Viktig innmatingstariff-seier for nettkundene

Nyhet, Strømnett

Publisert

#120

Flertallet i Stortingets energi- og miljøkomité ber regjeringen om å endre innmatingstariffen slik at lokale nettkunder ikke må ta kostnaden ved utbygging av fornybar kraftproduksjon.

Da energi- og miljøkomiteen nylig avviste SVs forslag om likere nettleie, påpekte komiteens flertall at innmatingstariffen fra lokal kraftproduksjon må komme kundene i regionale distribusjonsnett til gode. Det vil bidra til lavere nettleie for strømkunder i områder med mye kraftproduksjon.   

Dette er et krav Energi Norge, Distriktsenergi og nettselskapene har jobbet for over lengre tid. 

– Nettleien fra produsentene må bidra til dekning av driftskostnader i det regionale nettet de er koplet til. Ellers vil lokale nettkunder ende opp med en urimelig stor del av kostnaden for å produsere fornybar energi til hele landet, sier Kristin H. Lind, direktør for nett og kraftsystem i Energi Norge. 

Økende nettbehov 

Dette er særlig et problem i deler av landet hvor regionalnettet må forsterkes på grunn av ny kraftproduksjon. Da havner regningen hos lokale strømkunder, mens innmatingstariffen fra produsentene sendes videre til Statnett. Lokalt distribusjonsnett får derimot beholde inntektene. 

– Det er urimelig at kundene i nett med mye produksjon blir belastet med kostnadene, mens inntektene fra produksjon sendes videre til Statnett. Det er på tide at det blir rettet opp i dette, sier Runar Tandstad, divisjonssjef for nett i Mørenett. 

Energi Norge og Distriktsenergi har hatt flere møter med  Reguleringsmyndigheten (RME) og Olje- og energidepartementet (OED) om saken, og sendte brev til departementet så sent som 29. april. Nå har bransjen sterk tro på at det endelig blir bevegelse i saken. 

Utdatert praksis 

Dagens utdaterte og urimelige praksis skriver seg fra en tid da Statnett eide en større andel av 132 kV-nettet. Nå er dette omklassifisert og eies av regionale nettselskaper.  

– Regionalt distribusjonsnett har i en del områder vært gjenstand for store investeringer, for å muliggjøre tilkobling av ny produksjon. En har med andre ord fått kostnadene og kostnadsveksten, men ingen inntekter, sier Asgeir Aase, konserndirektør for nett i Linja.  

Elektrifisering av samfunnet og behov for mer fornybar energi, innebærer betydelige nettutbygginger de kommende årene. Det er viktig at kostnadene ved denne omstillingen blir rimelig fordelt slik at nettleien oppfattes som rettferdig av forbrukerne. 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: