Avtale

Publisert

Energi Norges vedtekter

Energi Norge sine vedtekter ble sist revidert på generalforsamlingen 19. mai 2022.

Vedtekter 

§1 Navn og formål 


Foreningens navn er Energi Norge. 

Foreningens formål som kombinert nærings- og arbeidsgiverpolitisk organisasjon er å arbeide for at medlemmene får rammebetingelser som bidrar til å styrke deres lønnsomhet og konkurranseevne, herunder 

 • være talerør for medlemmene i næringspolitiske saker og på andre områder hvor medlemmene er tjent med en felles opptreden 
 • inngå tariffavtaler på medlemmenes vegne og ivareta medlemmenes interesse når det gjelder arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår
 • samarbeide med myndigheter, andre miljøer og organisasjoner, nasjonale og internasjonale, for å ivareta medlemmenes og bransjens interesser 
§2 Medlemskap 
 
§ 2-1 Kriterier for medlemskap 

Som medlemmer opptas virksomheter som produserer og/eller transporterer og/eller omsetter energi samt tilliggende virksomhet. Som medlemmer opptas også reguleringsforeninger.

Styret har adgang til å innvilge medlemskap på særlige vilkår til andre med beslektet virksomhet. Søknad om medlemskap sendes foreningen skriftlig. Styret godkjenner søknad om medlemskap.

Det foreligger rett og plikt til medlemskap for medlemmers datterselskaper når vilkårene i § 2, 1. ledd er oppfylt. Medlemmene plikter å sende inn til foreningen de oppgaver og opplysninger som er nødvendige for foreningens virksomhet. 

§ 2-2 Forholdet til NHO 

Medlemskapet i foreningen medfører medlemskap i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).  

§ 2-3 Utmelding 

Melding om utmelding sendes foreningen skriftlig og 6 måneder før medlemskapet skal opphøre. Utmelding kan ikke skje så lenge vedkommende er medlem av NHO, med mindre NHOs hovedstyre bestemmer annerledes. Medlemmer som utmeldes av NHO, betraktes også som utmeldt av foreningen.

Hvis et tariffbundet medlem melder seg ut av foreningen og den gjeldende tariffavtale løper ut før utmeldingsfristen, kan NHO bestemme at medlemmer skal tre ut av foreningen allerede ved tariffavtalens utløp. 

§ 2-4 Eksklusjon 

Styret kan beslutte å ekskludere et medlem som handler imot avgjørelser truffet i henhold til disse vedtekter eller opptrer utilbørlig i forhold som angår foreningen. Styrets beslutning om eksklusjon kan ankes til førstkommende generalforsamling. Har eksklusjonsgrunnen sammenheng med tariffmessige spørsmål, gjelder de spesielle regler i §§ 4-2 og 7-2 om beslutningsdyktighet og stemmerett i tariffsaker. 

§3 Kontingent 

Generalforsamlingen fastsetter foreningens medlemskontingent. Av forfalt, men ikke betalt kontingent, svares vanlig morarente. 
Kontingenten fastsettes for det enkelte medlem slik det fremgår av vedlegg til disse vedtekter benevnt ”Instruks Stemmetallsberegning/kontingentberegning”. Et medlem som i ett år ikke har betalt skyldig kontingent, kan av styret ekskluderes og kan ikke bli medlem igjen før gjelden er betalt. 

§ 4 Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. 

§ 4-1 Innkalling og frister 

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Ordinær generalforsamling innkalles med minst 4 ukers skriftlig varsel. De saker som skal behandles i ordinær generalforsamling skal så vidt mulig være sendt medlemmene minst 2 uker før generalforsamlingen finner sted. Saker som medlemmene ønsker behandlet i generalforsamlingen, herunder også forslag til vedtektsendringer, må være innkommet til foreningens styre senest 6 uker før generalforsamlingen.   

§ 4-2 Avstemning og stemmerett 

Ved skriftlige avstemninger legges veide stemmer til grunn, jfr. vedlegg I til disse vedtekter. Skriftlig avstemning foretas når dette er bestemt i vedtektene eller når minst ett medlem krever det. Ved avstemning i alle andre saker har hvert medlem én stemme.  

