Energi Norge

Innhold

Voltagereg

Forskningsprosjekt, Forskning, Strømnett

Publisert

Demonstrere, verifisere og tallfeste nytteverdien av en ny metode for automatisk spenningsregulering i distribusjonsnett, samt bidra med metodikk og grunnlagsdata for å oppnå mer presis beregning av energitap i distribusjonsnett.

Prosjektbeskrivelse: Ideen i prosjektet å utprøve en ny metode for spenningsregulering i distribusjonsnettet. Den nye metoden utnytter moderne måle- og kommunikasjonsteknologi for regulering av krafttransformatorens trinnkobler. Prosjektet skal analysere om nettapene kan reduseres gjennom å øke spenningen i nettet ved å utnytte målinger fra lavspennings fordelingsnettet. Nødvendig IKT-infrastruktur vil bli etablert som følge av utrullingen av Smart Strøm (AMS), hvilket gjør det økonomisk interessant å vurdere endret metode for regulering av spenning i lavspent distribusjon.

Bakgrunn: I en teoretisk forstudie utført av SINTEF Energi i 2010 på oppdrag for TE Nett, ble det antydet en mulig tapsreduksjon på ca 7 % ved innføring av nytt regime for spenningsregulering, utviklet av TE Nett. Hypotesen er basert på småskala utprøving hos TE Nett. Dersom hypotesen er riktig og skalerbar til nasjonalt nivå, vil det være et potensial for årlig innsparing i nett tap på 100-150 millioner kr dersom ny metode for spenningsregulering innføres i alle distribusjonsnett i Norge.

Mål: Demonstrere, verifisere og tallfeste nytteverdien av en ny metode for automatisk spenningsregulering i distribusjonsnett, samt bidra med metodikk og grunnlagsdata for å oppnå mer presis beregning av energitap i distribusjonsnett.

Utførende: SINTEF Energi, TrønderEnergi Nett

Varighet: 2 år (2015-2016)

Budsjett: 2,5 mill. kr

Deltakere: Trønder Energi Nett, Skagerak Nett, Hafslund Nett, Lyse Elnett, Istad Nett

Prosjektansvarlig – Energi Norge: Ketil Sagen

Status: Godkjent av skatteFUNN (20%) og NVE.