Energi Norge

Innhold

Kvartalsrapport for tredje kvartal 2018

I Energi Norges kvartalsrapport kan du lese om hva vi har arbeidet med det tredje kvartalet i 2018.

Fornybar energi

Lyse

Foto: Kristofer Ryde

Vannkraft

Vanndirektivet og revisjoner 

Etter at regjeringen besluttet at det ikke skal gjøres endringer i organiseringen og ansvaret for å utvikle nye regionale vannforvaltningsplaner, forberedes gjennomføringen etter tidligere modell. Det gjøres mindre tekniske endringer i vannforskriften for å oppdatere frister og høringsperioder. Energi Norge har vært opptatt av at planarbeidet blir forenklet, basert på godkjente planer fra 2016, og får presise nasjonale føringer innenfor energisektoren som ivaretar overordnete samfunnshensyn. I dialogen med forvaltningen er det et inntrykk at dette skal ivaretas. Energi Norge arbeider videre for å få på plass et godt rammeverk for det regionale planarbeidet. Her er OED, NVE, KLD og Miljødirektoratet de viktigste aktørene, og direktoratsgruppa for gjennomføring av vanndirektivet er en viktig møteplass. Vårt syn ble også uttrykt i innspill til KMD på Nasjonale forventninger til kommunal og fylkeskommunal planlegging per 20. september. 

Nye innstillinger i revisjonssaker kan ventes i høst. Energi Norge arbeider sammen med medlemmene for å gi innhold til samfunnsverdien av vannkraft og vassdragsregulering inn i vurderingsgrunnlaget. Verdien av flomdemping og systembalanse inn i fremtiden står sentralt og HydroCen bør være en faktaleverandør her. Konsekvensene av vilkårsendringer og prinsipielle forhold blir løpende analysert. 

Det pågår noen omgjørings- og innkallingssaker etter vannressurslovens §§ 28/66, der saksgang og prosess er ulike revisjoner. Energi Norge har gjort et arbeid for å avklare juridisk situasjon og rådgi medlemmene i god gjennomføring i slike saker. 

Ny produksjon

Status for elsertifikatordningen 

Det har vært et turbulent kvartal med stigende priser i den korte enden av elsertifikatmarkedet. Kvartalet startet med en spotpris på 15 svenske øre / kWh og endte på 25 øre etter å ha vært oppe på 27 øre i midten av september. Kontrakter for leveranse i mars 2019 har fulgt spotprisen tett, mens avstanden ned til mars 2020-kontrakten har økt gjennom kvartalet. Den siste prises ved utgangen av kvartalet til 17 øre. De lengre kontraktene holder seg mellom 3 og 5 svenske øre / kWh. 

En forklaring til den kraftige prisstigning i den korte enden er sommerværet med svært lav vindkraftproduksjon og lite vann i mange småkraftverk. Dette har gitt lav sertifikatutstedelse og økt risiko for at det ikke vil være tilstrekkelig sertifikater til å dekke etterspørselen de første årene.  

Ventede begivenheter i fjerde kvartal, som kan påvirke markedet, er kontrollstasjonsrapportene som har frist sent i desember. Der skal blant annet forslag til svensk stoppordning legges frem og det er også varslet justering av de norske kvotene. Energi Norges søsterforening i Sverige har startet et arbeid for å lage et forslag til mekanisme for å stabilisere markedet, Energi Norge er invitert til å delta i dette arbeidet. 

Vindkraft 

Energi Norges fagforum vindkraft var, sammen med gjester og deler av administrasjonen, på besøk på Raskiftet vindpark i september. NVEs prosjektleder for nasjonal ramme for vindkraft deltok også på besøket, noe som ga anledning til gode og konstruktive diskusjoner om arbeidet med rammen. NVEs frist for å levere forslag til nasjonal ramme er nå utsatt til 1. april 2019. 

NVE lanserte helt i starten av fjerde kvartal en ny oversikt over norsk vindkraft i drift. I følge denne er det nå 32 vindkraftverk med en total installert effekt på 1320 MW og en normal-produksjon på snaut 4 TWh i drift. I tillegg kommer en mengde turbiner som er satt i drift på anlegg som fortsatt er under bygging. Anlegg som er besluttet og de som er under bygging vil få en samlet normalproduksjon på mellom 8 og 9 TWh. 

Fornybar og fullelektrisk

Prosjektet fornybar og fullelektrisk 

I løpet av sensommeren var prosjektets hovedfokus å diskutere og forankre prosjektet i Energi Norges forum og utvalg, samt å planlegge prosjektets leveranser og aktiviteter for sommeren, høsten og vinteren.  

Prosjektet var synlig under Arendalsuka med ett arrangement om visjonen, ett om kraftkrevende industri og ett om elektrifisering av oppdrettsanlegg. Under sistnevnte arrangement ble det lansert en rapport om potensialet for elektrifisering av oppdrettsanlegg. Arrangementene ble godt mottatt. Mange sentrale politikere, næringslivsaktører og sivilsamfunnsledere har uttrykt støtte til prosjektet, ikke minst på grunn av det brede perspektivet på verdiskaping. 

Under Arendalsuka ble også nettstedet www.fullelektrisk.no lansert. Dette nettstedet vil brukes til formidling av elektrifiseringstiltak i Norge, samt til å kommunisere om prosjektet. 

Elektrifisering var tema under årets strategisamling. Gruppearbeidene under samlingen var utarbeidet med mål om å få konkrete innspill til prosjektets videre arbeid. Arbeidet med å integrere innspillene pågår. 

I tredje kvartal ble også arbeidet med å utarbeide en sluttpublikasjon for prosjektet satt i gang.

Strømnett

Strømnett

Foto: Camilla M. Granheim

I tredje kvartal deltok Energi Norge i debatt hos Huseiernes Landsforbund vedrørende økende investeringer i nettet. Budskapet var blant annet at ny teknologi og nye tariffer vil bidra til å utsette og redusere investeringer. Vi benyttet anledningen til å snakke godt om effekttariffer og AMS.

Energi Norge har hatt en trainee fra Sintef Energi som nå har gått videre til Statnett. Hos oss har hun blant annet sett på hvilke kostnader som oppstår hos nettselskap og sluttkunder dersom man skulle beslutte å gjennomføre en overgang fra 230 V IT-nett til 420 V TN-nett. NVE og DSB ser på nytten av dette, og vi forventer en rapport på dette i år. 

Teknisk- økonomisk regulering av nettvirksomhet

Tariffering og anleggsbidrag

NVE har vedtatt nytt regelverk for anleggsbidrag hvor det også skal tas anleggsbidrag i masket nett. Det er også gjort justeringer i tarifferingsregelverket som gjelder produksjon. Energi Norge arbeider sammen med medlemmer om alternative modeller når det gjelder effekttariffer. Vi er utfordret av NVE til å komme med forslag.


Sentralnettstariffer

Statnett vedtok i sitt styremøte den 27. september tariffsatser for 2019. For produsentene er det en mindre oppjustering av fastavgiften fra 1,1 til 1,14 øre/kWh grunnet endring i valutakurs EUR vs NOK. Kraftkrevende industri (SFHB) vil få en justert ramme for hvor mye tariffen kan reduseres – maks rabatt endres fra 90 prosent til 75 prosent. Alminnelig forbruk vil se en økning i uttakstariffen fra 360 kr/kW til 393 kr/kW.

Nettregulering

Godt besøkt høringsmøte 5. september om NVEs høring om NVE-renten og KILE for husholdninger. NVE har foreslått økning i KILE-satsene med om lag 50 prosent og reduksjon av NVE-renten med 0,4 prosent.
Vi har arbeidet med høringsuttalelse når det gjelder forslaget om å redusere NVE-renten og å øke satsene for KILE til husholdninger. Posisjonen er at NVE-renten bør beholdes som i dag, og at forslag til å øke KILE-satsene med 50 prosent er for høyt.

DSO-rollen

Energi Norges prosjekt om DSO-rollen har nå kommet inn i en moden fase. I tett samarbeid med Statnett utvikles piloter for blant annet å teste ut lokal/regional flaskehalshåndtering og spenningsregulering. Det legges til grunn at et antall piloter vil bli testet ut i 2019. Prosjektet vil ferdigstille en prosjektrapport som kan presenteres på nettkonferansen primo desember.

Infrastruktur


Fellesføring

Forhandlingene med Telenor fortsatte også i tredje kvartal. Etter en god prosess sammen med referansegruppen, bestående av 12 nettmedlemmer, ble et nytt utkast oversendt til Telenor. Vi forventer flere møter også i fjerde kvartal og har en forventning om å kunne sluttføre avtalen i løpet av 2018.

GDPR

Et utkast til bransjenorm for GDPR ble oversendt Datatilsynet i slutten av andre kvartal / begynnelsen av tredje kvartal. Tilbakemeldingen så langt er at tilsynet ser på flere forslag til normer samlet, for å kunne se dem i sammenheng. Vi forventer møter og diskusjoner med tilsynet i fjerde kvartal. Samtidig er det stor interesse for arbeidet vårt og Energi Norge fortalt om normen på flere brukersamlinger og på bransjerådsmøte for Elhub.

Annet

Vi ble oppmerksom på at Bondelaget var i ferd med å utarbeide en egen avtale for grunnavståelse, uten medvirkning fra bransjen. I samråd med Thommesen bestemte vi at vi bør arrangere et næringspolitisk verksted for å diskutere slike avtaler generelt. Dette vil komme i fjerde kvartal.

Vi deltok også på heldagsmøte i "Bransjeklynge Energi", som samler både fornybare selskaper og olje og gass (Equinor og Gassco blant annet). Denne klyngen vil vi fortsatt følge opp.

Digitalisering 

Energi Norge har drøftet mulig digitalisering i nettvirksomheten med Digital Norway. Det er satt i gang et forprosjekt i regi av Digital Norway hvor målet er å komme i gang med en felles datautvekslingsplattform for nettselskapene. Initiativet vil invitere alle nettselskap til å delta.  

Medlemsbesøk 

Istad arrangerer hvert år Kraftjazz under Moldejazzen. Energi Norge deltok med flere innlegg på seminaret hvor flere av energiselskapene i regionen deltok.  

Vi har avholdt regionale næringspolitiske verksteder i Molde og i Bergen. Temaene var blant annet digitalisering, HMS, den økonomiske reguleringen, sluttbrukerutfordringer, samt utfordringer og muligheter for nettselskapene ved et fornybart og fullelektrisk samfunn. 

 

Marked og kunder

Stømmens dag 2018

Foto: Shutterstock

Engrosmarked og kraftsystem


I juli godkjente de nordiske regulatorene (NordREG) endelig forslag fra de nordiske TSOene om innføring av ny metode for beregning av handelskapasitet. Det vil si flytbasert markedskobling i det nordiske synkronområdet, som skal kunne gi bedre utnyttelse av transmisjonsnettet. Dette ved at TSOenes sikkerhetsmargin blir lavere enn ved dagens metode. Dette er avgjørende for videreutvikling av verdiene i regulerbar norsk vannkraft. Det gjenstår ennå viktige prosesser før flytbasert markedskobling kan tas i bruk. Et viktig aspekt å følge med på fra bransjens side er testperioden for flytbasert markedskobling fra 2019/20, dette for å få verifisert om metoden representerer en forbedring. TSOene jobber for at flytbasert markedskobling skal kunne overta som metode for fastsettelse av handelskapasitet i DA-markedet fra første halvår 2021.

Som del av utviklingen av det nye nordiske balanseringskonseptet (NBC) har de nordiske TSOene gjennomført tre høringer siste kvartal. To har dreid seg om innkjøp og kapasitetsreservasjon knyttet til utveksling av aFRR. Energi Norge var i hovedsak positiv til forslagene som et første skritt i riktig retning. Det har også være høring om reservekrav for ulike produkter i de nordiske landene. På dette området gjenstår nok en del arbeid før endelig konklusjon er klar.

ENTSO-E 

I tredje kvartal har det blitt gitt innspill til en av høringene til ENTSO-E knyttet til Ten Year Development Plan 2018. Hovedmeldingen var at prosjekter innenfor lagring (blant annet pumpekraft) ikke har noe i en nettutviklingsplan å gjøre, men at slike prosjekter må utvikles på markedsmessige vilkår og hvor markedsaktørene beregner kost-nytte.

Energi Norge har også gitt høringsinnspill til forskriftene under sikkerhetsloven. Her la vi blant annet vekt på at det for vår sektor er viktig at regelverket er godt koordinert med NVEs forvaltning av eksisterende regelverk innenfor sikkerhet og beredskap.

Det har også blitt lagt ned arbeid i forberedelser for å skaffe bedre faglig grunnlag for samfunnsøkonomi og kraftsystemkonsekvenser av nye mellomlandsforbindelser i fjerde kvartal og i 2019.

Finansiell krafthandel

Energi Norge har opprettholdt aktiviteten i tredje kvartal vedrørende den finansielle reguleringen av kraftmarkedet. I lys av Einar Aas-saken, har Energi Norge vært i dialog med Nasdaq, medlemmene, myndigheter og politikere. Møter har vært arrangert og innspill til granskninger og myndighetsgjennomgang koordinert. Vi har deltatt på møte på Stortinget. Energi Norges arbeidsgruppe har drøftet revideringen av EMIR med finansråden til Norges Delegasjonen til EU i Brussel, samt MIfid II, REMIT og revideringen av Restructuring Framework Directive.

Sluttbrukermarkedet


Utvalg for sluttbrukermarked (USB) har møttes to ganger i tredje kvartal, der ett av møtene var et ekstramøte knyttet til arbeidet med énfakturamodellen. Utvalgsleder Jørgen Gunnestad fra SKS gikk av etter flere år i lederstolen, og Arild Markussen fra Helgeland Kraft tar over ledervervet fra neste møte i november.

Opprinnelsesgarantier

Olje- og energidepartementet har over en lang tid jobbet med en vurdering av opprinnelsesgarantiordningen og NVEs varedeklarasjon. I slutten av september ble utredningsrapporten fra Oslo Economics lagt frem og lagt ut på høring. Rapporten legger blant annet frem en del tenkelige endringer i NVEs varedeklarasjon, opprinnelsesgarantiordningen og i skattleggingen av ordningen. Energi Norge har vært tett på denne prosessen og har blant annet blitt intervjuet og kommet med andre skriftlige innspill. Energi Norges referansegruppe for opprinnelsesgarantier hadde et møte i august og blir viktig i det videre arbeidet mot et høringssvar. Det har også blitt skrevet flere nyhetssaker om OEDs utredning, og EUs styrking av ordningen i det nye fornybardirektivet. På sensommeren blusset diskusjonen rundt opprinnelsesgarantiordningen opp igjen med en del utspill fra Arbeiderpartiet og Norsk industri. Energi Norge har fulgt opp dette med blant annet et møte med Aps Espen Barth Eide.

Énfakturamodellen

Energi Norge har også jobbet videre med en fasevis innføring av énfakturamodellen. USB satt ned en arbeidsgruppe som hadde flere møter før og etter sommeren. Arbeidsgruppen har bestått av medlemmer fra Fjordkraft, Hafslund Nett, Hafslund Strøm, Eidsiva Marked, LOS og Lyse. Arbeidet har vært prioritert fra Energi Norge, men møtt en del vanskelige problemstillinger og vi har hatt møte med NVE og innhentet juridisk råd. Arbeidsgruppen rapporterte til USB i begynnelsen av september. Målet er det samme som tidligere, nemlig en énfakturamodell, men det kan mulig åpnes for at en jobber for å forbedre gjennomfaktureringsmodellen samtidig.

Markedsmodeller for elektrisk transport

Prosjektet "Markedsmodeller for elektrisk transport" har hatt to prosjektmøter i tredje kvartal og skal ha endelig rapport klar i medio oktober. Prosjektet har et spesielt fokus på sluttbrukermarkedet og hvorvidt dagens markedsmodeller og rollefordeling er samfunnsøkonomisk effektiv og velfungerende. Markedet for hurtiglading av personbiler og landsstrøm ved havner er sentralt.

Elhub

Rapporten "Fremtidens funksjonalitet i Elhub" ble ferdigstilt i august. Rapporten har vært til gjennomgang i USB og skal videre til flere utvalg i Energi Norge før den videre dialogen med Statnett og andre myndigheter starter.

Den nye Eurelectric-strukturen ble innført fra 14. september. I sluttbrukerdelen av strukturen så finner en tre arbeidsgrupper og en komité med representanter fra Fjordkraft, Lyse og Fortum i tillegg til Energi Norge.

Europeisk klima- og energipolitikk

I anledning kommende 1st Annual Electricity Market Forum 21. november i Stockholm, ble bransjen forespurt om å fremme en nordisk visjon. Oppdraget hadde leveringsfrist 3. september og Energi Norge deltok aktivt i utarbeidelsen. I våre innspill til den nordiske visjonen var ETS, fokus på effektive balansemarkeder og fleksibilitetsprodukter, samt en hensiktsmessig og rasjonell kapasitetsutnyttelse av kabler vektlagt. Videre spilte Energi Norge inn at visjonen må gjenspeile de utfordringene ny desentralisert produksjon vil ha for DSOer, og at det nordiske markedet er forberedt på den nye rollen DSOene skal spille i forhold til kompetansedeling med TSOene.

Eurelectric har tatt på seg oppgaven å utarbeide et notat om hvilke investeringer som vil være nødvendig for å nå målene i Vinterpakken, og hvilke politiske virkemidler man ser nødvendige for å gi de rette insentivene (E-invest). Sammen med enkelte medlemmer deltok Energi Norge aktivt i dette arbeidet gjennom møter og innspill. Videre har Energi Norge sikret mer koordinerte nordiske innspill til E-Invest for å fremme de nordiske interessene gjennom NordEnergi.

Energi Norge deltok også i en Acer-debatt organisert av Polyteknisk Forening med Statnett, Norsk Industri og Fridjof Nansens Institutt i tredje kvartal.

Kommisjonen har påbegynt arbeidet med å utarbeide en visjon og et veikart for klima 2050 i EU. Eurelectric har i så henseende laget et utkast til et innspill. Energi Norge har deltatt aktivt i dette arbeidet og i tillegg gitt egne innspill. Videre har Nordenergi besluttet, med samtykke fra Energi Norge, å utarbeide et eget innspill til Kommisjonen.

Arbeidsliv

Montørlag som skjøter lavspent kabel på Landås.
Jan Ove Digernes, Yngve Vinnes m.f.

Montørlag som skjøter lavspent kabel. Foto: Helge Hansen / BKK

Arbeidsgiverpolitikk

Lokale forhandlinger

Ved utgangen av tredje kvartal var status i de lokale forhandlingene følgende: EL og IT forbundet: 3 prosent, Tekna og NITO begge 2,97 prosent, samt Negotia/Delta: 3,02 prosent. Dette er datotillegg og inkluderer de sentrale tilleggene. Det er cirka 5200 organiserte med i disse tallene. De uorganiserte i de samme selskapene som har rapporter kommer i tillegg.


Utvalg for påkallingsordninger

I den forbundsvise sløyfen i årets samordnede tariffoppgjør ble det avtalt at man skulle nedsette et partssammensatt utvalg som skulle se på påkallingsordningene i bransjen. Målet var at man kunne finne frem anbefalte bestemmelser som senere kunne inntas i Energioverenskomsten ved ordinær tariffrevisjon. I den forbindelse har man i det partssammensatte utvalget blitt enige om å gjennomføre en kartlegging av sanksjoner som stilles av nettselskapene til entreprenørene i forbindelse med påkallingsordningene. Denne kartleggingen vil bli gjennomført av et nøytralt konsulentselskap som skal sørge for legitimitet og anonymitet.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)


Benchmarkingsundersøkelsen for 2017 viser at skadetallene fortsatt er høyere enn det vedtatte bransjemålet. Styret i Energi Norge har pekt på bred utrulling av Likehel.no som et virkemiddel for å nå målene frem mot 2020. For å hjelpe selskapene i gang, og høste erfaring med opplegget, har vi vært ute hos fem medlemsbedrifter og fasilitert samlinger. En viktig del av dette arbeidet er å skape forståelse for at denne prosessen må eies av selskapene selv.

Høstens Benchmarkingsmøte ble arrangert hos Hydro Energi i Årdal. Gjennom foredrag og befaringer fikk vi et godt innblikk i det systematiske arbeidet selskapet gjør for å bygge en robust HMS-kultur.

Kompetanse og rekruttering


NIFU har for femte gang gjennomført en spørreundersøkelse om kompetansebehovet i NHO-bedriftene, og 56 prosent av Energi Norges medlemmer oppgir at de i stor eller noen grad har et udekket kompetansebehov.

Dataingeniører ettertraktet

85 prosent av Energi Norges bedrifter oppgir at de har behov for kompetanse innen ingeniør og tekniske fag. Dette tallet har ligget stabilt høyt over flere år, og Energi Norge er den landsforeningen i NHO som i størst grad rapporterer om behovet for denne kompetansen.

Årets rapport spør også om hvilken type ingeniør bedriftene trenger. Flest bedrifter sier de har behov for elektroingeniører, men over 50 prosent oppgir at de også trenger dataingeniører. Av alle NHO-bedriftene er det bare Abelia og Mediebedriftene som melder om et større behov for dataingeniører.

Vil heve kompetansen

De samme bedriftene som oppgir at de har et udekket kompetansebehov, har også fått spørsmål om hvilke strategier de har for å dekke inne dette kompetansegapet de har. Å heve kompetansen blant de ansatte oppgis av mer enn 90 prosent av bedriftene i Energi Norge, dette er 10 prosent høyere enn for resten av NHO-bedriftene, og viser at Energi Norges medlemmer er opptatt av kompetanseheving av egne ansatte.

På spørsmål om hvordan bedriftene gjennomfører kompetanseheving, oppgir 60 prosent av bedriftene at de benytter seg av erfaringsutveksling mellom kolleger, etterfulgt av interne og eksterne kurs.

Digital21-strategien

Regjeringens ekspertgruppe for ny digitaliseringsstrategi, la i september frem Digital21-strategien. Digital21 mener områder som kunstig intelligens (AI), stordata (Big Data), tingenes internett (IoT) og autonome system kan bli særlig viktig for Norge fremover.

Digital 21 har gode anbefalinger innen utdanning. De anbefaler å heve finansieringskategori for ingeniør- og teknologistudier, noe som Energi Norge også har jobbet for lenge. De ønsker å styrke allmenn digital komponent på både i grunnutdanningen og i høyere utdanning. De ønsker også å legge til rette for praksis gjennom studiet, for eksempel gjennom trainee-ordninger og internships for IKT-studenter.

Digital 21 anbefaler at det opprettes en egen tematisk satsing på digitalisering og tjenesteinnovasjon. Næringen trenger å ta i bruk ny teknologi gjennom mindre omfattende søknadsprosesser, og Energi Norge mener tankene rundt programmer med kortere horisont og mer teknologiutvikling er et godt trekk i Digial21-strategien.

Arrangement

                DLE-konferansen 2018

Rådgiver Thor Egil Johansen i Energi Norge og   Senioringeniør Marius Wormnæs i DSB svarer på spørsmål fra deltakerne på årets DLE-konferansen. Foto: Camilla M. Granheim

Energi Norge har i tredje kvartal avholdt 20 arrangement i regi av kurs- og konferansevirksomheten Energi Norge AS. I tillegg til dette har foreningen avholdt sin årlige strategisamling for medlemmer, en rekke fagforums- og utvalgsmøter, samt Kraftkom – en samling for kommunikasjonsnettverket i Energi Norge.

Det kommersielle tilbudet spenner over alle fagretninger i fornybarnæringen. Litt over 1000 deltakere gjestet våre kurs, temadager og konferanser i perioden. Under kan du lese litt om et utvalg av periodens arrangement og aktiviteter:

Opprinnelsesgarantier

Første kurs ut etter sommerferien var Opprinnelsesgarantier i praksis. Kurset tok for seg ordningen med opprinnelsesgarantier, samt NVEs varedeklarasjon. Becour, Echoz og Fjordkraft var blant medlemmene som bidro. Kurset vil bli satt opp igjen neste år.

Inn i kursene

Som tidligere, var det også denne høsten stor interesse for Energi Norges introduksjonsserie "Inn i". Inn i energibransjen og fordypningskurset Inn i nett ble avholdt 5. og 6. september med totalt 46 deltakere. Her fikk nyansatte i bransjen, leverandører og/eller de som ønsker å oppdatere sin kunnskap en god helhetlig oversikt over energibransjen.

Nytt av året var kurset "Inn i styrearbeid", som gir deltakere en innføring i hva som kreves av deg som sitter i et internstyre eller konsernstyre i kraftnæringen. Kurset ble godt mottatt og vil bli arrangert igjen. Kurset er åpent for alle som har en slik rolle, og går derfor ikke inn på utviklingspunkter for et spesifikt selskap, men tar for seg energiselskaper generelt. Kurset "Inn i styrearbeid" ble lagt til dagen før "Inn i energibransjen", slik at styrekursdeltakere kunne få mulighet til faglig påfyll om kraftnæringen.

I tillegg til det nye Inn i styrearbeid har Energi Norge et bedriftsinternt tilbud om styrekurs som er lukket for et enkelt selskap. Her vil selskapsspesifikke problemstillinger, konkrete fokusområder og utviklingsbehov for selskapet kunne belyses – i tillegg til det ordinære kursprogrammet. Et slik bedriftsinternt kurs ble avhold hos en medlemsbedrift i slutten av september.

Vassdragsteknisk forum

Over 150 deltakere og foredragsholdere møtte opp på VTF sine årlige regionmøter i september. Møtene samler teknisk personell, vassdragstekniske ansvarlige og deres ledere til aktuelle foredrag, faglige diskusjoner og befaring på dammer og kraftverk i nærområdet. I år var samlingene lagt til Alta, Surnadal, Stavanger og sist, men ikke minst, til Torshavn på Færøyene. Sistnevnte møte inneholdt også en ekstra dag med sightseeing både til lands og vanns på vakre Færøyene.

Smartgridkonferansen

Konferansen arrangeres i samarbeid med The Norwegian Smartgrid Centre, og ble i år avholdt i Trondheim. Rundt 250 deltakere, inkludert utstillere og foredragsholdere var samlet for å se nærmere på tematikken rundt smarte byer og lokalsamfunn, og hvilke nye roller og forventninger det setter til kraftsystemet.

DLE-konferansen

18.-19. september ønsket Energi Norge og DSB velkommen til årets viktigste møteplass for Det lokale eltilsyn og sakkyndige selskap. Årets DLE-konferanse hadde meget godt oppmøte, 180 deltakere og foredragsholdere hadde funnet veien til Fornebu. Et sentralt spørsmål disse dagene var: DLE i utvikling – har vi verktøykassen? I programmet ble det lagt vekt på metodehåndbok for DLE og en praktisk vinkling på risikovurderinger. Myndigheters tanker om DLE og organisering av elsikkerheten i fremtiden ble også belyst. Problemstillinger rundt elbillading, samt informasjon til ulike kundegrupper var også sentralt.

Salg og kundeservice i energibransjen

Kurset ble arrangert for fjerde gang med blant annet et flott innlegg fra Jan Jansrud i Gudbrandsdal Energi (GE). GE har vunnet flere kåringer for sin kundeservice. I tillegg ga kurset deltakerne en god innføring i nyttige redskaper for ansatte som jobber direkte eller indirekte med kundeservice.

Elhub-kurs

I september ble det avholdt to Elhub-kurs; Elhub for nettselskap og deretter Avanserte Elhub-oppgaver. Det sistnevnte kurset retter seg mot både nettselskap og kraftleverandører, og deres ansatte som jobber med rapportering av måleverdier, avviksoppgjør og oppfølging av beregninger i Elhub. Begge kursene hadde meget god deltakelse.

EØS-midlene

EØS-midlene gir norske bedrifter og forskningsinstitusjoner innen energisektoren muligheten til å oppdage nye markeder, samarbeidspartnere og forretningsmuligheter, samtidig som kostandene dekkes. Energi Norge ønsker at medlemmer skal benytte seg av EØS-midlene, og satt derfor opp en temadag i september hvor miljøene som står bak midlene kom sammen for å gi mer informasjon om tilbudet. De 33 fremmøtte fikk relevante innlegg fra blant andre Innovasjon Norge, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Miljødirektoratet og Forskningsrådet som administrerer EØS-midlene til fornybar- og energisektoren.

Elektroinstallatørprøven

Det har vært jevn pågang når det gjelder søknader om å avlegge Elektroinstallatørprøven i høst. Prøvegruppen har også laget en ny oppgave for denne prøven. Ved utgangen av tredje kvartal ligger alt klart for prøven som avholdes i oktober. Det ser ut til å bli vel 120 kandidater.

Normarbeid

Energi Norge AS er engasjert på en rekke områder når det gjelder administrativt arbeid i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og arbeid i normkomiteer. Vi innehar ledelsen i representantskapet, er medlem av styret og valgkomiteen, og har ledelsen og deltar i en rekke normkomiteer.


Fagutdanning

Faglig råd for elektrofag, Forum for fagutdanning, arbeider nå med ny tilbudsstruktur for elektroutdanningen, med mål om nye læreplaner. Energi Norge har deltatt i en arbeidsgruppe i FREL, som har som oppgave å vurdere fagprøveinstituttet og fremme forslag til eventuelle forbedringer.

Energi Norge har utarbeidet et opplegg for utligningstiltak for elektrofagarbeidere på oppdrag fra DSB. Utligningstiltak med avsluttende test er ferdig og klar for igangsetting.

Forskning


Arbeidet med prosjektforslag fra prosessen for koordinert vurdering og utvikling av nye prosjektsøknader til Forskningsrådet for nettselskapene er videreført. Energi Norge har i samarbeid med interessentene jobbet videre med vurdering av de to prosjektforslagene fra konsolideringsmøtet i juni. Dette har resultert i at det er utarbeidet en søknad til forskningsrådet på prosjektet "Optimal håndtering av utfordringer i lavspenningsnett". Det andre prosjektforslaget "Digital verktøykasse for analyse av fornyelsesbehov i distribusjonsnett" ble vurdert å kreve mer bearbeiding og ble ikke omsøkt Forskningsrådet i år.

Totalt ble 11 prosjektforslag med videre fra konsolideringsmøtet i juni, både kompetanse- og innovasjonsprosjekter.

Publikasjoner


Det har ikke komme nye publikasjoner i tredje kvartal som har noe vesentlig omfang.

Kommunikasjon og samfunnskontakt

 Energi Norge.

Kommunikasjonsdirektør i Energi Norge Christina Søgård.Foto: Camilla M. Granheim

Medier og omdømme


Energi Norge var omtalt i 358 mediesaker i tredje kvartal, med 21,0 millioner potensielle eksponeringer (lesere/seere/lyttere), mot 207/12,0 i samme periode året før. Dekningen fordelte seg på 70 prosent nettmedier, 27 prosent papirmedier og tre prosent radio/tv.

Her er noen av sakene vi uttalte oss om på vegne av kraftnæringen:

 • Uvanlig høye strømpriser for årstiden – her er forklaringen
 • Krever at elavgiften settes ned – er økt med 60 prosent på 10 år
 • Økende magasinfylling etter rekordtørr sommer
 • Full fart i vindkraftutbyggingen – produksjonen vil tredobles på få år
 • Oppdrettsanlegg kan kutte store utslipp ved elektrifisering
 • Strømkunder som nekter automatisk måler risikerer gebyr
 • Støtter gransking av Aas/Nasdaq-saken
Omdømme faller

Kraftnæringens omdømme ble i tredje kvartal målt til 51 av 100 poeng – ned to poeng fra forrige kvartal og syv poeng fra 2017. Undersøkelsen ble gjennomført 7.-15. september. Uvanlig høye strømpriser gjennom sommeren og høsten antas å være den viktigste forklaringen. I tillegg merkes fortsatt vinterens Acer-debatt, omfattende strømbrudd og støy rundt innføring av smarte målere.

Energi Norge har i perioden gjennomført flere undersøkelser og analyser, og er i gang med en ny kommunikasjonsstrategi som skal bidra til å gjenreise omdømmet.

Kraftkom i Haugesund

Energi Norges årlige kommunikasjonssamling, Kraftkom, ble i august avholdt i Haugesund i samarbeid med Haugaland Kraft. Rundt 50 personer fra 30 medlemsbedrifter deltok. Temaer for årets seminar var blant annet Acer-stormen, digitalisering og ny visjon om fullelektrisk samfunn.

Energi Norge var også representert under kraftnæringens nordiske kommunikasjonsmøte i Helsinki.

Websiden energinorge.no

Energinorge.no brukes aktivt for å nå ut med informasjon til medlemmer, beslutningstakere, media og andre. Nettstedets mest besøkte side i tredje kvartal er førstesiden, med i overkant av 11.000 visninger. Av nyhetsartikler var saken "Syv ting du bør vite om strømprisene" mest besøkt i perioden. Nettstedet er også svært godt besøkt på kurs og konferanse.

Nyheter fra Energi Norge

Nyhet fra Energi Norge er et nyhetsbrev som sendes ut via e-post hver fredag og dermed generer trafikk til websiden. Nyhetsbrevet reflekterer siste ukes nyhetssaker og kommende arrangementer. Hvis du ikke mottar nyhetsbrevet så kan du melde deg på her.

Sosiale medier

Facebook brukes aktivt for å få ut saker, bilder, video og relevant informasjon til medlemmer, opinion og politikere. Siden følges etter andre kvartal av 2.113 brukere. Innlegg med god spredning og klikk i tredje kvartal er streaming fra frokostseminar om utslippsfrie byggeplasser, Europower-intervju med Eimund Nygaard og oppklarende sak om strømprisene. Den nye faste spalten "Lederpraten", hvor ledere i våre medlemsbedrifter intervjues, får også god respons.

Energi Norges Instagramkonto har etter tredje kvartal vokst til 1.061 følgere, denne kanalen brukes hyppig til å dele bilder og video fra arrangementer. Videre blir LinkedIn brukt til å poste næringspolitiske nyhetssaker og informasjon om konferanser, antall følgere der er nå 1.590 personer. Energi Norge har også god aktivitet på Twitter og 6.126 brukere følger organisasjonen i denne kanalen.

Myndighetskontakt


Høsten ble innledet med Arendalsuka der Energi Norge hadde flere arrangementer med politisk deltakelse. Det ene arrangementet var i samarbeid med Sjømat Norge, der de to organisasjonene i samarbeid med DNV GL la frem en rapport om elektrifisering av fiskeoppdrett. To statssekretærer deltok og holdt hvert sitt innlegg: Roy Angelvik (Frp) fra Nærings- og fiskeridepartementet og Atle Hamar (V) fra Klima- og miljødepartementet. Det andre arrangementet omhandlet visjonen om Norge som verdens første fornybare og fullelektriske samfunn. I paneldebatten deltok olje- og energiminister Terje Søviknes og stortingsrepresentantene Espen Barth Eide (Ap) og Arild Hermstad (MDG). Visjonen høstet mye støtte fra alle tre, både når det gjaldt klimamåloppnåelse og potensial for næringsutvikling. Energi Norge avholdt for øvrig et arrangement i samarbeid med Norsk Industri om kraftkrevende industri i digitaliseringens tidsalder.

I forbindelse med åpningen av Lysebotn 2-kraftverket, ble det avholdt felles møte med statsminister Erna Solberg og nyutnevnt olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. Kort tid etter ble det også avholdt et separat møte med den nye olje- og energiministeren, der også Jannicke Hilland fra BKK og Finn Bjørn Ruyter fra Hafslund E-CO deltok.