Kristofer Ryde / Lyse
Kristofer Ryde / Lyse

Forskning på fornybar energi

Innhold

Nett: Optimal håndtering av utfordringer i lavspenningsnett - OptiNett

Lavspenningsnettet i Norge er mange steder så svakt at sikker utkobling ved kortslutninger i nettet eller i kundens installasjoner ikke kan garanteres. Kostnadene for å forsterke nettet til tilstrekkelig nettstyrke er estimert til mellom 9 og 33 milliarder kroner. Dette prosjektet skal bidra til å redusere kostnader gjennom å legge til rette for at nye metoder som garanterer sikker utkobling ved kortslutninger tas i bruk av nettselskapene. Kostnadsestimater viser at bruk av alternative løsninger i enkelte tilfeller kan redusere investeringsbehovet med opptil 80 %.

Eier: Energi Norge

Type prosjekt og program: Innovasjonsprosjekt for næringslivet med støtte fra Norges forskningsråd, program EnergiX.

Utførende: SINTEF Energi

Deltakere: Agder Energi Nett, HelgelandKraft Nett, Istad Nett, Lyse Elnett, NTE Nett, NVE, REN, Skagerak Nett, TrønderEnergi Nett.

Varighet: 2019 - 2021

Budsjett: 9,5 MNOK

Prosjektansvarlig Energi Norge: Ketil Sagen

Status: Pågående

Mål: Redusere nettkostnader gjennom å legge til rette for at alternativ teknologi og nye metoder som kan sørge for sikker utkobling ved kortslutninger i svake lavspenningsnett og tilknyttede lavspenningsinstallasjoner, tas i bruk av nettselskapene.

Delmål:

- Utvikle metodikk for å identifisere nettområder hvor det ikke er mulig å garantere sikker utkobling ved kortslutninger i lavspenningsnettet og tilknyttede lavspenningsinstallasjoner.

- Identifisere og verifisere teknologier med simulering og testing i det Nasjonale smartgridlaboratoriet.

- Utarbeide metodikk, enkle verktøy og veileder for å finne optimal løsning på mangelfull tilstand (usikker utkobling og spenningskvalitet).

- Utarbeide maler for dokumentasjon av aktuelle løsninger i henhold til relevante forskrifter samt prestandarder.

Bakgrunn: Analyser utført av ett av nettselskapene i prosjektet viser at dersom minste kortslutningsstrøm er lavere enn 500 A, er det ikke mulig å garantere sikker utkobling i omtrent 40 % av tilknyttede lavspennings-installasjoner. Analysr utført av Energi Norge viser at omtrent 7,5% av landets nettkunder i lavspenningsnett er tilknyttet nett med minste kortslutningsstrøm lavere enn 500 A, noe som vil bety at omtrent 150 000 av Norges nettkunder vil ha for lav kortslutningsytelse til at sikker utkobling kan garanteres. Siden svake lavspenningsnett også typisk truer spenningskvaliteten vil prosjektet søke å finne løsninger som så langt mulig, kan være avbøtende tiltak for både sikker utkobling av kortslutningsvern og spenningskvalitet.

Nyvinning: Forenklet metode for identifisering av behov for tiltak for sikker utkobling av kortslutningsvern samt utvikle et viktig kunnskapsgrunnlag for optimal dimensjonering og plassering av alternative løsninger til nettforsterkning. Retningslinjer for kost-nytte- og risikovurderinger samt dokumentasjon på sikkerhet til bruk overfor DSB.

Resultat: mer informasjon kommer.