Energi Norge

Innhold

Bilde av nettlinjer og en person som står ute i vannet for å undersøke kabler

Foto: Helge Hansen

Prosjektet skal finne alternative tiltak til kostbar strømoppgradering av nettet gjennom å utvikle metodikk som gir klare økonomiske og tekniske grenser for korttids og stasjonær belastbarhet.

Bakgrunn: Økt integrasjon av distribuert produksjon i distribusjons- og lavspenningsnettet, samt endringer i forbruksmønster (bl.a. med mer effektkrevende belastninger, hurtigladning av elbiler mm) medfører høyere og mer tidsvarierende påkjenning av komponenter i nettet. Samtidig er det et ønske om at man for enkelte deler av nettet skal kunne levere mer effekt gjennom kontrollert utnyttelse av fleksibiliteten i belastningsevnen, f.eks. der man i perioder kan ta ut mer effekt så lenge den termiske tåleevnen til nettkomponentene overholdes.

 Vi trenger derfor informasjon om:

• Sammenhengen mellom målbare tilstandsparametere og termisk kapasitet.

• At nye og aldrede nettkomponenter tåler den økte belastningen.

• Løsninger, som kan øke den termiske kapasiteten.

• Tilstandsutviklingen ved økt og varierende termisk belastning.

 Det finnes et potensiale for økt utnyttelse av komponentenes belastningsevne, som kan håndtere kortvarige effekttopper, uten at påliteligheten og herunder levetiden reduseres. Dette nyttepotensialet konkretiseres gjennom et pågående forprosjekt i regi av Energi Norge.

Metode: Prosjektet vil fokusere på luftledninger og eventuelt kabelanlegg i distribusjonsnett. Transformatorers dynamiske belastningsgrenser forutsettes utledet gjennom termiske modeller som utvikles i et annet pågående forskningsprosjekt i regi av SINTEF Energi.

Angrepsmåte og metodevalg for de sentrale delene av FoU-prosjektet vil være litteraturstudie, konsultasjon med nasjonal og internasjonal ekspertise, samkjøring av kunnskap og erfaring hos nettselskap, konsulenter, entreprenører, produsenter og leverandører, analyser og beregninger, modellering samt laboratorietester på komponenter og komponentsammenstillinger.

Utførende: SINTEF Energi AS

Framdriftsplan: 2017-2020

Budsjett og finansiering: 12 MNOK hvorav 40% omsøkes Norges forskningsråd.

Prosjektansvarlig – Energi Norge: Ketil Sagen

Status: Prosjektforslag