Energi Norge

Innhold

En person kjører fort på ski. Foto

Foto: StockSnap / Pixabay

Energi Norges kvartalsrapport for fjerde kvartal 2019

Nytt prosjekt for å effektivisere datautveksling i kraftsystemet, vindkraft til havs og HMS-veileder for innkjøp er noen av sakene Energi Norge har jobbet med i fjerde kvartal. Vi kan også ønske fire nye medlemmer velkommen til oss.

Medlemskap

Energi Norge fikk i fjerde kvartal fire nye medlemmer:

 • BKK Kvinnherad AS (nettselskap)
 • BKK Strøm AS (nettselskap)
 • Bærum Energiomsetning AS (sluttbrukersalg)
 • Enel X Norway AS (NHO Gründer)
Medlemsbesøk 

I fjerde kvartal har vi blant annet vært med å feire Klepp Energi sin 100-årsdag, besøkt Otera, Tensio og NTE. Møtene har vært preget av gode samtaler om relevante fagsaker. 

 

 1. Fornybar energi
 2. Nett og entreprenør
 3. Marked og kunder
 4. Forskning
 5. Arbeidsliv, HMS og rekruttering
 6. Arrangement
 7. Publikasjoner
 8. Kommunikasjon, samfunn og myndighetskontakt

Fornybar energi

Valsnes

Foto: TrønderEnergi

Lite tilfreds med kraftskatteutvalgets rapport

Kraftskatteutvalgets rapport ble lagt frem 30. september. Utvalget foreslår å fjerne de konsesjonsbaserte ordningene og øke grunnrenteskattesatsen for å opprettholde provenynøytralitet. Forslagene ble svært dårlig mottatt av Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) og vertskommunene. Energi Norge og kraftprodusentene var også lite tilfreds med at forslagene ikke innebar noen forbedring i grunnrenteskatteregimet.

Energi Norge og LVK har hatt god dialog ut over høsten og har samlet seg om to felles budskap:

 • Gjeldende kommunale ordninger må videreføres.
 • Utformingen av grunnrenteskatten må endres slik at skatten ikke hindrer realisering av samfunnsmessig gode moderniserings- og utvidelsesprosjekter.

Budskapet ble uttrykt gjennom en rekke medieinnslag utover høsten, både fra representanter fra vertskommuner og fra eierkommuner. Vi har også formidlet budskapet i en rekke møter med partier på Stortinget og med alliansepartnere.

Energi Norges høringsuttalelse ble sendt Finansdepartementet i desember.  

Les mer om saken her:

Høringer levert på vindkraft til lands og til havs

I starten av oktober var høringsfristen for nasjonal ramme for landbasert vindkraft i Norge. Energi Norge sendte inn høringssvar og frarådet der utpeking av områder. Like etter annonserte regjeringen at de skrinlegger planen med utpekte områder, men går videre med endringer i konsesjonsprosessen og tar med kunnskapsgrunnlaget fra nasjonal ramme.

Regjeringen har også hatt høring på åpning av områder til havs for offshore vindkraft. Energi Norge har levert høringssvar og er positive til åpning av alle tre områder, både de to som er foreslått og det tredje som bes vurdert. Vi peker imidlertid på viktigheten av markedsbaserte vilkår i kraftmarkedet, og unngå subsidiert kraft inn i kraftsystemet.

Det har vært tett kontakt med medlemmene i dette arbeidet og det har også vært god dialog med Norwea underveis.

Les mer om saken her:

Noen andre saker avdeling for fornybar energi og miljø har arbeidet med:
 • IKT-sikkerhet og bransjens kompetansebehov.
 • Kraftkvinnene – samlinger og strategi. Nettverket har nå 335 medlemmer fra 120 virksomheter.
 • Krav til minstevannføringer, samarbeid med NVE om ny veileder.

Nett og entreprenør

Nettkonferansen 2019
Endringer i energilovforskriften – sikre nøytralitet og god eierstyring

En sentral høring i kvartalet var endringsforslagene til energilovforskriften, med blant annet strenge krav til ledelsen i nettselskap. Energi Norge gjennomførte en bred høring blant medlemmene og fikk utredninger fra advokatfirmaet Thommessen og EY i forbindelse med høringssvaret.

