Produksjonsteknisk konferanse 2021

4.-6. mai, digitalt arrangement

Innhold

Hovedsponsor

Hydro Energi

Med mer enn hundre års erfaring innen fornybar energi er Hydro en av de tre største operatørene av kraftproduksjon i Norge, og en betydelig markedsaktør i både Norden og Brasil. De er også aktive utviklere av forretningsmuligheter i energisektorene, spesielt innen fornybar kraft og innen energilagringsløsninger.Hydro Energi er stolt samarbeidspartner og hovedsponsor av PTK 2021.

Sponsor- / utstillerpakker (Exhibitor Information)

Send en epost til mh@energinorge.no dersom dere ønsker å være sponsor/utstiller.
Please send an email to mh@energinorge.no if you want to be a sponsor / exhibitor.

Text in English will follow.

Produksjonsteknisk konferanse PTK blir et digital arrangement grunnet smittesituasjonen i samfunnet.

Vi har valgt å investere i en digital konferanseplattform som gir gode muligheter for sponsorer og utstillere å profilere seg.
Plattformen leveres av myOnvent og legger meget godt til rette for virtuelle stands og interaksjon med deltakere. Ta gjerne en titt på https://myonvent.com/.

Klikk her for å se opptak av presentasjon fra MyOnvent som viser utstiller muligheter

Se bruksanvisning for å teste på et demo/test arrangement her

NB! Vi har begrenset antall sponsorplasser. Sponsorer får beste eksponering i den digitale plattformen, samt velge en delsesjon dag 2 som man er sponsor for. Det er første-mann-til-mølla for valg av sesjon man ønsker å sponse.

Sponsorpakke (2 av 10 plasser ledig) inkluderer:

 • 4 konferansedeltakere
 • Profilering med logo på konferansens nettside og på konferansens åpningsside i den digitale konferanseplattformen
 • Sponse en delsesjon på dag 2 i konferanseprogrammet, med kort film (max 1 minutt) som vises i begynnelsen av sesjonen
 • 3 slides eller reklamefilm (max 30 sek) vises i pausene. Sponsor må selv lage filmen. Filmen vil gå i loop i pausene sammen med film/slides fra øvrige sponsorer og utstillere.
 • Virtuell stand/sponsorside med kommersielt innhold og videoer i den digital plattformen. Sponsor er selv ansvarlig for å legge inn alt innhold i den digitale plattformen.
 • Designoppgradering av virtuel stand (kr. 5000) er inkludert i sponsorpakken. Ytterligere designendringer kan kjøpes for 15.000,-

Pris: 49.500 + mva

Påmeldingen til sponsor er bindende


Utstillerpakke inkluderer:

 • 2 konferansedeltakere
 • Virtuell stand/sponsorside med kommersielt innhold og videoer i den digital plattformen. Utstiller er selv ansvarlig for å legge inn alt innhold i den digitale plattformen.
 • 1 slide vises i pausene. Utstiller må selv lage sliden. Sliden vil gå i loop i pausene sammen med film/slides fra øvrige sponsorer og utstillere.

Pris: 19.500 + mva

Avbestillingsfrister utstillere:
Ved avbestilling mer enn 30 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 20 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved avbestilling 19 arbeidsdager før eller nærmere arrangementets start gis ingen refusjon.

Om morgenen dag 2 og 3 av konferansen oppfordres alle deltakere gjennom PTK programmet til å besøke utstillerområdet til konkurranser og "happenings". Utstiller/sponsor må selv lage disse konkurransene på sin virtuelle utstillerstand.

Prisene ellers er :
Deltakeravgift medlem av Energi Norge (NOK 5.500,- eks mva)
Deltakeravgift ikke medlem (NOK 6.500,- eks mva)

Rabattordning:

Vi tilbyr halv pris for deltaker nr. 5 og oppover fra samme selskap (juridisk enhet).
Rabatten er ikke synlig ved påmelding, men endres før fakturering.

English text:

The Norwegian Power Production Conference (PTK) is digital the 4th untill the 6th of May 2021 due to the infection situation in the society.

We are planning a professional production and have chosen to invest in a digital conference platform that provides good opportunities for sponsors and exhibitors to profile themselves.
The platform is provided by myOnvent and facilitates virtual stands and interaction with participants. Feel free to take a look at https://myonvent.com/.

Click here to see the recording from the MyOnvent presentation explaining exhibitor possibilities

Click here to see instructions for testing on a demo / test event

Sponsor package (2 of 10 places avialiable) includes:

 • 4 conference participants
 • Profiling with a logo on the conference website and on the conference opening page in the digital conference platform
 • Sponsor a partsession day 2 in the conference program, with short film (max. 1 minute) shown at the beginning of the session.
 • 3 slides or commercials (max 30 sec) are displayed during breaks. Sponsor must make the film himself. The film will be shown in a loop during the breaks together with film / slides from other sponsors and exhibitors.
 • Virtual stand / sponsor site with commercial content and videos in the digital platform. The sponsor is responsible for entering all content in the digital platform themselves.
 • Design upgrade of virtual stand (NOK 5,000) is included in the sponsorship package. Further design changes can be purchased for 15,000.

Price: NOK 49,500 + VAT

The registration for the sponsor is binding

Exhibitor package includes:

 • 2 conference participants
 • Virtual stand / sponsor site with commercial content and videos in the digital platform. The exhibitor is responsible for entering all content in the digital platform.
 • 1 slide is displayed during breaks. Exhibitors must make the slide themselves. The slide will loop during the breaks together with film / slides from other sponsors and exhibitors.

Price: NOK 19,500 + VAT

Cancellation deadlines exhibitors:
If canceled more than 30 working days before the start, a full refund will be given. For 20 working days before the start of the event, 50% will be refunded. If canceled 19 working days before or closer to the start of the event, no refund will be given.

In the morning of day 2 and 3 of the conference, all participants are encouraged through the PTK program to visit the exhibitor area for competitions and "happenings". Exhibitors / sponsors must create these competitions on their virtual exhibitor stand.

Other prices:
Participation fee member of Energi Norge (NOK 5,500, - excl. VAT)
Participation fee not member (NOK 6,500, - excl. VAT)

Discount scheme:
We offer half price for participant no. 5 and up from the same company (legal entity).
The discount is not visible upon registration, but is changed before invoicing.

 

Sponsorer