Energi Norge

Innhold

Bilde av mast i solnedgang på Sunnmøre

Foto: Tafjord Mørenett

Prosjektet skal utvikle en "verktøykasse" for nettselskapene til å kontrollere spenningsforholdene i distribusjonsnettet billigere enn nettforsterkning som følge av endret bruk av nettet.

Bakgrunn: Det norske distribusjonsnettet er svakt mange steder (spesielt lavspenningsnettet). Målinger gjennomført i mange punkter gjennom lang tid indikerer at spenningstoleransen på +/- 10% er presset på grunn av for dårlig kapasitet i nettet i forhold til last. Spenningsregulering i distribusjonsnettet antas å kunne bidra til en betydelig reduksjon i investeringsbehovet. Nyttepotensialet konkretiseres gjennom et pågående forprosjekt. Spenningsregulering vil også kunne kompensere for økende spenningsvariasjoner på grunn av lokal produksjon både i lavspenningsnettet (solcelleanlegg mm) og i høyspennings distribusjonsnettet (småkraft mm). Det har kommet nye muligheter for spenningsregulering, som f.eks. spenningsstyrte autotrinnede distribusjons-transformatorer og nytt spenningsregulerende kraftelektronisk utstyr, som sammen med smarte målere (AMS) vil kunne bidra både til bedre kontroll med og styring av spenningen til kundene i distribusjonsnettet. Det er implementert spenningsregulering i dag (eksempelvis i kraft-transformatorer), men med begrenset koordinering mellom de ulike regulerende tiltak og begrenset automatikk. Koordinering er viktig når det blir implementert flere spenningsregulerende tiltak.

Metode: Prosjektet skal analysere hvordan nye tiltak i distribusjonsnettet kan optimalisere spenningsregulering. Det skal lages en metodikk og en modell (programvare prototype/demo) for koordinering av eksisterende tiltak i regional‐ og høyspent distribusjonsnett med tiltak i lavspenningsnettene. Her inngår en analyse av mulighetene for hvordan anvendelse av AMS‐data kan benyttes for optimal spenningsregulering. Prosjektet skal ha ett eller to demo‐/pilotnett med kombinasjon av flere spenningsregulerende tiltak. Løsningene skal verifiseres i en demo samt i simuleringer på reelle problemcase og i NTNUs / SINTEFs smart grid lab på skalerte laboratorieforsøk med komplette omformere kjørt mot nettsimulatorer.

Utførende: SINTEF Energi AS

Framdriftsplan: 2017-2021

Budsjett og finansiering: 12 MNOK hvorav 40% omsøkes Norges forskningsråd.

Prosjektansvarlig – Energi Norge: Ketil Sagen

Status: Prosjektforslag

Ketil Sagen