Innhold

Brim Explorer Oslo

Foto: Brim Explorer

Energi Norges kvartalsrapport for tredje kvartal 2020

Medlemskap

Energi Norge fikk i tredje kvartal nye medlemmer:

Medlemssbesøk

I august hadde vi med oss NHO-sjef Ole Erik Almlid på medlemsbesøk hos Glitre Energi på Hensfoss kraftverk. Kraftverket er snart 75 år gammelt og oppgraderes nå for 156 millioner kroner, og skal være ferdig i 2022. Men kraftprodusenten Glitre Energi ville investert mer om det ikke hadde vært for skattereglene. 

Kvartalsrapport Q3-2020 møter

Fornybar energi

Foto: Inngangspartiet til Jøssang kraftverk

Jøssang kraftver. Foto: Lise Bjelland / Lyse

Vannkraftskatt 

Forslag til endringer i vannkraftskatten ble tatt opp i juni i forbindelse med dok. 8 forslag fra Frp og merknader under behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett fra Ap og Sp. I løpet av sommeren og tidlig høst var det en rekke medieoppslag der ulike interessenter satte søkelys på svakheter ved dagens grunnrenteskatt. En fellesnevner for de nevnte forslagene og medieoppslagene, er et krav om at normalavkastningen må skjermes fra grunnrenteskatt slik at det blir den såkalte "superprofitten" det skal betales grunnrenteskatt av. Energi Norge har i dialog med politikere lagt vekt på at en slik innretning av grunnrenteskatten vil være et godt virkemiddel for å utløse potensialet for økt kraftproduksjon i forbindelse med opprusting og utvidelser av gamle kraftverk. 

Like etter kvartalets utløp, i begynnelsen av oktober, la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Der foreslår regjeringen å endre innretningen av grunnrenteskatten slik at den med virkning fra 2021 skal være utformet som en kontantstrømskatt med direkte skattemessig utgiftsføring av investeringene. Analyser basert på konkrete prosjekter viser at dette er et relativt treffsikkert investeringsinsentiv. Samtidig er det en svakhet at forslaget innebærer en delt løsning der dagens uheldige skattemodell videreføres for eksisterende investeringer. Under budsjettarbeidet i Stortinget vil Energi Norge spille inn forslag som kan redusere disse ulempene gi bedre overgangsordninger. 

Vindkraftmelding

Stortingsmelding 28 om "Vindkraft på land. Endringer i konsesjonsprosessen" vil sannsynligvis behandles i høst. Meldingen er i hovedsak god. Det er behov for forbedringer i konsesjonsprosesser og reelle innstramninger med vekt på de store konfliktene; bedre kommunal involvering, bedre samsvar mellom omsøkt og bygget anlegg samt strammere tidsløp med tiltak som sikrer fremdrift. Konsesjonsbehandling må gjenopptas og markedet må bestemme volumet innenfor gitte konsesjoner. Det er godt samarbeid med Norwea rundt felles posisjoner, og felles medlemsmøte før høring i EMK. Det holdes felles møter med partier, interesseorganisasjoner og naturorganisasjoner. Vi mener det trengs en bred politisk enighet om vindkraftpolitikken så vi får forutsigbarhet og slik at endringene i konsesjonsprosessen står seg over tid. Vi er opptatt av at fagetatene fortsatt skal ha handlingsrom. Vindkraft må fortsatt ligge under energiloven. Den største mangelen i meldingen er at skatt og lokal kompensasjon ikke dekkes. Fornybarnæringen tar initiativ til to løp i tillegg til vindkraftmeldingen: Vindkraftskatt samt samling av beste praksis. 

Nett og kraftsystem

rbeidet med å bygge ny kraftlinje mellom Kartavoll og Opstad i Hå kommune er i full gang. Dette blir ny hovedlinje for strømforsyning til Sør-Jæren. Det bygges ny transformatorstasjon på Opstad hvor linjen skal knyttes til. Det er Hallingmast som bygger linjen for Lyse Elnett.
 
Fotograf: Fredrik Ringe

Foto: Fredrik Ringe / Lyse

Ny nettleiemodell debatteres fortsatt 

Ny nettleiemodell i distribusjonsnettet  har vært på høring og møtt  betydelig motstand fra  flere  forbrukerorganisasjoner . I en  allianse med  Zero og Nelfo sendte vi oppfordring både til OED og RME om å gi større frihetsgrad for å fastsette størrelsen på energileddet. Dette har  RME  hensyntatt i  sin  anbefaling  av ny forskriftstekst  til OED. Anbefalingen vil etter Energi Norges syn  bidra til tilrettelegging for utvikling av kraftsystemet slik at kostnadene ved elektrifisering kan holdes nede.