Energi Norge er, med mindre endringer, positiv til de fleste av NVEs endringsforslag. Vi støtter allikevel ikke kravene NVE stiller til ledelsen i nettselskap for å sikre nøytralitet. Dette kan bedre løses med eksisterende virkemidler. Endringsforslaget ivaretar ikke eiers rett til å drive eierstyring og vil svekke muligheten til industriell og strategisk utvikling av nettselskapene. Energi Norge mener at det må være adgang til at personer i ledelse i morselskap eller kontrollerende eier kan sitte som styremedlemmer i nettselskapets styre.

Energi Norge planlegger nå oppfølgingsmøter med NVE for å følge opp primært krav til ledelse i nettselskap.

Les mer om saken her:

Digitaliseringssamarbeidet DIGIN klar for ny fase

DIGIN er sett, hørt og lagt merke til langt ut over fornybarnæringen. NVE peker på DIGIN som løsning for digital samhandling og startpunktet for digitalisering av kraftsystemutredninger (KSU). Oppskalering planlegges og innebærer et sterkere grep fra Energi Norge.

Første versjon av en felles informasjonsmodell, tilpasset IEC CIM, skal leveres. Denne skal stegvis utvikles med konkrete datautvekslingsprosesser, som gir definert scope og kontinuerlig verifisering av nytte. Autofos er først ut med å teste modellen, gjennom automatisk datautveksling av anleggsdata mellom konsesjonærer og Statnetts Fosweb.

Prosjektet har etablert DIGIN Community, et nettsted hvor innhold fra DIGIN publiseres og hvor det er åpent for erfaringsutveksling. Vi håper den blir flittig brukt av alle som ønsker mer informasjon.

Neste fase i prosjektet blir med betydelig oppskalering og flere delprosjekter. Korte arbeidspakker skal komplettere informasjonsmodellen med utvidelser som kan tas i bruk med en gang. Første arbeidspakke utveksler produktdata for bryter mellom leverandør(er) og nettselskap. Det vil spare selskapene for mye manuelt arbeid med registrering av data, og bedrer kvaliteten.

Endring av transmisjonstarifferingen fra 2021

På tampen av året ba Statnett om kommentarer til endringsforslag i transmisjonsnettets tariffmodell. Endringene kan tre i kraft fra 2021, med blant annet svekking av k-faktor og nye prinsipper for avregning av kraftintensiv industri. Energi Norge ga kommentarer i midten av desember og understreket at det er svært uheldig å svekke k-faktor ytterligere, og at det er viktig å finne frem til en endelig løsning i industritarifferingen.

I kommentaren understreket Energi Norge også betydningen av å komme frem til ny løsning for håndtering av produsentenes innmatingskostnader i regionalt distribusjonsnett. Det er urimelig at disse uavkortet skal gå til Statnett som del av transmisjonsnettets inntjening. Statnett vil ta stilling til dette i første kvartal 2020.

Andre saker avdeling for nett, entreprenør og kraftsystem har jobbet med:

Marked og kunder

Vannkraftens verdier. Kampanje i Brussel.
EU: Vannkraft er bærekraftig investering

Etter flere forhandlingsrunder mellom medlemslandene og Europaparlamentet kom partene i desember 2019 i mål med kriterier for hva som defineres som bærekraftig investeringer. Energi Norge var i løpende dialog med allianser for å sikre at vannkraftinvesteringer vil defineres som bærekraftige.

This piece of legislation will be a game-changer (...) tackling climate change, because it will enable billions in green investments to flow. Thanks to this green list, or taxonomy, investors and industry will for the first time have a definition of what is 'green', which will give a real boost to sustainable investments". – EUs Økonomikommissær Valdis Dombrovskis

Energi Norge viste til vannkraftens rolle i kraftsystemet i dag og pekte på hvilke kriterier som er viktig for at denne rollen kan styrkes. Våre synspunkter ble blant annet fremmet i en video-kampanje rettet inn mot EU-miljøet på LinkedIn og en hjemmeside med foreslått ordlyd for lovtekstene

NorthConnects konsesjonssøknad

I desember la NVE frem sin faglige vurdering av NorthConnect-kabelen. Konklusjonen er at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt, at det ikke vil utløse behov for store nettoppgraderinger, men vil gi litt høyere priser for forbrukerne, alt annet likt. NVE mener det ikke er nødvendig med driftserfaringer fra kabler under bygging før konsesjon gis, men er trygge på virkemidlene for sikker drift av kraftsystemet. Olje- og energidepartementet (OED) la umiddelbart vurderingen ut på høring.

For Energi Norge var dette slutten på et lengre forberedende arbeid. Det har vært tett dialog med ulike berørte aktører og koordinerende kommunikasjonsarbeid for å berede grunnen for høringsprosessen og debatten rundt. Målsettingen har vært, og er, å bidra til en politisk situasjon hvor prosjektet behandles på lik linje med andre konsesjonssøknader. Prosjektet må behandles ut fra forutsigbare og transparente kriterier om samfunnsøkonomisk nytte, effekten på eksisterende forbindelser og ellers relevante nettmessige forhold. Vi går nå inn i en høringsprosess, med frist for innspill 10. mars og vi håper mange av medlemmene vil engasjere seg.

Les mer om saken her:

Noen andre saker avdeling for marked, elektrifisering og kunder har jobbet med:

Forskning

Norwegian Centre for Energy Transition Strategies (NTRANS) får støtte fra Forskningsrådet.
Energisystemet i nullutslippssamfunnet

Åpning av nytt samfunnsvitenskapelig FME: Norwegian Centre for Energy Transition Strategies (NTRANS) ved NTNU, hadde åpningssamling i oktober. Energi Norge er partner i senteret, sammen med blant andre Statkraft og BKK. Det er Olje- og energidepartementet som finansierer de nye sentrene gjennom Forskningsrådet, og NTRANS er tildelt 104 millioner kroner. I tillegg vil de få finansiering fra brukerpartnere og forskningsinstitusjoner, og dermed en totalsum på cirka 300 millioner kroner over 8 år.

NTRANS skal forske på rollen til energisystemet i omstillingen til nullutslippssamfunnet, ved å bygge et kunnskapsgrunnlag for veien mot, og konsekvensene av, dyp og hurtig energiomstilling for ulike grupper i samfunnet. En viktig del av dette arbeidet er å finne ut hvordan omstillingen kan gjøres rettferdig og demokratisk, samtidig som den gir næringslivet muligheter for innovasjon og verdiskaping fra norske ressurser. Senteret ønsker tett samarbeid med næringslivet, og skal bruke 1/3 av forskningspengene på brukercase, der partnerne kan bidra med problemstillinger som skal løses.

Hovedmålet med NTRANS er å utvikle teori, metoder, kompetanse og kunnskap for å støtte beslutningsprosesser innenfor energi- og klimaområdet. Dette skal gjøres i et samspill mellom forskning, utdanning, næringsliv og forvaltning.

Nytt innovasjonsprosjekt og to nye kompetanseprosjekter

Energi Norge har gjennom mange år jobbet aktivt for at næringen skal samarbeide om innovasjonsprosjekter i næringslivet. Dette er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter.

I årets søknader fikk vi tilslag på et innovasjonsprosjekt som Energi Norge skal administrere, samt to kompetanseprosjekter som vi deltar i. Et kompetanseprosjekt ledes av HydroCen, og skal se på hvordan man kan hindre at fisk dør som følge av for mye luft i vannet nedstrøms kraftverkene. Det andre kompetanseprosjektet ledes av Fridtjof Nansen Stiftelsen og skal se på implementering av nettkoder fra EU.

Innovasjonsprosjektet som Energi Norge er ansvarlig for, skal forske på hvordan man kan ivareta god balanse mellom lokalt miljø og den regulerbare vannkraften. Prosjektet får 5,7 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet. Dette er et viktig prosjekt for vannkraftnæringen. Virkninger av miljørestriksjoner er vesentlige, og det er avgjørende å få en samlet oversikt over dette.

Arbeidsliv, HMS og rekruttering

Kun til bruk for veileder HMS ved innkjøp.
Kurs i Energioverenskomsten

Det var stor interesse for kurs i Energioverenskomsten, med gjennomgang av noen viktige prinsipper innen den kollektive arbeidsretten. På kurset ble også Energioverenskomsten mellom EL og IT Forbundet og Energi Norge gjennomgått, med vekt på de områder som regelmessig skaper utfordringer og tvistesaker. Samtidig ble dette et møte hvor medlemsbedriftene kunne komme med ønsker og behov for framtidig revisjoner av Energioverenskomsten.

Samarbeidsdag med EL og IT Forbundet

Det nyvalgte forhandlingsutvalget til EL og IT Forbundet og Energi Norges forhandlingsutvalg har vært samlet for å diskutere ulike problemstillinger som vi som parter er opptatt av. Det forventes at det blir et ordinært forbundsvist oppgjør til våren og da er det viktig at partene som skal forhandle frem en revisjon av Energioverenskomsten, er samlet under rolige forhold uten press på å bli enige. Det er viktig å forstå motparten, og det viser seg at vi kan være enige på mange områder. Vi fikk imidlertid få signaler om hva som eventuelt kommer til å være hovedsaken fra EL og IT Forbundet til våren.

Lansering av ny HMS-veileder for innkjøp

Kraftnæringen har satt seg ambisiøse HMS-mål, og arbeider systematisk for å oppnå disse målene. Men resultatene har de seneste årene ikke hatt den forbedringstakten næringen ønsker og for å få til dette er det viktig at hele næringen står samlet om målene.

Energi Norge ser stor nytte av at vi som næring kan enes om noen krav vi må stille til hverandre – både som leverandør og som oppdragsgiver. Disse kravene må også videreføres til leverandørenes underleverandører. Energi Norge har fått utarbeidet en veileder hvor vi ønsker å vise innkjøpsorganisasjonene hvordan bedriften kan forbedre seg innen HMS. Og på den måten få mest mulig sikkerhet for pengene, ved å stille de riktige kravene i anskaffelsesprosessen. I veilederen gis det råd om hvordan HMS kan ivaretas best mulig i de ulike fasene av en anskaffelse, og det gis også konkrete forslag til hvilke krav som kan stilles når. Veilederen finner du her.

Ny sommerskole for miljø og bærekraft

Energi Norge jobber for å inspirere barn og unge til teknologiglede. Dette gjør vi gjennom å samarbeide med ulike aktører som First Scandinavia, Revolve på NTNU og skolelaboratoriet i Trondheim.

Energi Norge har inngått en ny avtale om å støtte Forskerfabrikken sin landsomfattende sommerskole i 2020 som fokuserer spesielt på bærekraft, natur og miljø. Forskerfabrikken er en sosial entreprenør som jobber for at barn skal bli mer interessert i naturvitenskap og teknologi gjennom morsomme og inspirerende fritidskurs og sommerskoler. Økt kunnskap om realfag og naturvitenskap er vesentlig for å sikre at våre naturressurser ivaretas av fremtidige generasjoner. Gjennom spennende og kule eksperimenter vil vi gi barna realfagsglede og vise hvordan forskning kan løse mange av de problemene verden står overfor i dag.

Arrangement

Kampen om kundegrensesnittet

"Kampen om kundegrensesnittet" var tittelen på årets Markedskonferanse som samlet rekordmange deltakere i Oslo i midten av november. Ett av de store spørsmålene som ble belyst var om strømbransjen er rigget for fremtiden? Ny teknologi og økt tilgang på data endrer kontaktflaten med kunden, og dermed også kampen om kundens gunst.

