Energi Norge

Innhold

Medlemsmøte DSO-rollen

Formålet med møtet er å få frem synspunkter om hva ulike aktører legger i DSO-rollen og hvilken betydning denne rollen kan og bør få i det norske kraftsystemet i et 5-10 års perspektiv.

Foto: Katrine Lunke

Energi Norge ønsker også innspill på hva vi bør prioritere fremover av initiativ og aktiviteter på dette området. Vi håper på bred deltakelse og en åpen meningsutveksling.

Eldirektiv 3 inneholder to store utfordringer for organisering, ansvar og roller for norsk kraftbransje generelt og nettselskapene spesielt. Direktivet slår dels fast at kraftnettet har to nivåer – transmisjon og distribusjon. For Norge har avklaringen av regionalnettets status vært et nøkkelspørsmål i nettorganiseringen. Den andre store utfordringen for bransjen fra eldirektiv 3 er knyttet til skille mellom markedsutsatt og monopolregulert virksomhet, og DSO (distribusjonssystemoperatør)-rollen i dette bildet. 

En arbeidsgruppe i Energi Norge utarbeidet i 2014 rapporten "DSO-rollen, ansvar, roller og virkemidler", som blant annet foreslo en hovedmodell hvor det utpekes/etableres et gitt antall koordinerende DSO-er, men uten å gå i detalj på hvordan den konkrete løsningen skal se ut.

Siden 2014 har flere drivkrefter tydeliggjort behovet for å konkretisere nærmere hvordan DSO-rollen kan og bør utformes i det norske kraftsystemet i den tiden vi går inn i:

 • Teknologiske drivkrefter innebærer at endringer i kraftsystemet ventelig vil skje nærmere forbruker også i vårt land.
 • EUs foreslår at distribusjonssystemoperatørene skal få en større rolle i drift- og utvikling av nettet. I "Vinterpakken" foreslås opprettelse av en ny europeisk organisasjon som skal arbeide med felles regelverk etter modell av tilsvarende for transmisjonsystemoperatørene. 
 • I Norge skaper sammenslåing på eiersiden av kraftselskaper og kravet om selskapsmessig og funksjonelt skille endringsdynamikk.

På bakgrunn av denne utviklingen inviterer Energi Norge til medlemsmøtet.  

Program
 • 09:30 - 10:00
  Registrering
 • 10:00 - 10:20
  Velkommen
  • Mål for dagen
  • Agenda
  • Oppsummering 2014 rapport
  • Einar Westre
   Energi Norge
 • 10:20 - 10:45
  Våre foreløpige tanker om DSO-rollen i Norge
  • Jørgen Tjersland
   NVE
 • 10:45 - 11:10
  Statnetts syn på DSO-rollen
  • Anne-Sofie Risnes
   Statnett
 • 11:10 - 11:30
  Hva vi legger i DSO-rollen

  Betydning for drift og utvikling i nettet i vår region

  • Johan Hernes
   NTE Nett
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:00
  Hva vi legger i DSO-rollen

  Betyding og drift og utvikling av nettet i vår region

  • Petter W. Kirkebø
   Mørenett
 • 13:00 - 13:30
  DSO-rollen sett fra et nøytralt nettskalskaps perspektiv
  • Hafslund Nett
 • 13:30 - 14:00
  DSO-rollen sett fra et mellomstort selskaps vinkel
  • Frode Valla
   Helgeland Kraft Nett
 • 14:00 - 14:30
  Diskusjon i grupper
  • Hvilke muligheter og utfordringer kan DSO-rollen gi for bransjen?
  • Hva bør Energi Norge prioritere fremover?
 • 14:30 - 15:25
  Presentasjon av gruppediskusjoner
 • 15:25 - 15:30
  Oppsummering og veien videre
  • Anders Sivertsgård
   Energi Norge
 • 15:30 - 15:40
  Avslutning
  • Anders Sivertsgård
   Energi Norge

Praktiske opplysninger