Kristofer Ryde / Lyse
Kristofer Ryde / Lyse

Innovasjon og forskning

Innhold

Klassifisering

Dagens klassifiseringsregime for vassdragsanlegg er regulert i «Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften)» fra 2010. Klassifiseringssystemet fungerer stort sett greit for mange anlegg, men i noen tilfeller ser en at resultatene kan bli urimelige og ulogiske, både med tanke på risiko for liv og helse og ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Delprosjektet Klassifisering har foreslått en metodikk for estimering av sannsynlige konsekvenser ved dambrudd ved å benytte andre kriterier og andre grenseverdier for fastsettelse av konsekvensklasse. Hovedformålet er å sikre at tiltak blir gjort der det gir størst forbedring i sikkerhet for liv, helse og eiendom. Forslaget er innenfor dagens damsikkerhetsforskrift.

For mer informasjon kontakt gjerne:

Robin Wood, E-post: robin.wood@statkraft.com