Energi Norge

Innhold

Hva koster medlemskap i Energi Norge ?

Energi Norges generalforsamling 2017 vedtok at rammen for samlet kontingent til Energi Norge i 2018 settes til 66 millioner kroner.

Kontingenten består av to deler:

  • Til Energi Norge: I henhold til medlemmenes stemmetall
  • Til NHO: Beregnes trinnvis basert på fjorårets lønnsutbetalinger, med en minimumskontingent på 1000 kroner for bedrifter med lønnsutbetaling på inntil 1 million kroner. Les mer om kontingentssatser til NHO her.

Har bedriften tariffavtale, kommer i tillegg 0,45 promille som settes av i et konfliktfond.

Stemmetall

Medlemskontingenten til Energi Norge beregnes i henhold til medlemmenes stemmetall. Alle medlemmer har minimum 1 stemme. Stemmetallet baserer seg på medlemmenes tre hovedvirksomhetsområder; produksjon, nettdrift og sluttbrukersalg. Kontingenten beregnes ut fra medlemmenes aktivitet innenfor det enkelte kjerneområdet.

Slik beregnes kontigenten

Produksjon

Produksjonsgrunnlaget som anvendes for naturressursskatten benyttes, dvs. gjennomsnittet av de siste syv års vannkraftproduksjon. I tillegg legges også vindkraftproduksjon og gasskraftproduksjon inn i kontingentberegningsgrunnlaget. Årsproduksjonen for vindkraft beregnes ut fra installert effekt og 2800 brukstimer. For gasskraft gjelder gjennomsnitt av de siste 3 års produksjon.

Følgende skala legges til grunn for stemmeberegningen:
Under 25GWh gir ikke stemmer
25,01-50 GWh gir 1stemme
50,01-100 GWh gir 2 stemmer
100,01-3000 GWh gir 1 stemme for hver 100 GWh.
3000,01og over gir 1 stemme for hver 200 GWh

Maksimalt antall stemmer pr. medlem for produksjon er 120

Nett

Inntekter fra nettdriften brukes for å beregne medlemskontingenten for nettselskaper.  NVE sin vedtatte inntektsramme legges til grunn. Gjennomsnitttall for de siste tre årene benyttes.

Følgende skala legges til grunn for stemmeberegningen:
Under 2 millioner kroner gir ikke stemmer
20,01 - 340 millioner kroner gir 1 stemme
340,01 - 500 millioner kroner gir 1 stemme for hver 10 millioner kroner
500,01 millioner kroner og over gir 1 stemme for hver 50 millioner kroner

Maksimalt antall stemmer pr. medlem for nett er 120.

Sluttbrukersalg

For denne virksomheten beregnes en stemme for hver 1000 GWh omsatt til sluttbruker. Gjennomsnittstall de siste 3 år benyttes. Omsetning under 50 GWh gir ikke stemmer.

Maksimalt antall stemmer pr. medlem for sluttbrukersalg er 120.

Lønnsbasert kontingent

De som har lønnsbasert kontingent ligger i bransjeforening "Energi Norge lønnsbasert kontingent" og betaler 1,65 promille og kr 5 000,- som minimum.

Medlemmer som ikke har lønnsbasert kontingent betaler 1 promille i lønnsbasert kontingent, såkalt arbeidsgiverpolitisk kontingent. 

Datterbedrifter utenfor kjerneområdene

Datterbedrifter utenfor kjerneområdene betaler 1,65 promille av lønnsmasse, minimum kr. 5000.

Priser 2018

Totalkontingent inklusive den lønnsbaserte kontingenten for Energi Norge vedtas av generalforsamlingen. Pris pr. stemme fastsettes av styret i henhold til styrets planer og budsjetter innen det enkelte område.

Fordelingen mellom kontingent og FoU, og stemmeprisen ble fastsatt på styremøtet i Energi Norge i januar 2018.

Den lønnsbaserte kontingenten til Energi Norge er på 1,65 promille.

Medlemskontingent 2018

*) Foreløpige tall. Det tas forbehold om mindre endringer ved utfakturering av kontingenten.

Fradragsrett på selvangivelsen

Det gis fradrag for kontingent til arbeidsgiverforening begrenset oppad til 0,2 prosent av bedriftens samlede lønnsutbetaling året forut for inntektsåret. FoU-kontingenten som medlemmene i Energi Norge innbetaler sammen med medlemskontingent, kommer til fullt fradrag i medlemmenes skattepliktige inntekt. FoU-bidrag som ytes separat til konkrete prosjekter, er også fradragsberettiget.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: