Medlemspriser 2021

Medlemskontingenten blir beregnet utfra hvilken virksomhet din bedrift har.

Kontingenten består av to deler:

  • Til Energi Norge: I henhold til medlemmenes stemmetall basert på Energioppgaven
  • Til NHO: Beregnes trinnvis basert på fjorårets lønnsutbetalinger, med en minimumskontingent på 1000 kroner for bedrifter med lønnsutbetaling på inntil 1 million kroner. Les mer om kontingentssatser til NHO her.

Har bedriften tariffavtale, kommer i tillegg 0,35 promille som settes av i et konfliktfond.

Medlemsrabatt første året

Nye medlemmer får 50% på Energi Norge og NHO kontingenten om de meldes inn før 1.juli. Meldes de inn senere, er det gratis ut året.

Medlemskontingent for produksjon, nett og sluttbrukersalg

Bedrifter som har aktivitet innenfor kjerneområdene produskjon av vannkraft/vindkraft, nett og/eller sluttbrukersalg av strøm, betaler deler av sin medlemskontingent basert på stemmetall. Stemmetallene blir beregnet i en Energioppgave, og alle medlemmer har minimum 1 stemme.

Slik beregnes kontigenten

Produksjon

Produksjonsgrunnlaget som anvendes for naturressursskatten benyttes, dvs. gjennomsnittet av de siste syv års vannkraftproduksjon. I tillegg legges også vindkraftproduksjon og gasskraftproduksjon inn i kontingentberegningsgrunnlaget. Årsproduksjonen for vindkraft beregnes ut fra installert effekt og 2800 brukstimer. For gasskraft gjelder gjennomsnitt av de siste 3 års produksjon.

Et felleseid selskap kan overføre deler av produksjonen sin til eier, dersom alle eiere er medlem av Energi Norge. Felleseide verk og reguleringsforeninger betaler uansett en produksjonsstemme.

Følgende skala legges til grunn for stemmeberegningen:
Under 25GWh gir ikke stemmer
25,01-50 GWh gir 1stemme
50,01-100 GWh gir 2 stemmer
100,01-3000 GWh gir 1 stemme for hver 100 GWh.
3000,01og over gir 1 stemme for hver 200 GWh

Maksimalt antall stemmer pr. medlem for produksjon er 120

Nett

Inntekter fra nettdriften brukes for å beregne medlemskontingenten for nettselskaper.  NVE sin vedtatte inntektsramme legges til grunn. Gjennomsnittstall for de siste tre årene benyttes.

Følgende skala legges til grunn for stemmeberegningen:
Under 2 millioner kroner gir ikke stemmer
2 - 20 millioner kroner gir 1 stemme
20,01 - 340 millioner kroner gir 1 stemme for hver 10 millioner kroner
340,01 - 500 millioner kroner gir 1 stemme for hver 20 millioner kroner
500,01 millioner kroner og over gir 1 stemme for hver 50 millioner kroner

Maksimalt antall stemmer pr. medlem for nett er 120.

Sluttbrukersalg

Antall GWh omsatt til sluttbruker er det som legges til grunn for denne beregningen. Gjennomsnittstall de siste 3 år benyttes.

Følgende skala legges til grunn for stemmeberegningen: 

Under 50 GWh gir ikke stemmer

50,01 GWh - 100 GWh gir 1 stemme

100,01 GWh - 1000 GWh gir 2 stemmer

1000,01 GWh og over gir 1 stemme for hver 500 GWh

Maksimalt antall stemmer pr. medlem for sluttbrukersalg er 120.

Lønnsbasert kontingent

Det innkalles 1 promille av lønnsmassen i kontingent for bedrifter både innenfor og utenfor kjerneområdet (minimum 5000 kr).

Holdningselskaper

Morselskaper/Holdningselskaper som ikke har kjernevirksomhet (nett, produksjon eller sluttbrukersalg), skal kun betale lønnsbasert medlemskontingent da datterselskapene vil betale for kjernevirksomheten. Holdingselskaper beholder like fullt sin stemme i forhold til generalforsamlingen. 


Priser 2021

Totalkontingent inklusive den lønnsbaserte kontingenten for Energi Norge vedtas av generalforsamlingen. Pris pr. stemme fastsettes av styret i henhold til styrets planer og budsjetter innen det enkelte område.

Fordelingen mellom kontingent og FoU, og stemmeprisen ble fastsatt på styremøtet i Energi Norge i januar 2021.

Den lønnsbaserte kontingenten til Energi Norge er uendret på 1,0 promille (minimumspris er 5000 kr).

Stemmepriser 2021

Det tas forbehold om mindre endringer ved utfakturering av kontingenten.

Fradragsrett på selvangivelsen

Det gis fradrag for kontingent til arbeidsgiverforening begrenset oppad til 0,2 prosent av bedriftens samlede lønnsutbetaling året forut for inntektsåret. FoU-kontingenten som medlemmene i Energi Norge innbetaler sammen med medlemskontingent, kommer til fullt fradrag i medlemmenes skattepliktige inntekt. FoU-bidrag som ytes separat til konkrete prosjekter, er også fradragsberettiget.

Medlemskap for gründere

Vi tilbyr gründerbedrifter i etableringsfasen å bli medlem i Energi Norge og i NHO for kun 2000 kroner i året.

Bli medlem

Her kan du melde deg inn i Energi Norge og NHO

Legg inn org.nummer eller skriv inn navnet på bedriften din. Opplysninger om virksomheter hentes fra Brønnøysundregisteret og Proff AS.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: