Energi Norge

Innhold

Hva koster medlemskap i Energi Norge ?

Energi Norges generalforsamling 2018 vedtok at rammen for samlet kontingent til Energi Norge i 2019 settes til 66 millioner kroner.

Kontingenten består av to deler:

  • Til Energi Norge: I henhold til medlemmenes stemmetall
  • Til NHO: Beregnes trinnvis basert på fjorårets lønnsutbetalinger, med en minimumskontingent på 1000 kroner for bedrifter med lønnsutbetaling på inntil 1 million kroner. Les mer om kontingentssatser til NHO her.

Har bedriften tariffavtale, kommer i tillegg 0,45 promille som settes av i et konfliktfond.

Medlemsrabatt første året

Nye medlemmer får 50% på NHO kontingenten om de meldes inn før 1.juli. Meldes de inn senere, er det gratis ut året.

Stemmetall

Medlemskontingenten til Energi Norge beregnes i henhold til medlemmenes stemmetall. Alle medlemmer har minimum 1 stemme. Stemmetallet baserer seg på medlemmenes tre hovedvirksomhetsområder; produksjon, nettdrift og sluttbrukersalg. Kontingenten beregnes ut fra medlemmenes aktivitet innenfor det enkelte kjerneområdet.

Slik beregnes kontigenten

Produksjon

Produksjonsgrunnlaget som anvendes for naturressursskatten benyttes, dvs. gjennomsnittet av de siste syv års vannkraftproduksjon. I tillegg legges også vindkraftproduksjon og gasskraftproduksjon inn i kontingentberegningsgrunnlaget. Årsproduksjonen for vindkraft beregnes ut fra installert effekt og 2800 brukstimer. For gasskraft gjelder gjennomsnitt av de siste 3 års produksjon.

Et felleseid selskap kan overføre deler av produksjonen sin til eier, dersom alle eiere er medlem av Energi Norge. Felleseide verk og reguleringsforeninger betaler uansett en produksjonsstemme.

Følgende skala legges til grunn for stemmeberegningen:
Under 25GWh gir ikke stemmer
25,01-50 GWh gir 1stemme
50,01-100 GWh gir 2 stemmer
100,01-3000 GWh gir 1 stemme for hver 100 GWh.
3000,01og over gir 1 stemme for hver 200 GWh

Maksimalt antall stemmer pr. medlem for produksjon er 120

Nett

Inntekter fra nettdriften brukes for å beregne medlemskontingenten for nettselskaper.  NVE sin vedtatte inntektsramme legges til grunn. Gjennomsnittstall for de siste tre årene benyttes.

Følgende skala legges til grunn for stemmeberegningen:
Under 2 millioner kroner gir ikke stemmer
20,01 - 340 millioner kroner gir 1 stemme
340,01 - 500 millioner kroner gir 1 stemme for hver 10 millioner kroner
500,01 millioner kroner og over gir 1 stemme for hver 50 millioner kroner

Maksimalt antall stemmer pr. medlem for nett er 120.

Sluttbrukersalg

Antall GWh omsatt til sluttbruker er det som legges til grunn for denne beregningen. Gjennomsnittstall de siste 3 år benyttes.

Følgende skala legges til grunn for stemmeberegningen: 

Under 50 GWh gir ikke stemmer

50,01 GWh - 100 GWh gir 1 stemme

100,01 GWh - 1000 GWh gir 2 stemmer

1000,01 GWh og over gir 1 stemme for hver 500 GWh

Maksimalt antall stemmer pr. medlem for sluttbrukersalg er 120.

Lønnsbasert kontingent

Det innkalles 1 promille av lønnsmassen i kontingent for bedrifter innenfor kjerneområdet, i tillegg til kontingent basert på inntektsramme, produksjon og omsetning. 

For medlemmer uten kjernevirksomhet, betales 1,65 promille av lønnsmasse for 2018, 1,3 promille for 2019, og fra 2020 den samme lønnskontingent som for øvrige medlemmer (minimum 5000 kr).

Holdningselskaper

Morselskaper/Holdningselskaper som ikke har kjernevirksomhet (nett, produksjon eller sluttbrukersalg), skal kun betale lønnsbasert medlemskontingent da datterselskapene vil betale for kjernevirksomheten. Holdingselskaper beholder like fullt sin stemme i forhold til generalforsamlingen. 

Priser 2019

Totalkontingent inklusive den lønnsbaserte kontingenten for Energi Norge vedtas av generalforsamlingen. Pris pr. stemme fastsettes av styret i henhold til styrets planer og budsjetter innen det enkelte område.

Fordelingen mellom kontingent og FoU, og stemmeprisen ble fastsatt på styremøtet i Energi Norge i januar 2019.

Den lønnsbaserte kontingenten til Energi Norge er på 1,3 promille i 2019.

Stemmepriser 2019

Fradragsrett på selvangivelsen

Det gis fradrag for kontingent til arbeidsgiverforening begrenset oppad til 0,2 prosent av bedriftens samlede lønnsutbetaling året forut for inntektsåret. FoU-kontingenten som medlemmene i Energi Norge innbetaler sammen med medlemskontingent, kommer til fullt fradrag i medlemmenes skattepliktige inntekt. FoU-bidrag som ytes separat til konkrete prosjekter, er også fradragsberettiget.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: