Havvindsatsing krever internasjonalt samarbeid

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Hywind Scotland 5 turbiner på Buchan Deep August 2017. Foto

De andre landene rundt Nordsjøen er allerede i gang med å bygge havvind, og det haster for Norge å melde seg på, skriver innleggsforfatter. På bildet: Equinors Hywind Buchan vindmølleanlegg utenfor Skottland. Foto: Øyvinf Gravås / Equinor

Havvind er et viktig klimatiltak som kan erstatte gass- og kullkraft, og samtidig bli en viktig ny inntektskilde for Norge. For at vi skal få til dette må utbyggingen skje i samarbeid med våre naboer rundt Nordsjøen, skriver Knut Kroepelien i Dagsavisen.

EØS-avtalen og den nye avtalen mellom Norge og Storbritannia om grensekryssende krafthandel og overførings­forbindelser, gir oss et godt grunnlag for gode løsninger for norsk havvind. Det er avgjørende at den nye regjeringen ikke setter dette nye industrieventyret i fare ved å utrede alternativer til EØS eller på andre måter å så tvil om avtalene.

LO og NHO har sammen med flere av sine fagforbund og landsforeninger laget en felles energi- og industripolitisk plattform. Her skriver de at utvikling av hybridprosjekter som kobler en vindpark opp mot mer enn ett marked er en forutsetning for havvindsatsingen. Videre heter det at et riktig markedsdesign, hvor kraften til enhver tid sendes til det markedet som har størst behov, vil øke verdien av både havvind- og vannkraftproduksjonen. Samtidig vil dette øke tilgangen til kraft til konkurransedyktige priser for forbrukerne på land i Norge. For å lykkes må norske aktører som Statnett og Olje- og energidepartementet kunne ta en aktiv rolle i EUs arbeid med Nordsjønettet.

Bunnfaste vindparker sør i Nordsjøen kan gi lønnsom fornybar kraftproduksjon og være et viktig bidrag til klimaløsningen allerede i dette tiåret. Området som er pekt ut på norsk side ligger strategisk godt til, omtrent midt mellom Norge, Danmark og Storbritannia, med Tyskland og Nederland bare et lite stykke lengre unna. De fleste av disse landene har et stort behov for ny, fornybar kraftproduksjon for å fase ut fossil energi, og havvind vil kunne spille en vesentlig rolle. Utfordringene med havvind i denne delen av Nordsjøen er imidlertid at det er langt til land i alle retninger, og at lønnsom utbygging forutsetter markedsadgang i flere land.

Statnett har i sine analyser konkludert med at en hybrid nettløsning med tilknytning til flere land gir vesentlig bedre samfunnsøkonomi enn tilknytning til bare ett land. Statnett skriver i sin høringsuttalelse til havvindveilederen at "det er nødvendig og realistisk å få dette på plass innen de første havvindparkene i Sørlige Nordsjø ferdigstilles".

I nettutviklingsplanen som ble presentert 30. september skriver Statnett at de planlegger å ha én hybridforbindelse som knytter havvind fra Sørlige Nordsjø II til Norge og et annet land ferdig innen 2030. Statnetts fremdriftsplan sammenfaller godt med LO- og NHO-plattformen der ambisjonen også er å sette storskala havvind i drift innen utløpet av dette tiåret. En slik fremdrift vil gi norsk industri store muligheter til sysselsetting, utvikling og vekst. Dette krever styrket samarbeid med nabolandene og at eksisterende avtaler ikke settes i spill.

Dette er avgjørende for om norsk havvind skal bli et nytt økonomisk ben å stå på, eller et subsidiesluk som svekker offentlige finanser

Knut Kroepelien

De andre landene rundt Nordsjøen er allerede i gang med å bygge havvind, og det haster for Norge å melde seg på slik at vi kan være med å prege utviklingen av det fremtidige nordsjønettet. Valg av tilknytning vil påvirke hvor mye havvind som realiseres. Dette er avgjørende for om norsk havvind skal bli et nytt, bærekraftig økonomisk ben å stå på, eller om havvinden skal bli et subsidiesluk som svekker offentlige finanser. Dersom Norge kommer for sent i gang, og Nordsjønettet utvikles uten at det planlegges for at norsk havvind kan tilknyttes dette nettet, er det fare for at norsk havvindindustri ikke blir på langt nær så stor og innbringende som den nå har mulighet til å bli.

Vi forventer at den nye regjeringen følger opp de gode prosessene som er satt i gang og at Stortinget behandler Energimeldingen i høst. Videre må myndighetene arbeide for at utlysningsområder i Sørlige Nordsjø II tildeles så raskt som mulig, slik at utbyggerne kan utvikle sine prosjekter i parallell og i tett samarbeid med Statnetts planlegging av hybridnettet. Viktige skritt i denne prosessen må være å etablere det varslede Samarbeidsforum for havvind, samt å sende på høring forslag til utlysningsområder og tildelingskriterier for Sørlige Nordsjø II og avklaringer av rammene for nettilknytning. Fornybarnæringen venter at den nye regjeringen tar tak i dette fra første dag.

Knut Kroepelien
administrerende direktør
Energi Norge

Publisert i Dagsavisen 02.11.2021

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: