Energi Norge

Innhold

Photo by Colin Moldenhauer on Unsplash

Foto: Colin Moldenhauer / Unsplash

Energi Norges kvartalsrapport for første kvartal 2020

Medlemskap

Energi Norge fikk i første kvartal tretten nye medlemmer:

 • Bømlo Kraftnett AS
 • Finnås Kraftlag AS
 • Fortum Recharge AS
 • Fusa Kraftlag Nett AS
 • Hafslund Ny Energi AS
 • Lyse Lux AS
 • NØK Kraft AS
 • NØK Nett AS
 • Strøyma AS
 • Valdres Energiverk AS
 • Valdres Energiverk Mor AS
 • Valdres Fiber AS
 • Valdres Montasje og Entreprenør AS.
Medlemsbesøk

I første kvartal har vi vært på medlemsbesøk hos Skagerak Nett AS, NEAS, og hatt digitale møter med bl.a NTE og BKK. Vi har også deltatt på møte hos Omexom der flere andre medlemmer også var tilstede. Møtene har vært preget av gode samtaler om relevante fagsaker.

 

 1. Fornybar og miljø
 2. Nett kraftsystem og entreprenør
 3. Marked og kunder
 4. Forskning
 5. Arbeidsliv HMS og rekruttering
 6. Arrangement
 7. Kommunikasjon samfunn og myndighetskontkat

Fornybar og miljø

Mor og barn

Foto: Stocksnap.io

Økt andel av verdiskapingen fra vindkraft bør tilfalle kommunene

Energi Norge og Norwea har i fellesskap fått gjennomført et om utvikling av modell for verdideling fra vindkraft, spesielt med tanke på skatter og avgifter. Det foreligger nå et utkast til rapport som peker på at en økt andel av verdiskapingen fra vindkraft bør tilfalle kommunene. Modellen må videre være utformet slik at den er enkel å kommunisere til alle interessenter. Viktig er det også at modellen gjelder fremtidige prosjekter, og altså ikke ha tilbakevirkende kraft.

Et annet moment er eiendomsskatten, som må være stabil over tid og klar med hensyn til regler for retaksering. Det er viktig at eiendomsskatten tydeliggjøres i kommunikasjonen slik at det er klart for kommunene hva de sitter igjen med. En verdidelingsordning kan gjennomføres gjennom konsesjonsbetingelsene; en slik form for regulering er man allerede godt kjent med fra vannkraften. Dette har vi også bragt inn i  . Rapporten danner er et godt grunnlag for videre diskusjoner og arbeid.

Les mer om saken her: Ønsker bedre lokale vindkraftordninger

Energifleksibel oppvarming sparer nettinvesteringer

Energifleksible oppvarmingsløsninger i bygg, altså luft- eller vannbåren varme, gir stor samfunnsnytte og er ikke fordyrende. Energi Norge har i lengre tid etterlyst tydeliggjøring av kravene om energifleksibilitet i byggteknisk forskrift. For å belyse kostnader og gevinster har Erichsen & Horgen laget en rapport på oppdrag fra Energi Norge og Norsk Fjernvarme. Rapporten ble lansert på et godt besøkt frokostmøte i februar og fikk god pressedekning.

Vannbårne løsninger trekker ikke opp boligprisen, men gir tvert imot merverdi når samfunnsnytten og reelle energibrukstall legges til grunn. Det er bra når vi skal elektrifisere stadig nye sektorer og har behov for å jevne ut strømbruken for å unngå nye, store investeringer i strømnettet.

Et godt samspill mellom kraft og andre energibærere er en forutsetning for et fornybart og fullelektrisk Norge. Byggsektoren representerer en mulighet for å avlaste kraftnettet slik at vi frigir strøm til elektriske biler, busser, ferjer og industri. Strøm er høyverdig energi og bør benyttes der den gir mest verdi.

Les mer om saken her:

Nett kraftsystem og entreprenør

Lyse Konsern Follow
Linje bygging 21 foto FRinge 
Arbeidet med å bygge ny kraftlinje mellom Kartavoll og Opstad i Hå kommune er i full gang. Dette blir ny hovedlinje for strømforsyning til Sør-Jæren. Det bygges ny transformatorstasjon på Opstad hvor linjen skal knyttes til. Det er Hallingmast som bygger linjen for Lyse Elnett.
 
Fotograf: Fredrik Ringe

Foto: Fredrik Ringe / Lyse

Ny organisasjon i Brussel – DSO Entity

EU DSO Entity er under etablering i Brussel. Dette er en organisasjon hvor samtlige nettselskap i Europa kan være medlem, noe som tilsvarer cirka 2500 selskaper. Den viktigste oppgaven til organisasjonen vil være å utarbeide og revidere nettkoder i samarbeid med ENTSO-E, som er organisasjonen for Europeiske TSOer. EU DSO Entity vil også bidra med løsninger og forslag når det gjelder samarbeid og dataflyt mellom nettselskapene og TSOene. Organisasjonen vil gi nettselskapene en unik mulighet til å påvirke fremtidig lovregulering innen energiområdet, før direktiver, nettkoder og guidelines blir en del av europeisk og norsk lovgivning.

Energi Norge oppfordrer alle norske nettselskap til å bli medlem, slik at vi samlet kan påvirke reguleringen i en mer norsk og nordisk retning. Jo flere norske og nordiske selskaper som blir medlemmer, dess større er sannsynligheten for å kunne velge medlemmer i styrende organer i EU DSO Entity. 

Les mer om saken her: Utvikling av TSO-DSO-relevant regelverk

Likere nettleie

Likere nettleie er en viktig sak for mange av Energi Norges medlemmer, og har vært drøftet gjennom lang tid. Et av de viktigste forslagene fra Energi Norge har vært at inntektene fra innmatingstariffen fra produksjon i regionalt distribusjonsnett må ligge igjen i nettet produksjonen er tilknyttet. Det er svært uheldig at dette ikke ble foreslått å gå videre med i forslaget som Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sendte til Olje- og energidepartementet (OED).

I noen områder som har tilknyttet mye ny produksjon de siste årene, uten å kunne ta anleggsbidrag, har produksjonen bidratt til høyere nettleie for forbrukerne lokalt. DNV GL har analysert nettinvesteringer som har blitt gjennomført de siste 20 årene for å legge til rette for ny produksjon i lokalt regionalnett. For 20-30 selskaper har denne kraftproduksjonen medført økning i nettleien på 3-10 øre per kilowattime, ifølge analysen. RME sier i sitt forslag til OED at det kan være hensiktsmessig å se nærmere på hvordan Statnett tarifferer underliggende nettselskap. