Energi Norge

Innhold

pc

Foto

Energi Norges kvartalsrapport for andre kvartal 2020

Medlemskap

Energi Norge fikk i andre kvartal to nye medlemmer.

 • Oker Energy AS
 • Plug Holding AS
Medlemsmøter

I andre kvartal har vi hatt mange gode digitale møter med våre medlemmer.

Kvartalsrapport nr. 2-2020 møter

Fornybar energi

Kraftskatt og tiltakspakker
Havnekraft tildelt støtte på landstrømanlegg fra Enova

Foto: Næringsforeningen Haugalandet

For å stimulere norsk økonomi i kjølvannet av koronavirus pandemien, har regjeringen foreslått flere tiltakspakker for å bidra til sysselsetting og investeringer. Energi Norge har basert på medlemsundersøkelser spilt inn forslag til tiltak innenfor elektrifisering. I mai/juni ble det vedtatt noen tiltak i form av økt støtte til ladeinfrastruktur til ferger og støtte til elektrifisering av maritim kystfart.

Energi Norge ba også om endrede rammevilkår for produksjon av fornybar energi, særlig endring av grunnrenteskatten for vannkraften. Regjeringen fremmet ingen endringer på kraftskatten, men Frp fremmet et eget forslag (Dok.8). Forslaget innebar at grunnrenteskatten kun bør ramme såkalt superprofitt. Dette temaet ble også tatt opp av flere politiske partier i forbindelse med behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett. Ap foreslår at friinntektsrenten i grunnrenteskatten må fastsettes slik at "normalavkastningen skjermes og den ekstraordinære inntjeningen beskattes". Sp fulgte opp med en merknad om at det er klart flertall på Stortinget for endring av grunnrenteskatteregimet, og de "imøteser at regjeringen gjennom forslag til statsbudsjett for 2021 følger opp dette". Endret innretning av grunnrenteskatt har vært en prioritert sak over lang tid for Energi Norge, og det er positivt å notere at det er økende politisk støtte til kravet om en friinntektsrente som skjermer normalavkastningen.

Vindkraftsamarbeid med Norweva om stortingsmeldingen

Stortinget behandler i løpet av høsten Stortingsmelding 28 om "Vindkraft på land. Endringer i konsesjonsprosessen". I den forbindelse har Energi Norge i andre kvartal sett på meldingen og merket seg at det foreslås at behandlingen av vindkraftkonsesjoner strammes inn. Stortinget ønsker en forbedret lokal og regional forankring,der vinger for landskap og miljø, samfunn og naboer skal vektlegges sterkere.

Meldingens største mangel er at den i liten grad tar opp økonomiske virkninger lokalt i form av skatter og avgifter. Regjeringen sier de vil komme tilbake til Stortinget på dette senere. Energi Norge gir innspill til behandlingen gjennom møter med de politiske partier og andre interessenter. I tillegg har KPMG på oppdrag fra Energi Norge og Norwea utarbeidet en rapport om verdideling av vindkraft.

Energi Norge og Norwea har inngått samarbeidsavtale om å jobbe sammen om stortingsmeldingen til den er ferdig behandlet. Dette gjenspeiles i utforming av felles posisjoner til meldingen og i felles møter med partiene, og er en videreføring av godt felles arbeid om NVEs vindkraftrapport og vindskatt.

Nett og kraftsystem

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Forbruekrbilder tatt av fotograf Caroline Roka for Energi Norge i desember 2019

Foto: Caroline Roka / Energi Norge

Ny nettleie for husholdningskunder

Ny nettleie er en viktig sak for våre medlemmer, og har vært diskutert i flere år. Det er nødvendig å gi kunden et prissignal basert på bruk av kapasitet, for å kunne elektrifisere enda flere deler av samfunnet uten å investere unødvendig mye. Det blir billigere for alle.

Energi Norge støttet RMEs forslag til omlegging av nettleiestrukturen, men ønsket noe justering: Mulighet til å øke energileddet utover marginale tap og fortsatt målt månedsmaks for større næringskunder. I tillegg til bred høringsprosess blant våre medlemmer gjennomførte vi flere samtaler med ulike interessenter. Det resulterte blant annet i felles innspill med Nelfo og Zero om større frihetsgrad for energileddet. – Vi har hatt god nytte av samspill med medlemmer som har bidratt med animasjonsfilmer og kompetanse, og vært gode ambassadører og delt filmer på egne hjemmesider, sier Trond Svartsund næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.

Transmisjonstariff

Energi Norge har drøftet tariffmodell 2021 med Statnett, og underveis hatt god medlemsinvolvering. Statnett sitt opprinnelige forslag innebar endringer, blant annet for uttak i produksjonstunge punkter fordi de ville svekke K-faktoren. Etter påvirkning besluttet Statnett å videreføre K-faktoren.

Energi Norge har samarbeidet med Norsk Industri, Distriktsenergi og Norsk Fjernvarme om innspill mot avvikling av tariff for utkoplbart forbruk (UKT). Statnett foreslo å avvikle denne ordningen som har stor betydning for aktører som leverer fleksibilitet. Selv om vedtaket på UKT ble bedre enn ventet, med delvis avvikling i 2021 (halvering) og full avvikling fra 2022, mener vi dette er for tidlig. Vi er bekymret for at elektrifiseringen kan stoppe opp så lenge det ikke fins gode alternative løsninger for fleksibilitet.

Lansering beste praksis

Knut Kroepelien og Energi Norge lanserer beste praksis-veilederen med en overrekkelse til Ole Erik Almlid i NHO, Snorre Lægran i Ruter og Kristin Lian i Elvia.

Beste praksis for nettilknytning lansert

I juni lanserte Energi Norge fire veiledere som skal bidra til en bedre dialog mellom nettselskapene og de som vil knytte seg til nettet. Veilederne beskriver status og tilknytningsprosessen for busser, ferger, hurtigbåter, luftfart, elbiler i borettslag og oppdrett. De er utarbeidet i samarbeid med kundene og nettselskapene.

 – Det er viktig at det er så enkelt som mulig å knytte seg til strømnettet for kundene. Da kan vi redusere klimagassutslipp raskt og unngå at kunder og nettselskap får unødvendige høye kostnader. – For Energi Norge og nettselskapene er dette en prioritet også fremover, sier Per Arne Vada, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.

Andre saker vi har jobbet med:
 • RMEs arbeid med endringer i reguleringsmodellen
 • Statnetts transmisjonsnettariff
 • Statnetts utfasing av utkopblbar tariff
 • Høring om kraftberedskapsforskriften
 • Høring om droner
 • Standardkontrakter nettleie og tilknytning
 • Smittevernveileder for arbeid i felt
 • Konsekvenser av Korona for nettselskap og entreprenører
 • GDPR
 • Digin
 • DSO-rollen og ekspertgrupperapport om driftskoordinering
 • Likere nettleie

Marked og kunder

OLYMPUS DIGITAL CAMERA En mann sykler på en elsykkel med en jentunge som sitter bakpå.Foto En mann sykler på en elsykkel med en jentunge som sitter bakpå.Foto

Foto: Caroline Roka / Energi Norge

Fornybarometeret og Strømguiden 

I løpet av andre kvartal 2020 publiserte Energi Norge to viktige plattformer på våre nettsider, Fornybarometeret og Strømguiden. Innholdet fornyes løpende og skal være sentrale i Energi Norges kommunikasjon mot kunder, politikere og andre interessenter rundt fornybarnæringen.  

Målet med Strømguiden er å besvare noen av strømkundenes spørsmål om strømmarkedet, strømforbruk og andre tjenester knyttet til strøm på en lettfattelig og illustrativ måte. Energi Norge håper Strømguiden kan bidra til å gjøre strømmarkedet enklere og tryggere.  

Fornybarometeret vil gi jevnlig oppdatering om status for verdiskapingen i næringen og status for elektrifisering, omstilling til fornybar energi i Norge samt innspill til rammebetingelser. I tillegg til disse "faste" temaene vil rapporten inneholde noen utvalgte aktuelle tema; førsteutgaven inkluderte et kapittel om hvordan kraftmarkedet fungerer. 

Energi Norge i European Sustainable Energy Week 

Sammen med nordiske foreninger, Eurelectric og noen utvalgte ildsjeler blant organisasjoner og selskaper er Energi Norge en pådriver for en etterspørselsdrevet elektrifiseringsstrategi i EU. I den forbindelse satte vi oss fore, fikk vi innpass i og arrangere tre virtuelle møter om elektrifisering under Europakommisjonens bærekraftig energiuke. 

Temaene som ble tatt opp var gjenreisningspakken og rollen til elektrifisering i lys av bærekraftig finans, digitalisering og klimanøytralitet.  

I tillegg til representanter fra Europakommisjonens energi og finansdepartementer, var representanter fra EDF, det internasjonale energibyrået, kobber-alliansen og den europeiske investeringsbanken med i diskusjonene.  

Det var til sammen rundt 200 mennesker som deltok på det som ble kalt "EUSEW Electric Breaks", møtene og konklusjonene ble trukket fram i Kommisjonens egne oppsummeringer og ble bredt spred i sosiale medier. Vår kampanje i Brussel har også egen Twitter-konto som heter AllElectricEU. 

Andre saker 
 • Klimadeklarasjonen for fysisk levert strøm 
 • Sertifiseringsordningen Trygg strømhandel  
 • Strøm definert som unngåelig kostnad i kompensasjonsordningen for bedrifter rammet av Covid19 
 • Høringsuttalelse Klimakur 
 • Elektrifiseringsinnspill til Nasjonal Transportplan 
 • Søkelys på lav handelskapasitet og samfunnsøkonomiske effekter av det 
 • Nordenergibrev til DG Competition vdr CO2-priseffekten i norsk kraftpris (CO2-kompensasjonsordningen) 

 

Forskning

Ny metoderapport for klassifisering av dammer

FoU-prosjektet "DamSikkerhet i et Helhetlig Perspektiv" (DSHP) har denne våren fått ferdig rapporter som beskriver en ny metode for vurdering av konsekvenser ved dambrudd. Det nye er at en skal se på både vanndybde og vannhastighet, ikke kun vanndybde som tidligere. Vanndybde trenger i seg selv ikke å være så farlig eller gi så store konsekvenser. En viss vanndybde kombinert med høy vannhastighet kan derimot være farlig for mennesker og gir risiko for erosjon og ødelegge bygninger og veier. Denne metoden gir en bedre forståelse av konsekvensene og er særlig nyttig når man er i tvil om hva som er riktig klassifisering. NVE har gitt gode tilbakemeldinger på metoden som supplement til metodikken beskrevet i dagens regelverk.

Energi Norges innspill til ny strategi for Forskningsrådet

Energi Norge mener at Forskningsrådets nye strategi i større grad bør vektlegge at våre nasjonale vannkraftressurser kan spille en viktig rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet nasjonalt og internasjonalt. Energisystemet og fornybar energi spiller en nøkkelrolle i overgangen fra fossil energi til et nullutslippssamfunn, og bør ha en mye mer sentral plass. I langtidsplan for forskning og høyere utdanning, som er regjeringens overordnede strategi, blir det under kapittel 4 om klima, miljø og miljøvennlig energi lagt stor vekt på at Norge er en energinasjon, og hovedmålene for regjeringen er

Arbeidsliv HMS og rekruttering

Arbeidsliv
Skriver på en laptop med bilde av mange mennesker. Foto

Foto:Jagrit Parajuli / Pixabay

Koronavirset har satt sitt preg på feltet arbeidsliv. Det har vært regelmessig kontakt med Arbeidsgiver politisk utvalg (APU) for å overvåke, og bistå i de utfordringene pandemien har medført våre medlemsbedrifter. Tilsvarende har arbeidsliv deltatt i alle fagforamøtene for entreprenørene med samme formål.

Medlemsservice har vært helt sentralt i denne perioden. Energi Norge har hjulpet til i de utfordringene bedriftene stod ovenfor. Ordinære tvistemøter har blitt gjennomført ved hjelp av Teams.

Tariffrevisjonen mellom EL og IT Forbundet og Energi Norge som var avtalt i mai måned ble utsatt til september 2020.

Skadestatistikk for 2019

Skadestatistikken utarbeides årlig av Kantar TNS på oppdrag fra Energi Norge. Resultatene i rapporten er basert på HMS-tall innrapportert fra 154 bedrifter og/eller underselskaper. Disse representerer totalt 14.803 ansatte, noe som omfatter om lag 70 prosent av alle ansatte i kraftnæringen (SSB). Tallene ble lagt frem 20.april i et Teams-møte hvor medlemmene i Benchmarkingsgruppen var invitert. 

Statistikken for 2019 viser en gledelig nedgang i antall skader, og nivået er nå det laveste siden målingene startet i 2012. Det er for tidlig å slå fast at dette er en varig trend, men vi opplever mye godt sikkerhets-arbeid ute hos medlemmene.

Tallene for 2019 viser imidlertid en betydelig nedgang i antall innrapporterte uønskede hendelser. (2018: 2 pr ansatt, 2019: 1,65 pr ansatt) I arbeidet med å skape en rettferdig og rapporterende kultur i fornybarnæringen er dette en viktig måleparameter, og en nedgang her viser at vi fortsatt ikke er der vi skal være som bransje. Energi Norges styre vedtok i 2014 et mål på 3 rapporter om uønskede hendelser per ansatt i 2020.

Sykefraværet er stabilt rundt 3,7 %, som er lavere enn snittet for arbeidslivet ellers på rundt 6,5 %. SSB har fra 2019 lagt om sitt beregningsgrunnlag for sykefraværet ved å ta bort korrigeringen for ferie. Vi vil heretter ta i bruk denne måten å beregne sykefravær på.

Andre HMS-saker vi har jobbet med:
 • Ergonomiportalen
 • Facilitering av Likehel
 • Utarbeidet rapport om risikobildet i næringen
 • Strategiarbeid for HMS satsing fremover
Kompetanse og rekruttering

Regjeringen lanserte i vår en kompetansepakke på 190 millioner krone. Det ble  opprettet et bransjeprogram for elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen. Bransjeprogrammet har mottatt 15 millioner i støtte fra Kunnskapsdepartementet via Kompetanse Norge som administrerer programmet.

Energi Norge sitter i styringsgruppen for bransjeprogrammet. Der vil det bli lagt vekt på hvordan kraftsektoren kan ta i bruk ny teknologi, effektivisere prosesser og øke verdiskapingen. 

Noen av tilbudene for fagarbeidere vil være innen fiber, feilsøking og vedlikehold, prediktivt vedlikehold og digitalisering. For ingeniører og sivilingeniører tilbys korte kurs innen fleksibilitet, integrasjon av nye energikilder, produksjonsplanlegging for vannkraft og verdibasert vedlikehold.

Det er også lagt til rette for å ta masteremner innen digitalisering. Disse kan inngå som del av en mastergrad. 

Mer informasjon om tilbudene finnes på Kompetanse Norge sine sider. Her vil det komme nye tilbud så snart de er godkjent og klare til påmelding. De fleste kursene starter i august/september, og påmelding vil skje fortløpende til kursene er fulle.

Arrangement

En dame ser på en mann foran en PC på en PC skjerm. Tegning

Illustrasjon: Mohamed Hassan / Pixabay

Andre kvartal har på arrangementssiden blitt sterkt preget av koronasituasjonen, og at mulighetene for å møtes fysisk brått ble endret. Noen planlagte kurs og konferanser ble utsatt. Tross denne situasjonen ble store deler av arrangementstilbudet opprettholdt gjennom digitale møteplasser. I perioden ble det gjennomført 21 webinarer, nettbaserte kurs eller andre former for digitale arrangement, innen en rekke fagfelt i fornybarnæringen. Et par eksempler følger under.

Markedsføringsloven for strømleverandører

6. mai ble det avholdt et webinar som tok for seg Markedsføringsloven for strømleverandører. Frode Elton Haug, juridisk direktør i Forbrukertilsynet gav de 49 deltakerne innblikk i hva markedsføringsloven for strømleverandørene innebærer, hvordan strømkundens angrerett håndteres i praksis og hva kommende endringer i lovverket får av betydning for markedsføring og kontraktsvilkår?

NVEs reguleringsmodell

Innføringskurset i NVEs reguleringsmodell, er et kurs vi normalt sett ville kjørt fysisk. Den 2. juni gjennomførte vi dette digitalt, som et 3 timers online kurs med Energi Norges Jørn Bugge som foredragsholder. Kurset gav de 38 deltakerne innblikk i blant annet: Reguleringsmodellens grunnprinsipper, beregningen av inntektsrammen, NVEs effektivitetsmåling, og endringer i reguleringen fremover. Kurset er rettet mot ledere av nettselskap og medarbeidere med oppgaver knyttet til inntektsrammeregulering, samt konsulenter/rådgivere og økonomipersonell som ønsker en bedre forståelse av inntektssiden i et nettselskap.