Interessante navn som Silvija Seres, Paal Fure, Beate Nossum og Siri Børsum fikk æren av å berike de over 200 fremmøtte med sine tanker og kunnskap. Vi fikk høre innlegg fra andre bransjer og aktører det er verdt å rette blikket mot, slik som for eksempel DNB, Vipps og Urban Sharing. I tillegg fikk vi mange gode bidrag fra bransjen selv via medlemsbedrifter som Fjordkraft, Helgelandskraft, Glitre Energi, Lyse Energisalg, BKK og flere.

De mange utstillerne var med på å danne en fin ramme rundt konferansen. Konferansen har for alvor befestet seg som en viktig møteplass og arena for kompetanse- og nettverksbygging for medlemmer og andre aktører i strømbransjen.

Nettselskapet – hjertet i et fullelektrisk samfunn

Årets store samling for nettselskap og andre bransjeaktører innen fagfelt strømnett ble avholdt i starten av desember på nyoppussede Britannia Hotel i Trondheim. Tittelen på konferansen var intet mindre enn: "Nettselskapet – hjertet i et fullelektrisk samfunn", som spiller tilbake på den viktige rollen nettselskapene har i vårt samfunn.

Nettkonferansen satt søkelys på hva som vil styre utviklingen fremover og hvordan nettselskapene best kan forme sin egen rolle som en pålitelig og viktig lagspiller. Konferansier Mads Hadler loset forsamlingen vel gjennom mange interessante temaer og foredrag, og over 200 deltakere var samlet til tradisjonsrikt julebord den første kvelden. Dag to fikk vi blant annet høre flere innlegg fra regulator (NVE) som har viktige budskap å komme med til fremtidens nettselskap.

I tillegg til disse to store konferansene har det vært avholdt en rekke kurs, næringspolitiske verksted og temadager innen alle våre fagområder i fornybarnæringen.

Publikasjoner

NEK 420D:2019 er nå tilgjengelig i vår nettbutikk. NEK 420D er en del av serien NEK 420 som setter krav og gir veiledning til elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. De ulike delene i serien beskriver blant annet prosjektering, valg av utstyr, utførelse, vedlikehold, reparasjon og områdeklassifisering.

Kommunikasjon, samfunn og myndighetskontakt

Stor interesse fra media

Energi Norge har vært mer synlige i media i 2019 enn på mange år. Det skyldes økende interesse og debatt om mange viktige energipolitiske saker, samt flere konkrete utspill fra organisasjonen.

I fjerde kvartal inviterte Energi Norge til pressemøte om innføring av mer rettferdig nettleie, også kjent som effekttariffer, hvor både Energi Norge, Glitre Energi Nett og NVE-direktør Kjetil Lund holdt innlegg. Det blir en stor utfordring for bransjen og myndighetene å forklare fordelene med en slik omlegging av nettleien for kundene. Det må gjennomføres på en måte som gir ønskede effekter i strømnettet, og som samtidig oppleves rettferdig og ikke kompliserer hverdagen for kundene.

I desember presenterte Energi Norge en ny rapport fra DNV GL som viser at kraftsystemet fint vil klare å levere strømmen som kreves for å elektrifisere Norge, og det til en lavere nettkostnad per kilowattime enn i dag. Videre ble det arrangert et frokostmøte om viktige spørsmål i klimapolitikken, og betydningen av vindkraftutbygging og nye mellomlandsforbindelser.

De tre arrangementene samlet mer enn 25 journalister, i tillegg til øvrige deltakere.

Toppledersamling om reposisjonering

I november avholdt Energi Norge en egen toppledersamling på Gardermoen i forbindelse med den nye strategien for reposisjonering av næringen og foreningen. Strategien er et resultat av et arbeid som har pågått i 2019, i tett dialog med våre medlemmer. Formålet med toppledersamlingen var å forankre strategien og samtidig gi en siste anledning til å komme med innspill før strategien gikk til endelig styrebehandling i desember.

Det var om lag 50 toppledere til stede og temaet for samlingen var i stor grad hvordan hver enkelt kan bidra, på alle nivåer, til å etterleve strategien og ta den inn i egne virksomheter.