Energi Norge

Innhold

Forskning på fornybar energi

Vis filtrering

29 resultater

Type artikkel
Velg område
29 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Forskningsprosjekt

  High Head Francis - HiFrancis

  The primary objective is secure reliable operation and lifetime for high head Francis turbines operating in the future energy market

 2. Forskningsprosjekt

  HiFrancis FSI Toolkit

  Development of Recommended Practice and Toolkit for accurate load prediction on high head Francis turbines

 3. Forskningsprosjekt

  ENKI

  Prosjektets formål er å bringe romlig fordelte tilsigsmodeller fra eksperimentstadiet fram til operasjonalisering i vannkraftbransjen. Dette skal skje ved å utvikle den eksisterende prototypen ENKI til et velfungerende verktøy i prøvedrift, både som modul i Powels SmG-Inflow, og som selvstendig programvare for hydrologiske analyser.

 4. Forskningsprosjekt

  Nye værradarbaserte nedbørsprodukter

  Hovedideen med prosjektet er å lage nye værradarbaserte nedbørsprodukter, både estimat av bakkenedbør og nedbørsprognoser, for tilsigprognosering og produksjonsplanlegging.

 5. Forskningsprosjekt, Fornybar produksjon

  Stokastisk værgenerator

  Utvikle en stokastisk modell for meteorologiske drivkrefter bak fornybar kraftproduksjon, som kan anvendes både for storskala planlegging på europeisk nivå, og i detaljert produksjonsplanlegging for enkeltvassdrag. Den primære leveransen er en prototype implementert og dokumentert innenfor åpen kildekode-programmet R.

 6. Forskningsprosjekt, Fornybar produksjon

  Beslutningsstøttemodell for daglig drift

  Prosjektet fokuserer på videreutvikling av beslutningsstøtteverktøy (SHOP) for å optimalisere daglig drift av kraftstasjoner og vassdrag

 7. Forskningsprosjekt

  Pilotstudie: InSAR

  I dette FoU prosjektet studeres fire fyllingsdammer i Norge og Sverige. Dammene er ulike med henhold til størrelse, materiale samt orientering i forhold til satellittopptakene. En av dammene bygges om under måleperioden, noe som gir mulighet til å teste metodens prestasjoner i ulike faser av dammens levetid. For å bekrefte nøyaktigheten på InSAR målingene vil in-situs målinger fra dameierne brukes til å validere satellittmålingene.

 8. Forskningsprosjekt

  Plastring av fyllingsdammer (Plaf)

  Prosjektet skal utvikle en metode for optimal plastring av fyllingsdammer. En slik metode vil ha stor verdi for kraftselskapene og rådgivende ingeniører i forbindelse mer revurdering av eldre fyllingsdammer. Kunnskapsgrunnlaget i prosjektet vil også ha stor nytteverdi ved bygging av nye fyllingsdammer, både nasjonalt og internasjonalt.

 9. Forskningsprosjekt

  FlomQ

  Hovedmålet med prosjektet er å komme fram til et robust vitenskapelig grunnlag for å kunne revidere dagens retningslinjer for flomestimering i Norge.

 10. Forskningsprosjekt

  Damsikkerhet i et helhetlig perspektiv

  Prosjektet har som mål å etablere og ta i bruk kunnskap som utvikler damsikkerhet i et samfunnsoptimalt perspektiv. Foreløpig har arbeidet bestått i innsamling av bakgrunnsdata og midler til prosjektet. En viktig forutsetning for prosjekter er at myndighetene deltar i styringen og i arbeidet.