Det er  dessverre fortsatt motstand mot ny modell for nettleie fra flere organisasjoner og det er behov for politisk påvirkning for å være sikker på at  ny nettleiemodell  vedtas. Energi Norge har hatt kontakt med  mange av interessentene  og har  skrevet  flere  leserinnlegg i rikspressen, alene og sammen med  våre  alliansepartnere Distriktsenergi og Samfunnsbedriftene. Vi har etablert og brukt ambassadører aktivt. Vi har gjennomført analyser på reelle data for å vurdere konsekvensene av ny nettleie for ulike kundegrupper. Vi ser at i det videre arbeidet vil både medlemmer og Energi Norge spille en viktig rolle, ikke minst når nettselskapene skal fastsette ny nettleie  i henhold til  ny  forskrift. Her blir det viktig at Energi Norge tar en rolle som premissgiver og gjennomfører næringspolitiske verksteder og webinarer for å dele kompetanse.  

Les mer om saken her
Fremtidens driftskoordinering 

RME sin ekspertgruppe leverte rapporten om fremtidens driftskoordinering i mai 2020. Rapporten hadde høringsfrist 1. august. Energi Norge ga i sitt høringssvar blant annet uttrykk for at ekspertgrupperapporten er et godt grunnlag for videre arbeid med DSO-rollen. Åtte nettselskap ga sine høringsinspill og disse støttet hovedsaklig vårt.

Kraftprodusenter pekte på betydningen av nøytralitet og kompetanse hos DSO-ene i sine høringssvar. Også Distriktsenergi og Samfunnsbedriftene er opptatt av det stilles krav til nøytralitet, spesielt med tanke på de ulike rollene et nettselskap innehar. Statnett derimot støtter i begrenset grad ekspertgruppens forslag, og uttrykker at dagens organisering av driftskoordineringen fungerer godt.

RME skal nå gi en anbefaling til OED om fremtidens driftskoordinering. Etter utsatt frist ventes en offentlig anbefaling oversendt OED innen 1. november.  

Andre saker vi har jobbet med:

Marked og kunder

ide
Vellykket høringsprosess på markedsdesignregelverket i Ren energi-pakken (ACER)

Et tett og godt energi- og klimasamarbeid med EU er viktig for Energi Norges medlemmer.  EU er den viktigste drivkraften for en offensiv klimapolitikk og vårt viktigste marked, der Norge er fullstendig integrert. Europeiske reguleringer er derfor sentrale rammebetingelser for norsk fornybarnæring. Samtidig er harmonisert regelverk på kraftområdet omstridt og bidrar til støy som svekker vårt omdømme og vår gjennomslagsevne. Energi Norge har hatt søkelys på å øke forståelsen for de faktiske effektene av rettsaktene i EUs Ren energi-pakke som knytter seg til el-markedet, inkluderer den reviderte ACER-forordningen, slik at disse raskt kan implementeres i Norge. 

Et tidlig høringsutkast ble allerede i juni delt med en rekke aktører i NHO-fellesskapet, Fellesforbundet, EL og IT, LO, Industri Energi, Universitetet i Oslo og akademiske tenketanker med flere. Ved å legge frem et grundig notat tidlig i prosessen klarte Energi Norge å legge føringer, og flere aktører brukte utkastet til sine egne høringssvar. Våre medlemmer har vært orientert og hørt i alle relevante forum og utvalg. De er oppfordret på det sterkeste til å bruke tid på å orientere internt om de faktiske effektene av de nye rettsaktene. God dialog og kommunikasjon med fagbevegelse og eiere er viktig for rask implementering.

Gjennomfaktureringsordning

Strømleverandørene har over en lang periode ønsket en mer balansert og effektiv gjennomfaktureringsordning. Energi Norge så det derfor som svært positivt at RME gjennomførte en utredning i samarbeid med KPMG sist høst, og ikke minst at RME la sluttrapporten fra KPMG ut på høring sommeren 2020. 

Krevende høringsprosess

Høringsprosessen ble en krevende prosess. Nettselskapene ønsker ikke å endre risikofordelingen i ordningen i stor grad. De peker på at ordningen er en frivillig ordning for strømleverandørene. Gjennomfaktureringsordningen griper også inn i organiseringen av strømmarkedet og forandrer noe av kundegrensesnittet. Dette skaper ytterligere diskusjoner, da både mange nettselskap og alle strømleverandørene ønsker utstrakt kundekontakt. Energi Norge vurderte det til at et felles høringssvar tross alt var til næringens beste, og ønsker videre å løfte disse problemstillingene internt i Energi Norge. Målet er å lande noen overordnede prinsipper rundt disse temaene i løpet av 2020.  

Andre viktige saker vi har jobbet med 
 • Utnytting av handelskapasitet og den spesielle situasjonen mot Sverige i sommer
 • EU: Høring veikart for endring av Fornybardirektivet
 • Forberedelse til oppdatering av Fornybarometeret, status elektrifisering
 • Klimadeklarasjonen for fysisk levert strøm
 • Ny bransjenorm for opprinnelsesmerket strøm
 • Trygg strømhandel – en sertifiseringsordning for strømleverandører
 • Avklaring om stoppregel i Sverige for elsertifikatordningen
 • Forbudet mot fleksible betalingstjenester

Forskning

Energi Norges forskningsstrategi

Energi Norge har laget en forskningsstrategi i tett samarbeid med utvalg for forskning og teknologi. En lønnsom og fremtidsrettet fornybarnæring forutsetter mer forsking og innovasjon. Prosesser og systemer må forbedres slik at næringen kan levere stabil, sikker og ren energi til en konkurransedyktig pris for samfunnet. Skal stadig nye samfunnssektorer elektrifiseres må leverandørene av elektrisiteten gjøre det lett å velge sine løsninger. Energi Norge skal sammen med medlemsbedriftene bidra til det.

Det er vedtatt tre hovedmål for forskningen: 
 • Energi Norge skal være en pådriver for forskningspolitikken, slik at medlemmenes verdiskaping øker. 
 • Energi Norge skal samle næringen til fellesfinansiert forskning og samarbeid for mer innovasjon, standardisering og teknologiimplementering.
 • Energi Norge skal være en pådriver for innovative løsninger for elektrifisering og utslippskutt.
Nye søknader til forskningsrådet for kompetanse- og innovasjonsprosjekter 

Energi Norge jobber aktivt med så samle bransjen gjennom felles søknader til forskningsrådet. Denne høsten jobber vi konkret med følgende søknader til forskningsrådet: 

 • Nettselskapene vil benytte batterier som forsterkning i nettet 
 • Hvordan uvikle bedre modeller for lavspenningsnettet?
 • Fiskevandring 

Energi Norge blir prosjekteier for innovasjonsprosjektene, og tar seg av det administrative. Bedriften deltar med faglig ekspertise inn i prosjektene. 

Arbeidsliv, HMS og rekruttering

Opstad bygging sept 2019
Bygging av Opstad transformatorstasjon sør for Nærbø. Jærentreprenør er ansvarlig for byggearbeidet.

 

Foto: Ingvild Ween

Illustrasjonsfoto fra byggingen av Opstad transformatorstasjon på Nærbø. Foto: Ingvild Ween / Lyse

Tariffoppgjøret 2020

Vårens tariffoppgjør mellom Energi Norge og EL og IT Forbundet om revisjon av Energioverenskomsten ble utsatt til september grunnet korona. Partene gjennomført forhandlingene i perioden 14. – 16. september, men kom ikke til enighet. EL og IT Forbundet valgte å bryte forhandlingene, og sa opp plassene. Riksmekler ble varslet om bruddet og nedla forbud mot arbeidsstans.  

Det har vært kø hos meklingsinstituttet i høst, slik at vårt oppgjør først har fått plass 2. og 3. november 2020. De størst utfordringene er i årets tariffoppgjør er knyttet til bestemmelsene som omhandler arbeidsoppdrag med nattopphold utenfor hjemmet. Dette er entreprenørmedlemmene i Energi Norge som i første rekke berøres av dett. 

Ny HMS strategi

I 2014 vedtok styret i Energi Norge en visjon om null skader, med konkrete måltall for arbeidsskader og fraværsdager frem mot 2020. Inneværende periode er snart over, og vi har gjort en evaluering som tydeliggjorde behovet for å jobbe frem en ny HMS strategi for perioden 2021-2025.

Arbeidet med å utforme grunnlaget for en vellykket HSM-satsing fremover er gjort i tett samarbeid med medlemmene i fagforum HMS. I september ga styret i Energi Norge sin tilslutning til en offensiv satsing på HMS, hvor målet er å bli best. Det betyr skjerpet oppmerksomhet og innsats fra topplederne.

Vi skal opprettholde nullvisjonen, og videreutvikle alle de gode verktøyene vi har jobbet frem. Med det er ikke nok. Vi må løfte dette arbeidet opp på et strategisk nivå, og forplikte medlemmene av Energi Norge til å vise resultater.

Tydelig forpliktelse hos toppledelsen 

Vi skal bli den beste landbaserte næringen innen HMS, hvor alle kommer glade, friske og like hele hjem fra jobb. For å klare det må vi ha en tydelig forpliktelse hos toppledelsen. Vi har jobbet med å utarbeide et forpliktende HMS-løfte som inneholder en rekke punkter skrevet i "jeg" form, som bedriftens øverste ledelse må undertegne og forplikte seg til. 

Vi skal bli den beste landbaserte næringen innen HMS, hvor alle kommer glade, friske og like hele hjem fra jobb.


Hvordan lykkes?

Den nye strategien skal favne både små og store selskaper, og det skal være noe å hente for de som går i front og for de som henger et stykke bak. Vi skal ikke finne opp noe nytt, men bruke det som vi vet fungerer, og jobber med å kartlegge hvilke verktøy vi skal legge inn i bransjens felles verktøykasse. Gode systemer skal deles, og erfaringer skal kommuniseres. Vi skal samarbeide på tvers – enda mer enn tidligere. 

Sysselsatte i kraftnæringen 

En ny rapport fra SSB viser at andelen unge som er sysselsatt i kraftnæringen stadig blir større. Næringen er i vekst, og antall ansatte øker. I 2019 var det 21 000 sysselsatte i kraftsektoren. Det innebærer en vekst i antall sysselsatte på tre prosent fra 2018 til 2019.
  
Gjennomsnittsalderen i kraftnæringen er på 43,3 år. De ansatte er i snitt et halvt år yngre nå enn for ti år tilbake.

Andelen sysselsatte med høyere utdanning i kraftsektoren har økt den siste 15-årsperioden. I 2004 hadde 27 prosent av de sysselsatte i kraftsektoren høyere utdanning, mens denne andelen har økt til 39 prosent i 2019. 

Sommerskole med solcellebiler fra Energi Norge 

Energi Norge har denne sommeren vært en av sponsorene til Forskerfabrikken, som har arrangert 200 sommerskoler over hele landet, med til sammen 4500 barn. 

I løpet av 5 dager i sommerferien fikk barna, som begynner i 5. -7. trinn til høsten, utforske energiens spennende verden. Teknologi, miljø og bærekraft la grunnlaget for hele kurset. Alle barna på årets sommerskole bygget sin helt egen solcellebil og fikk lære hva energi er hvor det kommer fra.  Alle aktivitetene er bygget rundt målene i fagfornyelsen og FNs bærekraftmål om rent vann, ren energi og ansvarlig forbruk og produksjon.

Andre viktige saker vi har jobbet med 
 • Verving av medlemmer som i dag har sin arbeidsgivertilknytning i Samfunnsbedriftene. Disse bedriftene kan i tiden fram til 31.05.21 posisjonere seg til å endre  arbeidsgiverforeningstilknytning. For deretter å kunne knytte seg til Energi Norge og NHO som sin arbeidsgiverforening fra 01.06.22 

 

Arrangment

Behind the scenes for filmingen av webinaret: Ny Veileder om Innsideinformasjon ved krafthandel.

Advokat Birgitte Jourdan-Andersen i Energi Norge under filmingen av webinaret: Ny Veileder om Innsideinformasjon ved krafthandel.

Korona-situasjonen i Norge gjorde at vi også i tredje kvartal valgte å avholdede langt fleste arrangementene digitalt. Det er fint å erfare at medlemmer og andre slutter opp om det nye digitale tilbudet. Flere etablerte kurs har fått endret sin formidlingsform, og nye webinarer har kommet til. I tredje kvartal ble det også avholdt to store konferanser 

Smartgridkonferansen  

8. september ble Smartgridkonferansen avholdt, denne gang som et heldigitalt arrangement, med totalt 270 påloggede deltakere. Konferansens sentrale spørsmål var: Elektrifisering som klimatiltak - blir vi smarte tidsnok? Elektrifiseringen går raskt og utfordrer kraftsystemet og dets aktører. De smarte løsningene er kjent, men synes å ta tid å få på plass. Hva er barrierene og hvordan rive dem ned – var blant spørsmålene som ble belyst. Konferansen hadde en rekke gode innlegg fra foredragsholdere rundt om i landet vårt, samt gode paneldebatter fra studio i Oslo.  

