ledningsopplysninger, og eventuelt sørge for fagkyndig påvisning.

- Samtidig vil nok et nettselskap med "dårlig" dokumentasjon, og som velger å ikke påvise, få utfordringer med å dekke sine tap hvis ledningen ligger et annet sted enn dokumentasjonen viste, sier Ulf Møller i Energi Norge.

Krav til innmåling og dokumentasjon av ledninger i grunnen, sjø og vassdrag mv. - regjeringen.no

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: