En dame som føner håret, en mann som lager mat, en mann som ser på TV, en mor og en sønn sitter i en sofa og en elbil. Tegning

Ny nettleie

Fra 1. juli 2022 innføres ny nettleie. Da kan du spare penger på å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet – for eksempel ved å lade elbilen sakte om natten.

Den største utfordringen for klimatiltak og etablering av ny industri i Norge, er å skaffe nok kapasitet i strømnettet. Ved å utnytte kapasiteten i nettet bedre, holder vi kostnadene for kundene lavest mulig over tid. Samtidig begrenser vi miljøinngrepene som følger med nye nettutbygginger.

I tillegg får vi en mer rettferdig nettleie, hvor de som belaster strømnettet mest slik at behovet for utbygging øker, betaler noe mer i fastledd enn de som bruker lite strøm samtidig.

Det kan sammenliknes med veibygging. Det er dumt å bygge firefelts motorvei for å ta unna noen timer med kø om morgenen, hvis vi kan fordele trafikken utover større deler av døgnet. Slik må vi tenke med strømnettet også, når hele samfunnet skal bruke stadig mer strøm. 

Den nye nettleien gir deg større mulighet til å påvirke hva du betaler – både her og nå og i fremtiden. Det vil lønne seg å jevne ut forbruket gjennom dagen, og det vil være rimeligere å lade elbil trygt om natten. Men vi anbefaler ingen å bruke vaskemaskin etc. når de sover.

Nettselskapenes inntekt endres ikke av den nye modellen, men vi får en mer rettferdig fordeling av regningen mellom kundene. Nå vil de som bruker lite strøm samtidig, betale mindre i fastledd enn de som belaster strømnettet på en slik måte av behovet for utbygging øker. 

Spørsmål og svar:

Hvordan fungerer den nye prismodellen for nettleie?

Tidligere var det bare antall kilowattimer som påvirket nettleien din. Nå får du større mulighet til å påvirke regningen. Fra 1. juli 2022 vil nettleien for husholdningskunder bestå av to deler:

  • Kapasitetsleddet – et beløp per måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig 
  • Energileddet – et beløp per kilowattime, som er rimeligere på natten enn om dagen  

Kapasitetsleddet bestemmes av de timene du bruker mest strøm samtidig. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang. For eksempel vil det lønne seg å lade elbil sakte om natten.

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer), og når du bruker strømmen. Du betaler mindre per kilowattime om natten enn på dagtid. Noen selskaper vil også ha lavere energiledd i helgene, når strømnettet er mindre belastet. 

Hvem vil få lavere, høyere og uendret nettleie?

Strømnettet er et stort spleiselag som i sin helhet betales av brukerne gjennom nettleien. Generelt er det slik at de med små boliger og lavt samtidig forbruk vil betale en mindre andel enn i dag, mens de med større boliger og én eller flere elbiler vil betale en større andel. Disse har likevel gode muligheter til å tilpasse forbruket sitt og dermed redusere nettleien – dersom de gjør en liten egeninnsats.

Kommer nettleien min til å gå opp eller ned fra 1. juli 2022?

Det er myndighetene som bestemmer inntektene for det enkelte nettselskap. I mange regioner vil nettleien gå opp i 2022, uavhengig av den nye prismodellen. Det skyldes økte kostnader til drift og investeringer i nettet. Nettselskapene vil informere kundene sine om eventuelle prisendringer.

Hvor stor andel får reell mulighet til å påvirke nettleien sin?

De som bruker mest strøm vil kunne påvirke nettleien sin mest – ikke minst alle som har elbil og egen hjemmeladerDet skal ikke være dyrt og vanskelig å bruke strøm smartere. Det finnes allerede enkle løsninger for automatisk lading av elbil når prisene er mest gunstige. Det samme gjelder oppvarming. 

Hvordan kan nettleien føre til et jevnere strømforbruk?

Flere nettselskaper har gjennomført pilotprosjekter og spørreundersøkelser. Tre av fire i den største piloten opplever at de har mulighet til å tilpasse strømforbruket sitt. Pushvarsel om perioder med høyere priser ga opptil 7,5 prosent nedgang i strømforbruket, som er en god effekt. Erfaringene så langt viser at kundene ønsker tips og varsling om hvordan de kan bruke strøm smartere. 

Hvor mye vil det være mulig å spare på å bruke strøm smartere?

Prisen på de ulike kapasitetstrinnene vil variere mellom nettselskapene, men flere legger opp til at det vil være rundt 1500 kroner å spare årlig på å tilpasse forbruket til et lavere kapasitetstrinn. Flere legger også opp til halv pris på energileddet per kilowattime om natten, sammenliknet med dagtid. Dersom du flytter lading av elbil til natt med trygg hjemmelader, vil det altså være penger å spare. 

Hvor store nettinvesteringer er det realistisk å spare på «smartere strømbruk»?