Når ikke annet er bestemt i vedtektene, avgjøres sakene med simpelt flertall. 
 
Stemmerett i tariffsaker har bare medlemmer som er med i NHOs forpliktende tariffellesskap. I saker som vedrører en enkelt overenskomst, kan bare medlemmer som omfattes av vedkommende overenskomst stemme.  

Medlemmene kan på generalforsamlingen være representert ved skriftlig fullmakt til annet medlem.  

§ 4-3 Saker på generalforsamlingen 

Generalforsamlingen ledes av styrets leder. Dersom denne ikke er til stede velger forsamlingen en møteleder. 
 
Det føres protokoll over generalforsamlingens forhandlinger. Foreningens ordinære generalforsamling skal behandle følgende saker: 
• Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen  
• Styrets årsberetning 
• Styrets forslag til regnskap for siste virksomhetsår 
• Valg av revisor 
• Fastsettelse av honorar til revisor 
• Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer  
• Valg av styreleder, nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer  
• Styrets forslag til kontingent for påfølgende år  
• Styrets innstilling til valg av valgkomite 

§5 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med 7 dagers varsel og avholdes når styret finner det nødvendig eller når 1/3 av medlemmene krever dette. For den ekstraordinære generalforsamlingen gjelder bestemmelsene i § 4 så langt de passer. 

§6 Valgkomité 

Valgkomiteen velges av generalforsamlingen etter styrets innstilling. Valgkomiteen består av 1 leder og 2-4 medlemmer. Valgkomiteen skal gi innstilling til generalforsamlingen om personvalg i henhold til §4-3. Komiteens leder velges normalt med 2 års funksjonstid. Sammenhengende funksjonstid kan ikke overskride 4 år.  

Valgkomiteen bør i sin innstilling legge vekt på at ulike interesser blir representert i de styrende organer. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteen og instruks for hvordan valg skal gjennomføres på generalforsamlingen. 

§ 7 Styret 
§ 7-1 Styrets sammensetning og funksjonstid 

Styret velges av generalforsamlingen og består av styreleder, nestleder, 5-7 medlemmer og inntil 3 varamedlemmer. Varamenn innkalles i den orden de er valgt.  Normal valgperiode er 2 år. Styret kan invitere observatør fra de ansatte til sine møter.  

§ 7-2 Styrets møter og vedtak  

Styrets leder skal sørge for at styret holder møter så ofte som nødvendig. Hvert enkelt styremedlem og administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles. Det føres protokoll over styrets møter. 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av dets medlemmer, herunder styreleder eller nestleder, er tilstede. Saker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er styreleders eller i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende. 

Administrerende direktør har møte-, forslags- og talerett, men ikke stemmerett. Ethvert styremedlem og administrerende direktør kan kreve sin oppfatning innført i protokollen.

I tariffspørsmål kan bare styremedlemmer som representerer medlemmer med tariffavtale avgi stemme.

Styret kan bare beslutte eller gi sin tilslutning til arbeidskamp hos sine medlemmer etter at et flertall av medlemmene innen det aktuelle overenskomstområdet er for dette. Styret tar stilling til bruk av passiv lock-out. 

§7-3 Styresaker 

Styret skal lede foreningens virksomhet og deriblant: 

 • Sørge for at generalforsamlingens vedtak blir gjennomført
 • Utarbeide innstillinger i de saker som legges frem for generalforsamlingen til avgjørelse,  jfr. §§ 4-3 og 5 
 • Holde seg orientert om foreningens økonomiske stilling og påse at dens virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende drift og kontroll
 • Sørge for forsvarlig organisering av foreningen, herunder ansette og avskjedige administrerende direktør og fastsette dennes betingelser
 •  Utpeke Energi Norges representanter til NHOs styrende organer 
§7-4 Generalforsamling i foreningens datterselskaper 

Styret representerer foreningens aksjer på generalforsamling i datterselskaper enten selv eller ved slik person eller oddetall av personer som bemyndiges gjennom flertallsvedtak på datterselskapets generalforsamling. 

§8 Administrerende direktør  

Administrerende direktør forestår landsforeningens daglige virksomhet og skal: 

 • Følge de retningslinjer og pålegg styret gir, herunder å holde styret løpende orientert om foreningens virksomhet, stilling og resultatutvikling
 • Sørge for at lovlig fattede vedtak av foreningens valgte organer settes i verk 
 • Sørge for at foreningens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte  
 • Ansette og avskjedige foreningens personell samt vedta personellets lønns- og arbeidsvilkår etter retningslinjer fastlagt av styret  
§9 Vedtektsendring, oppløsning og fusjon 

Endring av vedtektene, beslutning om oppløsning eller fusjon av foreningen, kan bare vedtas av generalforsamlingen ved skriftlig avstemning og krever minst 2/3 av de avgitte stemmer.

Ved oppløsning skal foreningens midler anvendes til beste for næringen og dens bedrifter. 

§10 Andre forhold 

Ved tvil om forhold som ikke er regulert i vedtektene eller forståelsen av vedtektene, skal gjeldende aksjelovgivning legges til grunn så langt som mulig. 

Vedlegg til Energi Norges vedtekter, jfr vedtektenes §6. (vedtatt 30. mai 2006, endret 26. mai 2009, 26. mai 2010 og 24. mai 2011, 22. mai 2018, 22. mai 2019 og 19. mai 2022)
Instruks for Valgkomiteen

Valgkomiteens oppgave er å fremme forslag til valg av styre i foreningen med varamedlemmer for generalforsamlingen.

Valgkomiteen har også som oppgave å fremme forslag til fastsettelse av godtgjørelse for styrets medlemmer og varamedlemmer. Styrehonorar i datterselskaper honoreres ikke særskilt.

Denne instruks fungerer som retningslinjer for valgkomiteens utarbeidelse av innstilling til valg av styreleder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer for foreningen.

Valgkomiteen skal i sin innstilling legge vekt på kandidatenes kompetanse og legge til grunn at den totale sammensetning av styret i størst mulig grad gjenspeiler de forskjellige medlemsinteressene.

Innstillingen bør gjenspeile medlemmenes primære kjernevirksomhet. De til enhver tid største medlemmer, de regionale selskapene og øvrige bedrifter skal alle være representert. Med regionale selskaper menes i denne sammenheng selskaper som dekker større geografiske områder og regioner. Når det gjelder deltagelse fra mindre bedrifter kan valgkomiteen innhente forslag fra Utvalg for mindre bedrifter før innstillingen ferdigstilles.

I innstillingen bør det også vektlegges at medlemsbedriftene har annen virksomhet enn de tradisjonelle kjerneområder, herunder entreprenørvirksomhet, bredbåndsvirksomhet og gassvirksomhet m.m.

Innstillingen skal utformes slik at det er en rimelig balanse mellom kjønn i styret.

Ettersom styret kan få saker innen det arbeidsgiverpolitiske område til avgjørelse, skal bedrifter som er tilsluttet foreningens tariffavtaler være representert.

Ettersom mange saker kan ha store konsekvenser for medlemsbedriftene eiere, bør valgkomiteen vurdere deltagelse fra medlemmenes styrer/eiere.

Innstillingen skal sikre bred geografisk representasjon og tilstrebe representasjon fra alle de 5 regionene. Det tas utgangspunkt i de 5 regioner som regionmøtene bygger opp om.

Ettersom det ikke er mulig å sikre alle interesser plass i styret til enhver tid, pekes det på at funksjonstiden for styremedlemmer er 2 år og at det ved en relativ hyppig rullering vil være mulig å sikre bred representasjon av mange interesser over tid, selv om det ved utarbeidelse av innstillingen også må tas hensyn til en viss kontinuitet. Maksimal funksjonstid for styremedlemmer er 4 6 år. Ved forlengelse ut over 4 år skal valgkomiteen begrunne dette særskilt. For styreleder er funksjonstiden i rollen maksimalt 4 år, dog slik at samlet styreperiode ikke skal overstige 8 år.

Instruks Stemmetallsberegning/kontingentberegning fra 2022

Medlemmer er virksomheter som produserer og/eller transporterer og/eller omsetter energi samt tilliggende virksomhet. Hver juridisk enhet har eget medlemskap.

Medlemskontingenten til Energi Norge beregnes i henhold til medlemmenes stemmetall. Alle medlemmer har minimum 1 stemme. Stemmetallet baserer seg på medlemmenes tre hovedvirksomhetsområder; produksjon, nettdrift og sluttbrukersalg. Kontingenten beregnes ut fra medlemmenes aktivitet innenfor det enkelte kjerneområde. Følgende skalaer benyttes for å benytte stemmetallet innen det enkelte kjerneområde:

Nett

NVEs vedtatte inntektsramme legges til grunn for beregning av antall stemmer. Gjennomsnittstall de siste 3 år benyttes. Følgende skala legges til grunn for stemmetallsberegningen:

Under 2 millioner kroner gir ikke stemmer
Inntektsgrunnlag 2 - 20 millioner kroner = 1 stemme
Inntektsgrunnlag 20,01 – 340 millioner kroner = 1 stemme for hver 10 millioner kroner
Inntektsgrunnlag 340,01 - 500 millioner kroner = 1 stemme for hver 20 millioner kroner
Inntektsgrunnlag 500,01 millioner kroner og over = 1 stemme for hver 50 millioner kroner

Maksimalt antall stemmer pr. medlem for virksomheten nett er 120.

Produksjon

Produksjonsgrunnlaget som anvendes for naturressursskatten benyttes, dvs. gjennomsnittet av de siste syv års vannkraftproduksjon. I tillegg legges også vindkraftproduksjon og gasskraft¬produksjon inn i kontingentberegningsgrunnlaget. Årsproduksjonen for vindkraft beregnes ut fra installert effekt og 2.800 brukstimer. For gasskraft gjelder gjennomsnitt av de siste 3 års produksjon.

Et felleseid selskap kan overføre deler av produksjonen sin til eier, dersom alle eiere er medlem av Energi Norge. Felleseide verk og reguleringsforeninger betaler uansett en produksjonsstemme.

Følgende skala legges til grunn for stemmeberegningen:

Under 25GWh gir ikke stemmer
25,01-50 GWh gir 1stemme
50,01-100 GWh gir 2 stemmer
100,01-3000 GWh gir 1 stemme for hver 100 GWh
3000,01og over gir 1 stemme for hver 200 GWh
Maksimalt antall stemmer pr. medlem for produksjon er 120

Sluttbrukersalg

Antall GWh omsatt til sluttbruker er det som legges til grunn for denne beregningen. Gjennomsnittstall de siste 3 år
benyttes. Følgende skala legges til grunn for stemmeberegningen:

Under 50 GWh gir ikke stemmer
50,01 GWh – 100 GWh gir 1 stemme
100,01 GWh- 1000 GWh gir 2 stemmer
1000,01 GWh og over gir 1 stemme for hver 500 GWh

Maksimalt antall stemmer pr. medlem for sluttbrukersalg er 120.

Lønnsbasert kontingent

Det innkalles 1 promille av lønnsmasse i kontingent for bedrifter innenfor kjerneområdet, i tillegg til kontingent basert på inntektsramme, produksjon og omsetning.

Fra entreprenørbedrifter innkalles 2 promille av lønnsmasse i kontingent.

For øvrige medlemmer innkalles 1 promille av lønnsmasse i kontingent.

Minimum lønnskontingent er 5000 kr.

Holdingselskaper

Morselskaper/Holdingselskaper som ikke har kjernevirksomhet (nett, produksjon eller slutt-brukersalg), skal kun betale lønnsbasert medlemskontingent da datterselskapene vil betale for kjernevirksomheten. Holdingselskaper beholder like fullt sin stemme i forhold til generalforsamlingen.

Kontingent

Totalkontingent inklusive den lønnsbaserte kontingenten for Energi Norge vedtas av generalforsamlingen. Pris pr. stemme fastsettes av styret i henhold til styrets planer og budsjetter innen det enkelte område.