DLE-konferansen

Årets viktigste møteplass for Det lokale eltilsyn og sakkyndige selskap er DLE-konferansen. Denne ble i år avholdt som en såkalt hybrid konferanse, hvor i overkant 50 personer møtte opp fysisk på Gardermoen for å delta, mens godt over 70 personer fulgte livesendingen via en digital plattform fra hjemmekontoret. Konferansen satt søkelys på DLE sitt arbeid og myndighetsutøvelse under og etter koronakrisen, i tillegg til de vanlige temaene rundt teknikk, regelverk, kompetanse og forvaltningsmessige forhold Deltakere hadde blitt oppfordret til å sende inn aktuelle problemstillinger på forhånd. Disse ble drøftet og besvart av et ekspertpanel under konferansen, noe som ble godt mottatt av deltakere. DSB bidro som vanlig med interessante innlegg gjennom begge dager, i tillegg til flere innlegg fra andre bransjeaktører. Tilbakemeldingene fra deltakere tilsier at denne møteplassen er nyttig og verdsatt, og at man håper at flere vil delta fysisk neste år, om koronasituasjonen tillater.  

Elektroinstallatørprøven 

Vårens Elektroinstallatørprøve ble utsatt pga. nedstegningen av Norge. Med en del corona-tilpasninger klarte vi å arrangere prøven den 13. mai, men dette innebar at pga. ferieavvikling ble klagebehandling m.v. først sluttført i andre halvdel av august. Vel 50% av kandidatene fikk bestått resultat. Ny prøve kommer allerede 14. oktober og søkerprosessen har pågått gjennom hele Q3. Antall kandidater ser denne gangen ut til å bli vel 120

Publikasjoner

Nye publikasjoner i nettbutikken i tredje kvartal er NEK 405:2020 som omhandler krav til kvalifikasjoner for kontrollforetak, faglig leder og elkontrolløren, termograføren samt eltakstpersonell. Denne kan også bestilles i digital utgave. 

Videre har NEK 400 Landbruk:2020 kommet. Den nye utgaven er oppdatert i forhold til kravene NEK 400:2018 og gir veiledning i forhold til de spesielle utfordringene man møter i landbruket. 

Kommunikasjon omdømme og myndighetskontakt

Energi Norge i ny drakt 

Energi Norge lanserte ny visuell identitet 2. september. Med et tydeligere og mer moderne uttrykk ønsker vi å vise at vi representerer en fremtidsrettet og grønn næring som står tett på kundene. 

Den grafiske profilen representerer Energi Norges nye verdier: Synlig, uredd og nytenkende. Det nye uttrykket skal bidra til å styrke posisjonen og synligheten til Norges viktigste fastlandsindustri.  

Vi lanserte samtidig slagordet "Hele Norge på strøm".  Slagordet forteller både hva hovedtyngden av medlemmene våre jobber med, og at elektrifisering er det viktigste klimatiltaket i dette tiåret. Vi jobber for at fornybarnæringen skal bli en enda sterkere premissleverandør i energidebatten. 


Foto: Aslak Øverås titter ut gjennom dørsprekken

Foto: Sezer Subasi / Energi Norge

 Kraftkom

Seminar for kommunikasjonsmedarbeidere i medlemsbedriftene ble gjennomført 17. september. Programmet som normalt går over to dager, ble komprimert til tre timer. Det hele ble gjennomført som webinar med en kombinasjon av forhåndsproduserte opptak, direktesendte intervjuer og diskusjoner med de 50 deltakerne.

Først på agendaen sto kommunikasjon i koronatiden, hvor blant andre assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad stilte til direkte intervju. Videre fikk Energi Norges nye strategi for større synlighet og gjennomslag mye oppmerksomhet. I tillegg ble kommunikasjonen rundt vindkraft, utlandskabler og ny nettleie behørig diskutert.

Mange savnet utvilsomt muligheten til å møtes fysisk og snakke sammen mer uformelt. Et lite plaster på såret var konferansepakken med pausesnacks, drikke og vakre bilder fra Telemark. Denne var sendt ut til alle deltakerne på forhånd fra samarbeidspartner Skagerak Energi og ble noe å samles om i de virtuelle minglepausene.

Beste gjennomføring av digital konferanse jeg har vært med på så langt i koronaens tid.

Therese Olavsrud, Østfold Energi