Nettkonferansen 2019

3.-4.desember 2019, Britannia Hotel i Trondheim

Innhold

Program

 • 3. des 2019til 4. des 2019

Program 3. desember

09:00
Registrering
09:30
Åpning av konferansen
Knut Kroepelien
09:45 - 10:55
Sesjon 1: Nettet og fremtidens energisystem
Økt fokus på klima og endrede kundepreferanser fører til en nødvendig omstilling i kraftsystemet. Nasjonalt mål er å redusere klimagassutslipp med over 40% innen 2030 sammenlignet med dagens nivå. Våre unike fornybarressurser gir oss et godt utgangspunkt for omstilling til lavutslippssamfunnet gjennom elektrifisering av dagens fossile energibruk, hovedsakelig transport og petroleumsvirksomheten. Hva blir da fremtidens kraftbehov? Hva vil kundenes forventninger og behov som premissgiver for nettutvikling bli? Og hvordan vil ny teknologi og nye aktører påvirke denne utviklingen?
Møteleder: Mads Hadler
 • 09:45
  Introduksjon av sesjon
 • 09:55
  Kraftsystemet i et fullelektrisk Norge
  • Sonja Monica Berlijn

   FoU Direktør
   Statnett

 • 10:15
  Den fremtidige kunden
  • Göran Adlén

   Trendanalytiker

 • 10:35
  Fremtidens energi økosystem
  • Marius Dolven

   Konsulent DigiTek
   Skagerak Energi AS

10:55
Pause hos utstillere
11:25 - 13:00
Sesjon 2: Bruk av teknologi - hvor langt har vi kommet (og hvor går veien videre)
Etter om lag ett år erfaring med Elhub og AMS retter vi blikket mot hvilke erfaringer vi har gjort oss med teknologien så langt og videre utvikling fremover. Utrullingen av AMS har vært en viktig bidragsyter til nettselskapenes økende fokus på å ta i bruk ny teknologi for ny kunnskap og effektivisering av arbeidsoppgaver. To nettselskap vil presentere hvordan de tar i bruk ny teknologi i deres selskap.
Møteleder: Mads Hadler
 • 11:25
  Introduksjon av sesjon
 • 11:35
  Elhub – status og veien videre
  • Tor Bjarne Heiberg

   Daglig leder
   Elhub AS

 • 11:55
  Slik bruker vi AMS-data for nettnytte
  • Per-Oddvar Osland

   Avdelingsleiar Analyse
   Agder Energi Nett AS

 • 12:15
  Fremtidens Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS)
  • Hanne Sæle

   Forsker
   Sintef Energi AS

 • 12:30
  Hvordan vi i Glitre Energi rigger oss for å ta i bruk ny teknologi
  • Arne Marius Hallum-Telneset

   Leder digitale leveranser
   Glitre Energi Nett AS

 • 12:45
  Kan bruk av droner og kunstig intelligens revolusjonere drift av kraftnettet?
  • Mona Askmann

   Administrerende direktør
   Norgesnett AS

  • Erik Åsberg

   CTO
   eSmart Systems

13:00 - 14:00
Lunsj
14:00 - 17:30
Sesjon 3: Hvilken rolle må nettselskapene ta?
Elektrifiseringen av samfunnet vil fortsette å øke fremover. Samtidig vil ny teknologi, nye aktører og mer variabel fornybar kraft stille strengere krav til nettselskapene som bindeleddet i denne utviklingen. Hvilken rolle skal nettselskapene ta i utviklingen mot et mer elektrifisert og høyteknologisk samfunn? Rollen handler ikke bare om hvilke tjenester eller muligheter nettselskapene skal kunne tilby, det handler vel så mye om hvordan nettselskapene skal oppfattes som samfunnsaktør og spille på lag med kunde og samfunn.
Møteleder: Mads Hadler
 • 14:00
  Introduksjon av sesjon
 • 14:10
  Nettselskapene – herre i eget hus?
  • Jørgen Bjørndalen

   Principal Consultant
   DNV GL

 • 14:30
  Hvordan skal BKK Nett levere kundene det beste energisystemet?
  • Inger Erikka A. Lundetræ

   Divisjonssjef Utvikling
   BKK Nett AS

 • 14:45
  Elektrifisering og digitalisering - også økonomisk smart
  • Arnt Solli

   CEO
   REN Røros AS

 • 15:00
  Kunden i sentrum i framtidens nettselskap
  • Vibeke Ranum

   Direktør Kundefront
   Hafslund Nett AS

 • 15:15
  Hvordan kan historiefortelling om samfunnsoppdraget vårt bidra til å bygge omdømme?
  • Siri Sund

   Kommunikasjons- og kundesjef
   Lofotkraft AS

 • 15:30
  Pause hos utstillerne
 • 16:00
  Introduksjon etter pause
 • 16:10
  Hvilke kriterier for HMS skal man legge til grunn i anbudsprosesser?

  Lansering av Energi Norges HMS-veileder for innkjøp av entreprenørtjenester

  • Kristin Reitan

   Næringspolitisk rådgiver HMS
   Energi Norge

  • Inge A. Alme

   Daglig leder
   Alme Solutions AS

 • 16:30
  Samhandlings- og samarbeidsmodell med entreprenørbransjen
  • Jon Larsen-Frivoll

   Seksjonsleder Anskaffelser og Kontraktsoppfølging
   Agder Energi Nett AS

 • 16:45
  Batterier som spenningsstøtte i nettet
  • Åshild Helland

   Leder Rammebetingelser
   Lyse Elnett AS

 • 17:00
  Lofoten – de grønne øyene
  • Arnt M. Winther

   Administrerende direktør
   Lofotkraft AS

 • 17:15
  EL6: Er utslippsfri tungtransport langs E6 ren utopi?
  • Tor W. Stålsett

   Forretningsutvikler
   Hafslund Nett AS

 • 17:30
  Avslutning, dag 1
17:45 - 19:30
Ung i nettbransjen - oppmøte i resepsjonen
19:00
Aperitiff i utstillerområdet
19:30
Nettbransjens julemiddag

Program 4. desember

09:00 - 10:50
Sesjon 4: Interne og eksterne utfordringer på vei mot fremtidens nettselskap
En viktig driver for myndighetene for få til endringer og omstilling er reguleringen. En del av reguleringen har sitt utspring i EU og er senere implementert i Norge. Bidrar reguleringen tilstrekkelig til endringene bransjen står overfor, eller oppleves den som en barriere? Et vellyket møte med fremtidens høyteknologiske og fullelektriske samfunn krever også ny kompetanse og endringsvilje hos nettselskapene. Er vi klar for oppgaven?
Møteleder: Trond Svartsund
 • 09:00
  Introduksjon av sesjon
 • 09:05
  Forventninger til fremtidens nettselskap
  • Torfinn Jonassen

   RME-N
   NVE

 • 09:25
  Nettregulering i endring; Inntektsrammer og effektivitetsmåling
  • Tore Langset

   RME-Ø
   NVE

 • 09:45
  Studie av rammevilkår for Nordnorske nettselskaper 2013-2019
  • Johannes Kristoffersen

   Analysesjef
   Troms Kraft Nett AS

 • 10:00
  Hvordan påvirkes vår organisasjon av reguleringen
  • Frode Valla

   Direktør forretningsutvikling
   Helgeland Kraft AS

 • 10:15
  Et marked i endring krever en dynamisk regulering

  Hvilke forhold må reguleringen ta hensyn til slik at energiomleggingen går raskt nok?

  • Gunnar Westgaard

   Associate Partner | Power & Utility sector Leader Norway
   EY

 • 10:30
  Er kompetanse og bedriftskultur en barriere for endring?
  • Tore Morten Wetterhus

   Administrerende direktør
   Glitre Energi Nett AS

10:50
Pause hos utstillerne
11:20 - 13:00
Sesjon 5: Innovasjon i nettforvaltning og nettdrift
Hvordan må vi arbeide og tilpasse oss møtet med fremtiden? Næringen vår trenger en felles strategi for fremtidig samarbeid og kommunikasjon for å oppnå målet om å gjøre Norge til verdens første fornybare og fullelektriske samfunn. Vi har invitert to selskaper til å presentere deres løsninger for selskapsstruktur og samarbeid for å bygge det fremtidige nettselskap. Hva mener de må til for å lykkes, og hvilke grep burde det enkelte selskap ta for å posisjonere seg for fremtiden? Avslutningsvis spør vi hva fremtiden vil kreve av oss med tanke på digitalt samarbeid og cybersikkerhet.
Møteleder: Kristin Lind
 • 11:20
  Intro ved møteleder
 • 11:25
  Reposisjonering av fornybarnæringen i Norge, fra forvaltning til industri
  • Christina Søgård

   Kommunikasjonsdirektør
   Energi Norge

 • 11:45
  Tensio – slik bygger vi fremtidens nettselskap
  • Trygve Kvernland

   Konsernsjef
   Tensio AS

 • 12:00
  Nettselskapets tilpasning til fremtiden
  • Ragnhild Åsrønning

   Konst. Daglig leder
   Nettselskapet AS

 • 12:15
  Digitalisering og sikkerhet – hånd i hånd?

  Kraftbransjen digitaliseres, men med det øker sårbarheten og samtidig endres trusselbildet. Erkjenner vi risikoen?

  • Eldri Naadland Holo

   Seksjonssjef
   NVE

 • 12:35
  Sammen på samme måte og hver for oss

  DIGIN Community

  • Kristin Reitan

   Næringspolitisk rådgiver HMS
   Energi Norge

13:00 - 14:00
Lunsj i Palmehagen