Energi Norge

Innhold

Kvartalsrapport for første kvartal 2018

Medlemskap og fordeler

I Energi Norges kvartalsrapport kan du lese om hva vi har arbeidet med det første kvartalet i 2018.

Fornybar energi

Elvekraftverket på Rånåsfoss.

Foto: Petra Gjemmestad

Ny produksjon

Status for elsertifikatordningen

Tredje kontrollstasjon startet på tampen av 2017 og i første kvartal i år har NVE og Energimyndigheten bedt om innspill til sine kontrollstasjonsoppdrag. Energi Norge fokuserte i sitt innspill på utforming av den svenske stoppordningen og behovet for økt transparens i investeringsmarkedet. Økt transparens er viktig for at potensielle investorer skal ha mest mulig innsikt i hvilket investeringsrom som gjenstår for prosjekter i elsertifikat-markedet. Dette vil bidra til å sikre måloppnåelse og redusere risikoen for overinvestering i markedet.

Når det gjelder stoppordningen så er hovedbudskapet at det haster. Investeringstakten er nå så stor at det er risiko for at målet passeres før stoppordningen er på plass. Samtlige aktører synes å være enige om dette, og enkelte svenske aktører hevder at det kan bli nødvendig å heve målet ytterligere. Det er bred enighet om at en stoppordning bør være volumbasert. Den bør også sette et stopp når målet er nådd i form av investeringsbeslutninger, ikke idriftsettelser. Energi Norge har spilt inn at myndigheten bør akselerere de planlagte prosessene slik at stoppordningen kan vedtas med tidligere virkning enn planlagt.

Markedsutviklingen er preget av økende priser i det korte bildet. Spotprisen og 2019-kontrakten har gjennom kvartalet steget fra om lag 6,5 øre/kWh til om lag 10 øre/kWh. I det lange bildet er utviklingen mindre positiv, men 2021-kontrakten har likevel steget fra 2,9 øre/kWh til 3,6 øre/kWh. Prisstigningen i den korte enden kan forklares at vi har hatt et kvartal med dårlige forhold for vindkraft slik at overskuddet i markedet har blitt redusert mer enn forventet. Markedet ser nå en risiko for mangel på sertifikater i løpet av 2019 og frem mot annulleringen 1. april 2020. Dårlige forhold for vind og vannkraft, samt mulige forsinkelser i utbyggingsprosjektene, øker denne risikoen og presser prisene opp. Bortenfor denne tidshorisonten synes denne risikoen ikke å være tilstede, ettersom mange store prosjekter ventes å komme i produksjon i 2020. Dette gjør at de lengre kontraktene ikke stiger like mye.

Vindkraft

Det har vært lavere investeringsaktivitet i kvartalet enn foregående kvartal. I Sverige er det bestilt turbiner på samlet 220 MW. Dette er ned fra 1429 MW i forrige kvartal, men opp fra bare 2 MW i samme kvartal i fjor. Svensk Vindenergi sier i sin prognose at de tror 2030-målet i sertifikatmarkedet kan nås i 2021, og at svensk vindkraft vil øke fra 17 TWh i 2017 til 30 TWh i 2021.

I Norge har Alcoa inngått en ny kraftkjøpsavtale på 1,2 TWh/år i 15 år med Eulos vind. Kraften skal leveres fra et prosjekt som skal bygges på Øyfjellet i Vefsn kommune.

NVEs arbeid med Nasjonal Ramme for vindkraft fortsetter med god fart og Energi Norge har vært vertskap for en workshop i prosjektet.