Ved å utnytte det eksisterende strømnettet bedre før vi bygger nye kraftlinjer, kan nettselskapene spare store kostnader og dermed holde nettleien lavest mulig for deg som forbruker. Bare ved å flytte lading av elbiler til natten, kan vi spare 11 milliarder kroner i nettinvesteringer, ifølge beregninger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 

Hvordan kan jeg følge med på hvor mye strøm jeg bruker samtidig?

Ved å logge inn på "min side" hos nettselskapet, kan du se hvor mye strøm du har brukt per time bakover i tid. Dersom du ønsker å følge med i sanntid, kan du med enkelt utstyr koble deg til HAN-porten på strømmåleren din. Samtidig må du be nettselskapet gi deg tilgang til data fra måleren. Måleren kan kommunisere med automatiske styringssystemer for energibruk i hjemmet. 

Hvorfor velger dere å innføre dette på et tidspunkt med svært høye strømpriser?

Innføring av ny nettleie har vært diskutert og planlagt i nærmere 10 år, med flere høringsrunder. Nå har nettbransjen i samarbeid med forbrukerorganisasjoner, miljøbevegelse og næringsliv laget en felles anbefaling som myndighetene har tatt til følge. Den vil bidra til å holde kostnadene for nettkundene lavest mulig over tid – noe som kommer alle til gode.

Hva med brannfaren om folk begynner å vaske klær om natta?

Flytting av forbruk skal ikke gå ut over komfort eller sikkerhet i hjemmet. Vi anbefaler for eksempel ingen å bruke vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin når de sover. Det er heller ikke mye å spare på dette. Elbil kan du derimot trygt lade om natten, om du har installert egen hjemmelader. 

Hva betyr den nye modellen for nettselskapenes inntekter?

Nettselskapenes samlede inntekter bestemmes av myndighetene gjennom årlige inntektsrammer, og vil ikke påvirkes av ny prismodell. Drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Norge koster årlig rundt 27 milliarder kroner. Denne regningen dekkes i sin helhet av brukerne av nettetVed å utnytte kapasiteten i nettet smartere, kan vi holde nettleien lavest mulig for strømkundene over tid. 

Hvem betaler for strømnettet i Norge?

Drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Norge koster årlig 27 milliarder kroner. Denne regningen dekkes i sin helhet av brukerne av nettet gjennom nettleien. Dersom vi klarer å utnytte nettet smartere, kan vi redusere behovet for utbygging og dermed holde nettleien lavere. 

Hva betyr ny nettleie for deg som:

Bor i liten leilighet og har lavt forbruk

De fleste vil få uendret eller lavere nettleie, fordi strømforbruket i utgangspunktet er forholdsvis jevnt og lavt. Kundene her vil normalt havne i det rimeligste kapasitetstrinnet.  

Bor i enebolig

Vil fordele seg på flere kapasitetstrinn, og kan påvirke nettleien ved å jevne ut forbruket slik at de havner på et rimeligere trinn. De som har elbil kan spare penger på å lade med godkjent hjemmelader om natten. Da vil normalt både strømprisen og nettleien være rimeligere.

Bor i bolig med solceller

Bruk av egenprodusert strøm vil gi litt mindre sparegevinst fordi energileddet i nettleien reduseres, men det vil fortsatt være mye å spare på strømpris og avgifter. Også for disse er det viktig å jevne ut forbruket, spesielt i de timene de ikke har egen strømproduksjon.

Har etterisolert, installert varmepumpe etc

Energieffektiviseringstiltak vil gi litt mindre sparegevinst, fordi energileddet i nettleien reduseres. Men det vil fortsatt være mye å spare på strømpris og avgifter.

Vurderer etterisolering, varmepumpe etc.

Energieffektiviseringstiltak vil gi litt mindre sparegevinst, fordi energileddet i nettleien reduseres. Men det vil fortsatt være mye å spare på strømpris og avgifter.

Eier hytte

For eiere av gjennomsnittshytter blir regnestykket omtrent som for eiere av eneboliger. Også her gjelder rådet om å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet. Hvis du kommer med elbil til kald hytte, kan det være lurt å vente med å lade elbilen til hytta er varmet opp.  

Bedrifter med årlig forbruk under 100.000 kWh

Ingen vesentlig endring for disse, men kunder med høyt strømforbruk i enkelttimer bør vurdere tilpasninger. Nettselskapene vil følge opp disse. 

Tall og fakta

  • Frem mot 2040 ventes strømforbruket i Norge å øke med 25-45 prosent, som følge av klimatiltak og industriutbygging, ifølge analyser fra NVE. I januar 2021 satte vi ny forbruksrekord.  
  • Strømnettet må dimensjoneres for den ene timen i året vi bruker mest strøm. Dersom vi klarer å jevne ut forbruket over flere av døgnets timer, kan vi spare store investeringer i nettet.  
  • Strømnettet betales fullt og helt av brukerne gjennom det store spleiselaget som heter nettleie. Bare ved å lade elbiler smartere, kan vi spare 11 milliarder kroner i investeringer, ifølge NVE.  

Les flere saker om ny nettleie

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: