Energi Norge

Innhold

Teknologi og natur

Foto: ©candy1812 - stock.adobe.com

Energi Norges kvartalsrapport for tredje kvartal 2019

Sanderudutvalgets rapport, nasjonal ramme for vindkraft, DSO-rollen og forbedret strømprisportal er noen av sakene Energi Norge har jobbet med i tredje kvartal. Vi kan også ønske fem nye medlemmer velkommen til oss.

Medlemskap

Energi Norge fikk i tredje kvartal fem nye medlemmer:

 • Vestavind Energi AS (vindkraft)
 • Heimdal Power AS (konsulent selskap, datterselskap av Sogn og Fjordane Energi)
 • Nettselskapet AS (sammenslutning av strømnettvirskomhetene Orkdal Energinett, Sodvin Nett og Fosen Nett)
 • Kinect Energy AS (konsulent/omsetning)
 • Tensio AS (nytt konsern i Trøndelag for nettselskaper)
Medlemsbesøk


I tredje kvartal har vi blant annet vært på besøk hos Vest-Telemark kraftlag, Agder Energi og LOS. I september arrangerte vi også strategisamling med medlemmer med 120 deltakere. Årets tema var Hvordan kan og bør fornybarnæringen reposisjonere seg for å få større gjennomslagskraft og øke sin konkurransekraft?. Det kom inn mange nyttige innspill til den videre prosessen, som vil resultere i en ny strategi for Energi Norge innen året er omme.

Innhold

 1. Fornybar energi
 2. Nett
 3. Marked og kunder
 4. Forskning
 5. Arbeidsliv, HMS og rekruttering
 6. Arrangement
 7. Publikasjoner
 8. Kommunikasjon, samfunn og myndighetskontakt

Fornybar energi

Vamma 12. E-CO Energi. Norges største elvekraftverk.

Vamma 12 ble utbygd i perioden 2015-2019 og er Norges største elvekraftverk. Foto: E-CO Energi

Feil medisin for opprusting av vannkraft

Det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som har vurdert beskatningen av vannkraft leverte sin innstilling til finansminister Siv Jensen på kvartalets siste dag.

I september og de første dagene i oktober hadde Energi Norge møter om vannkraftskatt med 23 miljø- og arbeidslivsorganisasjoner og seks partier på Stortinget. Det var gode møter som styrket grunnlaget for en bred allianse i det politiske arbeidet om saken. Spesielt positivt er det at vi har etablert en allianse med Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK), som har materialisert seg i flere felles utspill og felles synspunkter på grunnrenteskatten og kommunale ordninger.

I sin innstilling går utvalget til angrep på vertskommunene og fjerner konsesjons -kraft og -avgifter, og de skjerper grunnrenteskatten uten å endre friinntekstrenten. Tross dette har innstillingen gitt ny dynamikk og nye argumenter i arbeidet med å få endret grunnrenteskatten. Utvalget slår fast at den påståtte nøytraliteten i dagens grunnrenteskatt forutsetter fjerning av offentlig eierskap. Dette og angrepet på kommunene er politisk uakseptabelt og styrker både vår argumentasjon og alliansen med LVK og KS.

Les mer om saken her:

Nasjonal ramme for vindkraft bør ikke peke ut områder

Energi Norges høringssvar til Olje- og energidepartementet (OED) om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land ble avlevert i begynnelsen av oktober. Energi Norge mener at det ikke bør fastsettes en nasjonal ramme med utpekte områder for vindkraft i Norge. I stedet bør kunnskapsgrunnlaget videreutvikles og omsettes i forbedrede konsesjonsprosesser.

Videre peker Energi Norge på at uavhengig av videre prosess og utforming av nasjonal ramme er det viktig at konsesjonssystemet dimensjoneres for å muliggjøre utbygging av tilstrekkelige mengder fornybar kraft, i tråd med markedets signaler. Det blir også viktig at NVE gjenopptar behandlingen av konsesjoner som har vært stanset siden 15. april. Energi Norge viser også til at regjeringen bør konkludere om nasjonal ramme så snart som mulig.

Energi Norge og Norwea, som har mange felles medlemmer, har jobbet tett og godt sammen i vurderingen av forslaget til nasjonal ramme. Vi står samlet om hovedsynspunktene og er enige om at det er forbedrede konsesjonsprosesser som nå må prioriteres.

Les mer om saken her:

Noen andre saker avdeling for fornybar energi og miljø har arbeidet med:
 • Endring av konsesjonsvilkår
 • Ny to-årig arbeidsplan for FME ZEN
 • Definisjon av nesten-nullenergibygg til TEK Høringssvar på forbud mot mineralolje til byggvarme på byggeplass

Nett

Strømnett

Foto: Varanger kraft

Beste praksis elektrifisering – prosjekt starter

Nettselskap og deres nye kunder har behov for å etablere en beste praksis for elektrifisering. Energi Norge har derfor startet arbeidet med et prosjekt som skal utarbeide beste praksis for tilknytning av nye nettkunder. Vi vil legge til rette for mer elektrifisering ved å lage bedre og mer transparente prosesser for de nye aktørene, som for eksempel kan være busselskaper, ferger, hurtigbåter, borettslag, oppdrett og fly.

Bakgrunnen er tilbakemeldinger fra kunder om at dette kan gjøres bedre på tvers av nettselskaper. Prosjektet vil gjennomføre intervjuer med nettselskap og kunder, samt arrangere større dialogmøter med alle interessenter. Det er viktig å ta med seg de erfaringene fra prosjekter som er godt gjennomført, og vi håper at nettselskapene vil være med å dele sine erfaringer.
Målet er å lage en veileder som vil inneholde informasjon om prosessen sett fra begge sider for å øke forståelsen for hverandres utfordringer, samt bidra til bedre kommunikasjon. Prosjektet skal ferdigstilles i løpet av mai 2020.

DSO-rollen, utvikling og europeisk regelverk

NVE har på oppdrag fra OED opprettet en ekspertgruppe som skal gjennomgå driftskoordineringen i kraftsystemet. Det er grunn til å tro at dette dels kommer som en respons på vårt arbeid om samme tema. I tillegg blir vi utfordret på viktige nettkoder fra kommisjonsforordninger som skal implementeres i 2020. Energi Norge er derfor svært spent på hva gruppen vil gi av anbefalinger, når de leverer sin rapport ved utgangen av april 2020. NVE skal deretter vurdere innholdet og gi sine anbefalinger til OED innen utgangen av mai samme år.

Energi Norge og medlemmenes eget arbeid forsetter gjennom innhenting av erfaringer fra konkrete piloter som nå løper. Pilotene dekker blant annet temaer som spenningsregulering og regional flaskehalshåndtering, og gjennomføres i nært samarbeid mellom de berørte selskapene og Statnett.

I EU arbeides det også med utvikling av DSO-rollen og Energi Norge har deltatt i arbeidet som skal iverksette beslutning om oppretting av en DSO-organisasjonen EU DSO Entity. Norske nettselskaper vil ha åpen tilgang til organisasjonen og kan være direkte medlem, noe som har vært et sentralt mål i Energi Norges arbeid. Hovedformålet til organisasjonen vil være å delta i utarbeidelse av nettkoder på lik linje med TSO-organisasjonen ENTSO-E. EU DSO Entity skal være operativ senest 1. januar 2021, og det pågår nå flere ulike arbeidsgrupper hvor Energi Norge deltar aktivt.

Noen andre saker avdeling for nett, kraftsystem og entreprenør har arbeidet med:

Marked og kunder

Familieliv

Foto: Jacob Lund - stock.adobe.com

Kraftnettet er klart til elektrifisering – blir det dyrt?

Norge skal elektrifiseres. Det gjelder biler, busser, ferger, fly og mer. Kan strømnettet og de som jobber med å drive det håndtere alt dette? Ja.

Det er en av konklusjonene i rapporten DNV GL har utarbeidet for Energi Norge. Rapporten, "Kraftnettet i et fullelektrisk Norge", tar for seg utfordringer som oppstår når mer av det norske energiforbruket elektrifiseres, hvilke løsninger nettselskapene har å ty til og presenterer et estimat på hva det får å si for kostnadene til folk flest.

Elektrifisering gjør at nettselskapene får mange nye utfordringer, men ingen av utfordringene er ukjente. Å legge til rette for at kunder kan bruke eller produsere strøm er det nettselskaper driver med. Menyen av nye løsninger inkluderer å stille krav til komponenter som omformere i ladere, digitale løsninger for å styre nettet eller utnytte fleksibelt forbruk, bruk av tariffer som reflekterer nettkostnadene og batterier som kan bidra til å løse flaskehalser. Tradisjonelle nettinvesteringer blir også nødvendig, men kan unngås oftere på grunn av ny teknologi.

Bli det dyrt? Det får du vite når rapporten lanseres i løpet av november.

Kunden i førersetet!

Fornybarnæringens omdømme har svingt en del de siste årene, og mye tyder på at omdømmet er tett knyttet til strømprisen. Jo høyere pris, jo lavere omdømme, og motsatt. Fornybarnæringens omdømme ligger nå på 54 av totalt 100 poeng. Det er opp to poeng fra forrige kvartal. Næringen skårer høyest på parameterne pålitelighet og tilfredshet. Fornybarnæringen ligger fortsatt bak bank og forsikring, men er nå litt foran mobil- og bredbåndleverandørene. Næringen har jobbet profesjonelt med kundedialogen sin og kan vise til en fin oppadgående trend fra 2006.

Energi Norge arrangerte i august en temadag sammen med Forbrukertilsynet og Forbrukerrådet om omdømme og strømprisportalen. Næringen lå på topp på Forbrukertilsynets klageliste i 2018 og tilsynet har dermed et ekstra søkelys på næringen. Også Forbrukerrådet følger tett med på næringen knyttet til strømprisportalen, omdømme og bærekraft. Næringen er kritiske til strømprisportalen, men ser at portalen har kommet for å bli og ønsker en konstruktiv dialog med Forbrukerrådet fremover. Energi Norge mener at næringen har et forbedringspotensial på omdømme, kundefokus og kundedialogen. Næringen må i enda større grad sette kunden i førersetet og legge til rette for et mer oversiktlig og effektivt strømmarked.  

Led mer om saken her:

Noen andre saker avdeling for marked, elektrifisering og kunder har jobbet med:

Forskning

Viktige innspill til EUs neste store forskningsprogram


EUs neste rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, er under utarbeidelse og skal gå fra 2021-2027. Programmet blir i størrelsesorden 100 milliarder euro. Programmet har tre hovedpilarer, som er grunnforskning, globale utfordringer og næringsforskning og innovasjon. Under næringsforskning er programmet delt inn i seks ulike områder, der kilma, energi og mobilitet er samlet til ett område. Energisystem og smarte nett har fått en sentral plass i programmet, men vannkraften som balansekraft kunne fått en større plass. Energi Norge har derfor jobbet for å få flere aktører til å spille inn behovet for forskning på vannkraft.

Utvalg for forskning og teknologi og HydroCen har vært koblet tett på utforming av høringssvaret som Energi Norge har sendt inn. Flere av medlemmene har også sendt inn egne høringssvar.

Energi Norge har gitt innspill til NHO, Kunnskapsdepartementet og Eurelectric, slik at behovet for forskning på vannkraft også blir nevnt i deres innspill.

Søknad om fire innovasjonsprosjekter til forskningsrådet

Energi Norge har gjennom mange år jobbet aktivt for at næringen skal sammarbeide om innovasjonsprosjekter. Et innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter. Denne høsten har Energi Norge sendt inn fire søknader, ett prosjeket innen vannkraft og tre innen nett. Temaene for prosjektene er som følger:

Mange krafteverk vil bli vurdert på nytt av NVE når de skal fornye sin konsesjon for å fortsatt få produsere kraft. Prosjektet vil sammenstille og se på alle miljørestriskjoner som blir pålagt vannkaftanlegg, og hvilken innvirkning det vil ha på tilgangen til regulerbar vannkraft i Norden.

De tre prosjektene innen nett tar alle for seg ulike sider ved tilstandsovervåkning, der et prosjekt skal vurdere tilstand og levetid til elkraftanlegg, et annent prosjekt skal finne forventet tilstandsbehov for kraftledninger, og det siste prosjektet skal finne nye muligheter for tilstandsovervåkning ved bruke av sensorteknologi og big data.

Alle fire prosjektene har et budsjett på 12 millioner hver, der halvparten blir dekket av forskningsrådet hvis prosjektene får støtte. I tillegg deltar Energi Norge i en søknad på kompetanseprosjekt for næringslivet, som ledes av HydroCen. Dette prosjektet skal se på hvordan en kan hidre at fisk dør som følge av for mye luft i vannet nedstrøms kraftverkene.

Arbeidsliv, HMS og rekruttering

 
Kaffepause

Bli gjerne med i nettverksgruppen Kraftkvinnene på Linkedin. Foto: Rawpixel

Kraftkvinnene tar tak for å løfte fornybarnæringen

I mars 2019 tok flere medlemsbedrifter, leverandører og Energi Norge initiativ til å formalisere et faglig nettverk for kvinner i kraftnæringen. Nettverket ble i september formalisert under navnet Kraftkvinnene. På kort tid har nettverket vokst til å involvere over 120 selskaper og har mer enn 320 medlemmer.

Formålet med nettverket er å bidra til å heve hele fornybarnæringen. Dette vil nettverket bidra til gjennom å oppmuntre kvinner til å delta i debatten og forme fornybarnæringen, synliggjøre kvinner, øke rekrutteringen av kvinner, heie på hverandre og utnytte kraften i samspillet mellom nettverkets medlemmer.

Nettverket har flere plattformer for kontakt, blant annet LinkedIn, nettside under utarbeidelse, Instagram og Facebook. Det har allerede vært avholdt to fysiske faglige samlinger, henholdsvis hos Glitre Energi i Drammen og Skagerak Energi i Porsgrunn, med cirka 60 deltagere hver gang. Det siktes mot to samlinger i året som avholdes på omgang mellom interesserte bedrifter. Presentasjoner vil bli åpent tilgjengelig.

Neste samling avholdes hos Multiconsult i Oslo 5. februar 2020.

Meld deg inn i Kraftkvinnene her.


Lokale lønnsforhandlinger

Resultatet av de lokale lønnsforhandlingene hos våre medlemmer i høst er:

EL og IT Forbundet: 3,33 % inkludert det sentrale tillegget.
Negotia/Delta: 3,3 %
Tekna: 3,4 %
Nito: 3,34 %

Ung og utsatt

Energi Norge ble invitert til EL og IT Forbundet sin HMS-konferanse for å snakke om utfordringene rundt skadetallene hos lærlingene. Vår Benchmarkingsundersøkelse viser at denne gruppen skader seg to til tre ganger mer enn andre ansatte i bransjen. Vi skal være forsiktige med å bruke disse tallene som absolutte sannheter, da det statistisk er snakk om et lite tallmateriale, men trenden er tydelig nok til å ta dette på alvor. Energi Norge har sett på hva som er årsaken til disse hendelsene.

HMS statistikk H2 skader 2018

Statistikken viser at mange av skadene er av typen stikk, kutt, klem, truffet av gjenstand, overbelastning og fall. På konferansen ble det mye diskusjon rundt hvordan vi kan rette oppmerksomheten mot denne typen skader, som ofte oppfattes som uhell en ikke kan forebygge. Det er viktig at vi jobber sammen ute i selskapene for å gi lærlingene en trygg og god start i arbeidslivet.

Noen andre HMS-saker vi har jobbet med:

 • Bransjeveileder for å ivareta HMS ved innkjøp av tjenester
 • Informasjon om innhold i ny IA-avtale
 • Nordisk møte om Elektromagnetiske felter
 • Ulykker med helikopter
Fagfornyelse på yrkesfag og grunnskole

Energi Norge er opptatt av at fagutdanningen skal være relevant og oppdatert til bransjens behov, derfor sitter vi i faglig råd for elektro. Det siste året har utdanningsdirektoratet satt i gang et prosjekt med fagfornyelse av alle fag på yrkesfag og i grunnskolen. For elektrofag vil dette si at alle fagplaner både på vg1, vg2 og vg3 blir endret.

Energi Norge har sittet i arbeidsgruppe på vg2 elenergi og ekom, for å sørge for at flere kompetansemål på både vg1 og vg2 gjenspeiler bransjens behov for komptanse. Energi Norge har også ledet arbeidsgruppen for energioperatørfaget, og følger også prosessen for energimontørfaget tett.

Energi Norges forum for fagutdanning, som består av 10 medlemmer har bistått Energi Norge med innspill til prosessen.

Læreplanene på vg1 er ute til høring nå, og Energi Norge oppfordrer medlemmene til å gi innspill innen høringsfristen 1. november 2019.

Arrangement


Smartgridkonferansen

Smartgridkonferansen ble avholdt i Oslo i midten av september. Konferansen er et samarbeid mellom Energi Norge og The Norwegian Smartgrid Center, og har fått et godt fotfeste som nasjonal møteplass for alle som har interesse for utviklingen av fremtidens norske energisystem. En fullsatt sal med 300 deltakere var samlet til to dager med et faglig interessant og variert program. Ett av hovedtemaene var nettselskapenes digitale mulighetsrom og deres innovasjonsmuligheter. I pausene kunne deltakere besøke og ha gode diskusjoner med teknologi- og tjenesteleverandører, noe som ga en ekstra dimensjon til arrangementet. Neste år avholdes Smartgridkonferansen på Scandic Hell i Trøndelag, 8.- 9. september.

Inn i Energibransjen

Energi Norge inviterer to ganger i året til introduksjonskurset "Inn i energibransje", gjerne kombinert med fordypningskurs i styrearbeid, nett eller produksjon. I slutten av september var det duket for kombinasjonen av tre av disse. Kursene har vært avholdt i mange år, men er stadig like populære. Samlet deltok over 100 personer på introduksjonskursene nå i september. Her møtes nyansatte i bransjen, ansatte med endrede arbeidsområder, leverandører eller andre som har behov for å oppdatere seg på grunnleggende kunnskap om fornybarnæringen.

For oss ferskinger i bransjen kan kurset gi karrieren en skikkelig kickstart. Jeg har raskt merket at dette er en bransje med tung fagkompetanse og rivende teknologisk utvikling. Introduksjonskurset har vært med på å gi meg et godt overblikk fra start.

Kvinne i blomsterbluse. foto

Gunn Evy Auestad, kommunikasjonsrådgiver i Haugaland Kraft AS

Publikasjoner

Energi Norge har nå utviklet en digital plattform for elektroniske publikasjoner, og NEK 400:18 kan nå bestilles i digital versjon. Denne versjonen inneholder en forbedret brukeropplevelse i form av:

 • Direkte tilgang til FAQ hos NEK
 • Bruker får egen profil og kan lagre egne kommentarer og bilder i dokumentet
 • Enklere navigering i meny og søkefunksjon

Den digitale versjonen kan bestilles her: NEK 400:2018 Elektriske lavspenningsinstallasjoner (NY DIGITAL VERSJON). Bestilling gir gratis tilgang ut 2019.

Etter hvert som NEK utvikler nye normer i digitalt format, vil disse gjøres tilgjengelig i vår nettbutikk.

Energi Norge arbeider også videre med egne publikasjoner på den digitale plattformen, og først ute er "Håndbok Spenningskvalitet – versjon 4" som kan bestilles her: 

Nye trykte publikasjoner fra NEK tilgjengelig i nettbutikken:
 • NEK TS 400 bolig:2019. Dette er en teknisk spesifikasjon for planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger. Spesifikasjonen er utarbeidet av NEKs normkomite NK64 Bygningsinstallasjoner.
 • NEK 405-20:2019 Eltakst. Denne publikasjonen inneholder krav til kvalifikasjoner og sertifisering av eltakstpersonell.

Kommunikasjon, samfunn og myndighetskontakt

Fornybar og fullelektrisk dagsorden i Arendal

Sammen med medlemmer var Energi Norge godt representert og synlig under Arendalsuka, som er en viktig møteplass for aktører innenfor politikk, næringsliv og andre samfunnsinteresserte. Energi Norges hadde flere egne arrangementer i Næringslivet Hus og stilte med innlegg og i debatter på andres arrangementer.

Et bredt spekter av temaer ble dekket på arrangementene, blant annet elektrifisering og verdiskaping, hydrogen, nettleie, vindkraft og energipolitikk. Arrangementene var vellykket og debattene, spesielt innenfor opprinnelsesgarantier og opprusting av vannkraft, gikk i vår favør.

Lanseringen av Energi Norges rapport Veien til et fornybart og fullelektrisk Norge ble ukas høydepunkt. Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Atle Hamar, kom for å motta rapporten, som beskriver hvorfor elektrifisering er bra for klimaet, gir økt verdiskaping og lavere energikostnader.
Fellesarrangementet med Statkraft Debattklimaet i klimadebatten på takterrassen til Arendals Fossekompani tiltrakk seg mange interesserte. Etter klimadebatten ble minglearrangementet "FornyBAR" avholdt på samme sted. Her samlet vi fornybarnæringens venner til uformelle diskusjoner om klima- og energipolitikk. Arrangementet ble en suksess og skal gjentas neste år.

Kommunikasjonsnettverket samlet i Lofoten

I august var rundt 50 kommunikasjonsmedarbeidere fra Energi Norges medlemsbedrifter samlet til Kraftkom i Svolvær. Næringens arbeid med å ta en sterkere og tydeligere posisjon i samfunnsdebatten sto høyt på agendaen. I dette ligger også hvordan selskapene og Energi Norge kan samarbeide enda bedre i krevende spørsmål om blant annet vindkraftutbygging, handel med Europa og innføring av ny prismodell for nettleie. Deltakerne fikk et usminket innblikk i hvordan TrønderEnergi har håndtert vindkraftstormen på Frøya.

Flere av selskapene delte sine erfaringer med bruk av nye verktøy for internkommunikasjon, og Energi Norge vil i løpet av året ta i bruk Microsoft Teams som plattform for samarbeid med medlemsbedriftene. Målet er å etablere en mer effektiv dialog om aktuelle saker, og kunne utveksle både budskap, materiell og planer for kommunikasjonsarbeidet på en mer tilgjengelig plattform enn i dag.

NVE deltok på samlingen og presenterte nye merkevareregler for skille mellom monopol- og markedsvirksomhet, som mange av deltakerne hadde spørsmål til. Forskriftsendringen er sendt på høring med frist 8. november 2019, og innebærer flere utfordringer som både Energi Norge og selskapene vil ta opp i sine høringsinnspill.