Vanndirektiv og revisjoner

Energi Norge avga høringsuttalelse til ny vannforskrift 10. januar, etter bred forankring blant medlemmene. Uttalelsen ga støtte til hovedtrekkene i høringsforslaget, som innebærer en klar forenkling av prosessene i utvikling av regionale vannforvaltningsplaner. Forslaget innebærer også en sterkere styring fra sentrale myndigheter for å ivareta rikspolitiske hensyn, i særlig grad innenfor vannressursområdet. NVE får større ansvar for at planene blir balanserte i et bredt samfunnsperspektiv, der forsyningssikkerhet, fornybarmål, flomsikring og fleksibilitet i energisystemet blir vektlagt. Flere medlemmer ga tilsvarende uttalelser, sammen med blant annet NHO, Norsk Industri og Industri Energi. Det kom mer enn 200 høringsuttalelser, hvorav kommunesektoren er sterkt kritisk til de foreslåtte endringer. KLD forespeilet at den nødvendige lovproposisjonen skulle legges frem for Stortinget før påske, men det er ikke skjedd. Tidsløpet er derfor usikkert. Den pågående regionalpolitiske debatten kan ha bremset prosessen. Blant annet leverte det regjeringsoppnevnte utvalget, som skal foreslå nye oppgaver til fylkeskommunen, frem sin rapport 1. februar. I rapporten uttrykkes det sterk motstand mot forskriftsendringen. Embetsverket arbeider nå under forutsetning om at ny forskrift bli vedtatt, men flere modeller er fortsatt aktuelt. Energi Norge har hatt møte med ny statsråd i KLD og argumentert for behovet for forenklingene som ligger i ny forskrift.

NVE arbeider nå med særlig fokus på endring av vilkår i vassdrag som er prioritert i nasjonalt godkjente vannforvaltningsplaner fra 2016. Dette er elleve revisjonssaker og syv omgjørings- og innkallingssaker. Det har vært viktig for Energi Norge å få gode prosesser mellom regulant, NVE og kravstillere i en tidlig fase av de mange saker som vil komme. 28. februar hadde Energi Norge og Troms Kraft møte med ledelsen i konsesjonsavdelingen i NVE. Dette var svært nyttig med tanke på å identifisere felles forståelse av gode prosesser, der informasjon til og god kontakt mellom partene, ble fremhevet. NVE vil også revurdere sin fremgangsmåte i omgjøringssaker etter vannressurslovens § 28. Dette er en "ny" sakstype hvor utredningsansvaret ligger tyngre på NVE enn i revisjonssaker. Energi Norge fortsetter sitt arbeid med å veilede og koordinere medlemmene i disse sakene.

22. mars la Energi Norge frem en rapport fra Multiconsult om verdien av vassdragsregulering for å dempe flommer.  en rapport fra Multiconsult om verdien av vassdragsregulering for å dempe flommer. Med eksempler fra Telemaksvassdraget ble det hold frokostmøte i Skien i samarbeid med Skagerak Energi. Representanter fra lokal og regionalpolitisk ledelse var til stede.

NVE mottok rapporten med takk for et nyttig bidrag og god metode for å vurdere flomhensyn i konsesjons- og revisjonsprosesser. Rapporten fikk også god pressedekning i regionale og nasjonale medier, inkludert NRK og Aftenposten.

Det har gjennom vinteren blitt arbeidet for å presentere fakta rundt nye kabler, effektkjøring og miljøkonsekvenser. På basis av oppnådde resultater fra forskningssenteret CEDREN har både forskere og Energi Norge levert faktastoff til sentrale politikere, mot allmenhet og på arrangementer. Dette for å få frem faktabasert kunnskap i den noe forvirrende debatten.

Skatt

Ekspertutvalg for å gjennomgå skatteregimet for vannkraft

I den politiske plattformen for den utvidede Solberg II regjeringen (H, FrP og V) av 14. januar 2018, beskriver regjeringen betydningen av vannkraften som ryggraden i vårt energisystem. Den beskriver også potensialet for videre utvikling og verdiskaping i denne ressursen. Det blir også uttrykket at regjeringen vil "sette ned et ekspertutvalg som skal gå gjennom skatteregimet for norsk vannkraft".

Energi Norge mener at ekspertutvalget må få som mandat å foreta en samlet gjennomgang av kraftskatteregimet, inkludert de konsesjonsbaserte ordningene. Utvalget bør vurdere innretning og nivå, med utgangspunkt i målet om at den regulerbare vannkraften fortsatt skal være ryggraden i det norske energisystemet. Samtidig bør utvalget legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom produksjon av fornybar energi i Norge. I den forbindelse bør utvalget blant annet kartlegge og sammenligne dagens skattesystem og nivå for norsk vannkraft, med skattesystemet for kraftproduksjon i konkurrerende land og for andre energiteknologier i Norge. Utvalget bør vurdere konsekvenser og gi anbefaling om innretning av skattesystemet for vannkraft i lys av at kraft omsettes i åpne, internasjonale markeder.

Energi Norge har i møter lagt vekt på at dette arbeidet må starte så snart som mulig.

Skattemessig behandling av dam-rehabilitering

Skattemessig behandling av kostnader knyttet til damrehabilitering, som følge av damsikkerhetsforskriften, er en prinsipiell sak som Energi Norge har engasjert seg i lenge. I 2013 laget Advokatfirmaet Thommessen et notat som argumenterer for at kostnader knyttet til denne typen rehabilitering. Notatet sier at dette helt, eller i det alt vesentlige, kan kostnadsføres det året kostnadene blir pådratt. Ligningsmyndigheten deler ikke denne vurderingen og har lagt til grunn at kostnadene i det alt vesentlige må aktiveres og skattemessig avskrives over 67 år.

Status nå er at Lyse Produksjon AS har tatt ut stevning mot staten, hva angår fradragsrett for kostnader til rehabilitering av dam Svartevatn. Energi Norge er partshjelper og de aller fleste større dameiere støtter opp om saken, som skal behandles i Oslo tingrett i slutten av mai.

Strømnett

Mast i snø

Foto: Statnett

Tariffering og anleggsbidrag

Høring om endring i anleggsbidragsregimet ble sendt ut i slutten av mars, med justeringer i dagens regelverk og forslag om å utvide ordningen til å inkludere anleggsbidrag i masket nett.

Det har også vært høring om effekttariffer i distribusjonsnettet. NVEs forslag har møtt stor motstand. På Energi Norges vinterkonferanse opplyste NVE at de ikke går videre med forslaget med tanke på vedtak av forskrift i år. NVE ønsker fortsatt at nye krav skal gjøres gjeldende fra 2021, slik at kunder og nettselskapene kan nyttiggjøre seg av måledata fra de smarte strømmålere. Det kan komme en ny høring om effekttariffer.

Statnetts arbeid med ny prisstrategi for sentralnettet, gjeldende fra 2019, fortsetter. Det har vært høring om denne saken. Statnett har fått motstand fra NVE og det er noe uklart hva de gjør videre.

Nettregulering

NVE vurderer NVE-renten og det er annonsert en høring før sommeren 2018. Energi Norge har nylig gitt innspill til NVE, blant annet basert på en rapport utarbeidet av KPMG. 

I år vil NVE etter planen også sende på høring nye KILE-funksjoner for husholdningskundene og muligheten for NVE til å omgjøre inntektsrammene etter at de er vedtatt.

NVE har videre starte et arbeid for å vurdere rammevilkårskompenseringen i reguleringsmodellen.  De ser også på økt normandel til 70 prosent, fjerning av minimumsavkastningen og riktige insentiver til investeringer versus drift. NVE signaliserer at det kan bli en høring neste år og Energi Norge vil arrangere næringspolitisk verksted 5. september i år.  

NVE vurderer også bruken av batterier og hvordan det bør håndteres regulatorisk. Et selskap har fått dispensasjon til å eie batterier i forbindelse med et FoU-prosjekt. 

Energi Norge arbeider sammen med medlemmer om å se på fremtidens nettregulering.

Marked og kunder

Strømmens dag

Foto: Shutterstock

Engrosmarked og kraftsystem

Innenfor engrosmarkedsområdet er det mye aktivitet knyttet til høringer og annen oppfølging av markedskodene, som er utformet av ENTSO-E med hjemmel i tredje elmarkedsdirektiv. I januar ble det gitt høringssvar til de nordiske TSO-enes forslag om motkjøp og spesialregulering under CACM-koden. Høringen ble avgitt felles fra Nordenergi (samarbeidsorganisasjonen av bransjeforeninger i Norge, Sverige, Danmark og Finland). Hovedbudskap var at forslaget bare kan vurderes endelig når virkemåten for flytbasert markedskobling er kjent. Det ble likevel pekt på at det er viktig at TSO-ene er transparente og at det kan fremvises økonomiske analyser på hvilket grunnlag tiltak gjøres. Metodikken her må ikke innebære at flaskehalser flyttes til budområdegrensene. 

I januar ble det også gitt høringsuttalelse til ACER om harmonisering av de europeiske intradag-markedene. Hovedbudskap var at åpne- og lukketider bør harmoniseres i størst mulig grad, og være så nær driftstimen som mulig. Etter en lengre prosess ble TSO-ene i Norden enige om konsept for

fremtidig balanseringsmetode for det nordiske synkronområdet. Forslag om en felles LFC-blokk ble sendt på høring med frist i april. Nordenergi uttrykte tilfredshet med forslaget.

I perioden har det også vært oppfølging av avtale om gradvis økning av handelskapasiteten mellom Jylland og Tyskland. Nordenergi avga felles høringsuttalelse i mars, hvor det ble pekt på at bruk av ressurser utenfor DK1 til nedregulering vil føre til mer effektiv implementering. Dette spørsmålet vil bli fulgt opp videre.

Når det gjelder kraftsystem har en hovedaktivitet, i tillegg til gjennomføring av nett- og tilknytningskodene, vært å avgi høringsuttalelse på forslag til endring i beredskapsforskriften. Denne omhandler innskjerping av krav til informasjons- og personsikkerhet. Energi Norge var stort sett positive til NVEs endringsforslag. I tillegg har vi deltatt på flere samlinger og møter i regi av systemansvarlig. Vi er nå i ferd med å organisere et tettere samarbeid på prioriterte områder mellom bransjen og systemansvarlig. Energi Norge mener dette er viktig med tanke på implementering av en rekke endringer i kraftmarkeder og systemdriften i årene som kommer. Et eget prosjekt om DSO-rollen er startet opp.

Sluttbrukermarkedet

Energi Norge har i første kvartal oversendt NVE et forslag til en fasevis innføring av den såkalte énfakturamodellen i sluttbrukermarkedet. Planen vil bli fulgt opp med en konkret tiltaksliste for fase 1 før sommeren. USB er referansegruppe for prosjektet.

Bransjen er på vei mot "clean-up-fasen" for selve utrullingen av smarte målere. 70 prosent av målerne er snart montert opp. Mindre lokal motstand mot de moderne målerne gjør at det nå utvikles forslag til retningslinjer for en koordinert nasjonal håndtering. Dette gjelder de tilfellene hvor målerbytte hindres av kunden og som derfor vil kreve spesiell oppfølging. Det handler særlig om tilknytningsavtalens bestemmelser om nettselskapets rett til adgang til målerne. Det gjennomføres en utredning av om nettselskapets plikt til måling også medfører rett til frakobling av elektrisk anlegg hvor bruker motsetter seg moderne måling iht. nasjonale forskrifter.

I vårt svar av 4. januar støttet Energi Norge Finansdepartementets forslag til endring i bokføringsforskriften, vedrørende føring av strøm og nettleie fakturert på felles faktura. Energi Norge har startet et utredningsarbeid om tilpasninger i markedsmodellen for elektrisk transport med vekt på å ivareta kundegrensesnittet.

EUs energipolitikk og Energi Norges Europakontor

Første kvartal har vært preget av diskusjonene om Stortingets samtykke til innlemmelse av tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen og ACER. Energi Norge deltok i høringen, ga skriftlige innspill, deltok i samfunnsdebatten og hadde en rekke møter i saken. Det ble samarbeidet med NHO, Norsk Industri, Statnett, Zero og en rekke andre aktører. Hovedbudskapet er at Norge har offensive interesser i et forutsigbart og tett samarbeid i Norden og EU på området, både for å sikre klima, forsyningssikkerhet og grønn vekst.

Medlemslandene har i første kvartal startet sluttforhandlinger (trilog) med Europaparlamentet og Kommisjonen om regelverket for det indre energimarkedet etter 2020 (vinterpakken).

Forhandlingene mellom institusjonene vil sannsynligvis ferdigstilles i løpet av 2018 under østerriksk formannskap. Energi Norge følger prosessen i tett dialog med nordiske foreninger og Eurelectric. Vi bidrar med innspill og formidler informasjon til medlemmene. Det har blant annet vært gitt skriftlige innspill om forholdet til klimakvotehandelssystemet og rammer for elektrisk transport, samt arrangert møte med nordiske parlamentarikere om markedsdesign. Andre prioriteringer har vært anvendelse av flaskehalsinntekter, utnyttelse av kapasitet på mellomlandsforbindelser, utforming av fornybarmål og rammer for opprinnelsesgarantier.

Enigheten om et revidert klimakvotesystem og klimamål mot 2030 for bygg, avfall, jordbruk og transport ultimo 2017 har ført til mer velfungerende rammer for CO2-priser i Europa, slik Energi Norge har tatt til orde for. Norge forventes å måtte kutte med 40 prosent ikke-kvotepliktige utslipp, noe som igjen vil forsterke behovet for elektrifisering. Forhandlingene med EU er i gang.

Eurelectric la i februar frem en ny visjon for den europeiske kraftsektoren hvor en konkurransedyktig økonomi, bygget på ren og karbonnøytral energi, står i sentrum. Energi Norge har i første kvartal bidratt i en ny studie om elektrifisering og dekarbonisering i regi av Eurelectric. Formålet med studien er å vise behovet for å komme raskt i gang med omlegging til bruk av strøm på nye områder for å nå klimamålene. Studien ferdigstilles i 2018. Energi Norge deltar aktivt i diskusjonen om fremtidig markedsdesign, investeringsrammer for fornybar energi og bruk av PPAer. Energi Norge har deltatt i nordisk arbeid innen rammen av NordEnergi, samt i dialog med TSOer og myndigheter deltatt i forberedelsen av et nytt Nordic Electricity Market Forum fra 2019. Formålet er å sikre bedre koordinering av nordiske virkemidler på tvers av land og aktører

Arbeidsliv

Med dette håndtrykket er tariffoppgjøret i gang. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Foto: Anne Birgitte Hjelseth, NHO.

Med dette håndtrykket er tariffoppgjøret i gang. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Foto: Anne Birgitte Hjelseth, NHO.

Samarbeidskonferanse med EL og IT Forbundet

I januar ble det avholdt en todagers samarbeidskonferanse mellom Energi Norge og EL og IT Forbundets forhandlingsutvalg. Hensikten var å gjennomgå ulike utfordringer vi i bransjen har i god tid før tariffrevisjonen. Tema som var til diskusjon var digitalisering, teknologiutvikling, medlemsverving og beredskapsordninger. Med unntak av siste tema var det stor grad av sammenfallende synspunkter.

Hovedavtalerevisjon NITO - NHO

Energi Norge var en av fire landsforeninger i NHOs delegasjon som deltok på revisjonen av Hovedavtalen mellom NITO og NHO. Ny avtale ble inngått for fire nye år.

Tariffoppgjøret 2018

Tariffoppgjøret i 2018 var besluttet til å være et samordnet oppgjør. Alle LO/NHO sine tariffavtaler som har utløp på våren 2018 ble omfattet av dette samordnede oppgjøret. Tilsvarende med tariffavtalene mellom NHO/YS. Energioverenskomsten med EL og IT Forbundet, samt Energioverenskomsten med Parat, var omfattet av denne revisjonen. De sentrale parter ble raskt enige om å avsette kroner 0,30 til forbundsvise tilpasninger av overenskomstene. Energi Norge gjennomførte slik forbundsvis sløyfe med både EL og IT Forbundet og Parat. Kroner 0,10 ble benyttet

til endringer i overenskomsten, mens resten ble gitt som et generelt tillegg. De samordnede og sentrale forhandlingene fortsatte deretter, men det ble brudd rett før påske. Avsluttende mekling ble deretter satt til 7. april 2018 kl. 2400. 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Vi har brukt første kvartal til å spre budskapet om opplæringsprogrammet i sikkerhetskultur - likehel.no - til alle våre medlemmer. Det har vært på agendaen i Energi Norges utvalgsmøter, på konferanser og i ulike fagforum. Vi har reist ut på bedriftsbesøk og bidratt til at det nå planlegges oppstart av programmet flere steder. For å understreke viktigheten av å jobbe med bedriftskultur i sikkerhetsarbeidet har vi snakket om temaet til bransjens ledere på alle våre regionale medlemsmøter.

Kantar TNS sendte i midten av januar ut den årlige Benchmarkingundersøkelsen, for innsamling av HMS-statistikk for 2017. Rapporten representerer Energi Norges medlemsbedrifter, samt fjernvarme. Hensikten med undersøkelsen er å følge med på HMS-trender i kraftnæringen. I tillegg vil resultatene bli vurdert opp mot vedtatt bransjemål om årlig 15 prosent reduksjon av de arbeidsrelaterte skadetallene i næringen. HMS-fagforum og Benchmarkinggruppen vil følge opp arbeidet, og det rapporteres til styret i Energi Norge. Rapporten fra undersøkelsen ferdigstilles i midten av april, og blir presentert på den årlige HMS-konferansen.

Kompetanse og rekruttering

Hvert femte år gjøres det en større gjennomgang av studieplanen for Energi og Miljø på NTNU. Energi Norge sitter som styreleder i Energikontakten, som er næringslivsringen til Energi og Miljøstudiet, og har derfor vært tett involvert i evalueringsprosessen. Et par viktige funn i evalueringen er ønsket om mer IKT inn i studiet, og mer praksis. Søkertallene til studiet har gått ned med 20 prosent hvert år de to siste årene, det er derfor viktig å profilere studiet til de unge. Før årets opptak ble det laget en rekrutteringsfilm for studiet. Årsmøte og medlemsmøte ble gjennomført i mars. Energi Norge oppfordrer sine medlemsbedrifter til å bli medlemmer av Energikontakten. Interesserte kan kontakte Fredrik Christensen, som er daglig leder og kontaktperson på NTNU. 

Arrangement

PTK-debatten

Foto: Petra Gjemmestad

Energi Norge har i første kvartal avholdt 21 arrangement i regi av kurs- og konferansevirksomheten Energi Norge AS. I tillegg til dette har foreningen hatt en rekke ulike medlemsmøter, blant annet fire regionmøter i samarbeid med Distriktsenergi.

Omkring 1.150 personer deltok på våre kurs, temadager og konferanser i perioden. Tilbudet spenner over alle fagretninger i fornybarnæringen. I første kvartal var det flest arrangement innen fagfeltene nett og produksjon. Under kan du lese litt om et utvalg av periodens arrangement:

Arbeidsgiverkonferansen

Konferansen som setter arbeidsgiverspørsmål og temaer innenfor HR- og ledelse på dagsorden ble avholdt på Gardermoen 14.-15. februar. Her fikk deltakerne innblikk i blant annet kompetansestyringssystemer, og formelle og juridiske sider ved fusjoner, oppkjøp og salg. Deltakerne fikk også innblikk i ny personvernforordning (GDPR), samt utfordringer og muligheter for næringen når det kommer til digitalisering, kunstig intelligens og IKT-sikkerhet. I etterkant av konferansen ble det første møtet i det nyopprettede arbeidsgivernettverk for energibransjen avholdt.

Produksjonsteknisk konferanse (PTK)

PTK er Energi Norges største konferanse og ble i år avholdt i Trondheim. Statkraft var samarbeidspartner og hovedsponsor. Totalt 460 personer gjestet konferansen. Temaet for konferansen var "Taktskifte – ny virkelighet nå!". Deltakerne fikk tegnet opp et bilde av den nye virkeligheten og hva norsk vannkraftbransje må fokusere på for å kunne møte taktskiftet vi nå står i. Det bransjen gjør nå vil bli avgjørende for om norsk vannkraft forblir arvesølv, eller tar steget mot å bli vårt nye fremtidsgull.


