Energi Norge

Innhold

REPLAN

Forskningsprosjekt

Publisert

Utvikle effektive metoder og verktøy for analyse av fornyelsesbehov i 11-22 kV distribusjonsnett på komponentnivå og selskapsnivå

Prosjektbeskrivelse: Prosjektet bygger videre på resultater fra flere prosjekter de siste årene innen risikobasert vedlikehold og fornyelse og skal svare på utforingen med å planlegge fornyelsestidspunkter for mange komponenter i distribusjonsnettet, hensyn tatt til store datamengder, stort fornyelsesbehov og sterke drivere for et forsterket nett fra utfordrende elektriske apparater hos sluttbrukere og distribuert produksjon. Fornyelsesplanene basert på komponentenes og anleggenes restlevetid vil være en viktig informasjonskilde til ny metodikk for helhetlig nettplanlegging.

Bakgrunn: Effektiv og målrettet planlegging av fornyelse av kraftnett krever planlegging basert på strategier for nettutvikling på både kort og lang sikt. Dette fordi nettet består av svært mange komponenter, men med ulik alder og tilstand, som er utsatt for eksterne påkjenninger av forskjellig karakter og styrke, og som representerer varierende grad av økonomisk, sikkerhetsmessig og miljømessig risiko.

Mål: Utvikle effektive metoder og verktøy for analyse av fornyelsesbehov i 11-22 kV distribusjonsnett på komponentnivå og selskapsnivå.

Utførende: SINTEF Energi

Varighet: 4 år (2014-2017)

Budsjett: 10 mill.

Bekreftede deltakere: AE Nett, BKK Nett, Eidsiva Nett, Hafslund Nett, Istad Nett, Lyse Elnett, Trønderenergi Nett, Powel

Prosjektansvarlig – Energi Norge: Ketil Sagen

Status: Godkjent av skatteFUNN (20%) og NVE. Startet medio 2014.