Elektroinstallatørprøven

Vårens Elektroinstallatørprøve skulle ha vært arrangert 25. mars, men pga. nedlukking av Norge i mars ble den utsatt. Med en del corona-tilpasninger klarte vi å arrangere prøven den 13. mai på 10 ulike steder i Norge. Opprinnelig var det 127 påmeldte. Vi stilte alle de påmeldte fritt til å møte opp til den nye datoen. 119 kandidater valgte å forsøke seg på oppgaveløsningen og resultatet ble vesentlig bedre enn de siste prøvene. Over 50% av kandidatene fikk bestått resultat. Neste prøve arrangeres 14. oktober.

Publikasjoner

NEK 700:2020

NEK 700:2020

Nettbutikken har i andre kvartal fått påfyll av både nye trykte og digitale publikasjoner. Av nye digitale publikasjoner kan nevnes:

Brukerguide spenningskvalitetsinstrumenter for læring av grunnleggende og avanserte funksjoner i Elspec Sapphire, og om tolkning av spenningskvalitetsdata og hendelser. Brukerguiden inneholder også øvingsoppgaver fra reelle case.

Håndbok – Håndtering av EMC-problemer som er en veileder for problemløsing og egen læring innen EMC med mer for nye teknologier som elbiler, solceller og smarte hus.

Digital utgave av NEK 440:2015 Stasjonsanlegg over 1 kV og oppdatert versjon av Økonomihåndboka er også tilgjengelig

En ny utgave av standardserien NEK 700 er lansert i trykket versjon. Standarden gjør det enkelt å tilfredsstille myndighetenes krav til IKT-installasjoner. Det er gjort store endringer i årets utgave og ny emner, som for eksempel Power over Ethernet, har blitt omfattende behandlet.

Kommunikasjon, omdømme og myndighetskontakt

Tina Bru, Erik Solheim, Espen Barth Eide i debatt om Fornybarometeret

Tina Bru, Erik Solheim, Espen Barth Eide i debatt om Fornybarometeret. Foto Ane Breivik

Lansering av Fornybarometet 2020 

Tirsdag 26. mai 2020 gjennomførte Energi Norge en digital lansering direkte på Facebook av "Fornybarometeret 2020".  Hovedfunnene i presentasjonen ble understøttet av forhåndsproduserte innslag fra ulike medlemsbedrifter som viste konkrete eksempler på fornybarnæringens betydning rundt om i Norge. Rapporten ble deretter overrakt til olje- og energiminister Tina Bru (H), etterfulgt av live panelsamtale mellom Bru, nestleder i energi- og miljøkomiteen Espen Barth Eide (Ap) og tidligere miljøvern- og utviklingsminister Erik Solheim.

Lansering av Fornybaren podkast

Med løs snipp og et visst skråblikk på egen næring, lanserte Energi Norge den 17. juni podkasten "Fornybaren". Fornybartenderne (programlederne) Bendik Solum Whist og Aslak Øverås jobber til daglig som hhv. myndighetskontakt og informasjonssjef i Energi Norge. I den ukentlige podkasten serverer de aktuelle energipolitiske saker, fagfakta og strømsnadder i skjønn forening.

Aslak Øverås og Bendik Solum Whist er programledere i Fornybaren, en podkast fra Energi Norge. Illustrasjon: ByHands

Fornybaren en podkast fra Energi Norge.

I løpet bare et par måneder har Fornybaren tatt opp temaer som elektrifisering, tidenes laveste strømpriser, fjernvarme, vannkraftbeskatning, vindkraft, effekttariffer, opprinnelsesmerking av strøm, kabler og kraftutveksling. Blant gjestene finner vi både ledere fra Energi Norges medlemsbedrifter og kjente politikere som olje- og energiminister Tina Bru (H), Espen Barth Eide (Ap), Erik Solheim (tidl. miljø- og utviklingsminister) og Eivind Trædal (MDG).

Fornybaren kommuniserer fortløpende med sine lyttere i en egen Facebook-gruppe, der lytterne kan komme med innspill til temaer og gjester, samt stille spørsmål til fornybartenderne. I gruppen postes også lenker og informasjon til hver enkeltepisode.