Blockchain

Blockchain – hva er det, hvilke muligheter gir det, og hvordan vil det forandre energibransjen? Disse spørsmålene vekket manges interesse og samlet totalt 70 personer til en temadag i februar. Deltakerne fikk blant annet en introduksjon til begrepet, relaterte teknologier og mulige anvendelser i kraftbransjen. Det ble gitt eksempler fra selskaper som allerede har tatt teknologien i bruk og det ble sett nærmere på utfordringer som energiforbruk og skalerbarheten ved forskjellige løsninger

Turbinregulator og damluker, praktisk drift og vedlikehold

Energi Norge har inngått et samarbeid med KRM Kurssenter på Geilo. Vannkraftverk 1 Geilo er satt i drift og laboratoriet er bygget spesielt for vannkraftbransjen og er helt unikt i Norge. Her får deltakere teste ut hydraulikk og styresystemer for vannkraftproduksjon i kanskje Europas mest avanserte vannkraftlab. Et fullsatt kurs ble avholdt i slutten av januar med engasjerte deltakere som fikk en kombinasjon av klasseromsundervisning og praktisk workshop i laboratoriet, med oppgaver på reelle, fungerende modeller. 

Effektiv håndtering av spenningskvalitet

Et nytt 2-dagers kurs innen spenningskvalitet ble arrangert i mars med god oppslutning. Kurset er en videreutvikling av et tidligere kurs. Nytt innhold er forankret i anbefaling fra ansatte i nettselskaper. Kildematerialet er hentet fra det siste fellesfinansierte FoU-prosjektet innen temaet, Spenningskvalitet i smarte nett, og relevante juridiske veiledere og kurs. 

DLE-basiskurs

Basiskurs for DLE og sakkyndige selskaper (4-dagers kurs – 2x2) ble arrangert i februar med god oppslutning. Dette er Modul 1 og er først og fremst beregnet for de som kommer nye inn i tilsynsvirksomheten.

Elektroinstallatørprøven

Prøven i oktober 2017 ble avsluttet med klagebehandling i januar. Årets første prøve arrangeres 18. april. Det ble innført strengere kvalifikasjonskrav i 2013, og overgangsordningen er nå sluttført. Dette kan påvirke antall kandidater og kompetansen hos kandidatene. Mer informasjon om Elektroinnstallatørprøven kan du lese her.

Forskning

Nye innovasjoner fra avsluttede prosjekter

I prosjektet "Driftssikkerhet og overvåking av kabelutstyr" er det utviklet en enkel og internasjonal metode, samt et dataprogram, for tilstandsvurdering av mellomspente PEX-kabler. Ved å laste inn måledata fra en isolasjonstester (megger) i online-programmet, vil brukeren mer eller mindre få sikkert svar på om det er en dårlig skjøt i kabelen. Ved usikkerhet gir programmet en anbefaling til videre tiltak. Programmet, som er utviklet med maskinlæringsalgoritmer, vil kunne bidra til at nettselskapene unngår å skifte hele kabellengder når det er skjøter som forårsaker dårlige tilstandsdata fra tapsmålinger.

Publikasjoner

NEK 399:2018

I første kvartal ble det utgitt en revidert norm av stor betydning for fornybarnæringen, NEK399:2018. Den reviderte normen tar for seg tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett. Normen er distribuert til våre abonnenter. Ellers har det vært jevnt salg av forskrifter og normer første kvartal.

Normarbeid

Energi Norge AS er engasjert på en rekke områder når det gjelder administrativt arbeid i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og arbeid i normkomiteer. Vi innehar ledelsen i representantskapet og er medlem av styret og valgkomiteen. Vi innehar også ledelse og deltar i en rekke normkomiteer.

Kommunikasjon og samfunnskontakt

Medier og omdømme
Medieomtale

Energi Norge var omtalt i 329 mediesaker i 1. kvartal, med et publikum på 24,5 millioner lesere, seere og lyttere. Det er en økning på 20 prosent i omtaler og 45 prosent i publikum fra samme periode året før. Dekningen i trykt presse fordelte seg med 68 prosent på lokalmedier, 15 prosent på regionmedier, 14 prosent på riksmedier og to prosent på fagpresse.

Her er noen av sakene Energi Norge uttalte seg om:

  • Vannkraft sparer Norge for milliarder i flomskader (NRK, NTB m.fl.)
  • NHO, Energi Norge og Norsk Industri sammen for ACER og tredje pakke
  • Elektrifisering kan kutte 400.000 tonn CO2-utslipp fra industrien (ny rapport)
  • Helsedirektoratet nekter legeattest mot smarte strømmålere
  • Avgifter utgjør 40 prosent av strømregningen
  • Markering av Strømmens dag 23. januar
  • Anleggsbidrag for elbillading i garasjeanlegg

Det ble iverksatt tiltak fra Energi Norge for å bidra til at implementering av EUs tredje energimarkedspakke og tilslutning til ACER gikk igjennom i Stortinget.

Aslak Øverås og Eivind Heløe fra Energi Norge deler ut reservestrøm til glade forbipasserende i Strømsveien i Oslo. Foto: Petra Gjemmestad

Aslak Øverås og Eivind Heløe fra Energi Norge deler ut reservestrøm til glade forbipasserende i Strømsveien i Oslo. Foto: Petra Gjemmestad

Strømmens dag

Fornybarnæringen markerte også i år Strømmens dag 23. januar, som et nordisk samarbeid for å øke bevisstheten og engasjementet for strømmens betydning i samfunnet. Energi Norge fikk produsert en ny animasjonsfilm som viser nytten av strøm i hverdagen og hvor lite det koster å bruke den. I tillegg lagde vi korte filmer hvor kjente samfunnsprofiler fortalte om sine elektriske favorittdingser. Filmene nådde ca 100.000 mennesker på Facebook. Flere medlemsbedrifter markerte dagen lokalt og i sosiale medier. NRK Østlandssendingen laget innslag fra Rånåsfoss kraftverk i Akershus.

Omdømme

TNS Gallups energibarometer for 1. kvartal (gjennomført 9.-21. februar) ga kraftnæringen et omdømme på 54 av 100 poeng, ned fra 58 poeng i forrige kvartal. Det er den laveste målingen siden 2012. Omfattende strømbrudd, varsel om høye vinterpriser, voldsom ACER-debatt og fortsatt støy rundt innføring av smarte strømmålere forklarer nedgangen. Energi Norge planlegger omdømmekampanje for oppstart i 2019.

 

Websiden energinorge.no

Energinorge.no brukes aktivt for å nå ut med informasjon til medlemmer, beslutningstakere, media og andre. Nettstedets mest besøkte side i første kvartal er førstesiden, med nærmere 16.830 visninger. Det er en økning med cirka 2.600 fra fjerde kvartal. Av nyhetsartikler er saken om ACER og kraftmarkedet mest lest med 12.442 visninger, etterfulgt av nyhetssak om hvordan smarte målere bidrar til lavere nettleie som hadde 4.593 visninger. Nettstedet er også svært godt besøkt på kurs og konferanse.

Nyheter fra Energi Norge

Nyhet fra Energi Norge er et nyhetsbrev som sendes ut via e-post hver fredag og dermed generer trafikk til websiden. I første kvartal hadde nyhetsbrevet 3 142 registrerte abonnementer. Nyhetsbrevet reflekterer siste ukes nyhetssaker og kommende arrangementer. Hvis du ikke mottar nyhetsbrevet så kan du melde deg på her.

Sosiale medier

Facebook brukes aktivt for å få ut saker, bilder, video og relevant informasjon til medlemmer, opinion og politikere. Siden følges etter første kvartal av 1.976 brukere. Innlegg med god spredning og klikk i første kvartal er ny flomrapport, NHO-fellesskapets kommentar om ACER, informasjonsvideo om ACER og smarte strømmåleres bidrag til lavere nettleie. Alle innleggene hadde over 180 klikk/handlinger.

Energi Norges Instagramkonto har i første kvartal vokst til 1.018 følgere. Videre blir LinkedIn brukt til å poste næringspolitiske nyhetssaker og informasjon om konferanser, antall følgere der er nå 1.320 personer. Energi Norge har også god aktivitet på Twitter og 5.894 brukere følger organisasjonen etter første kvartal.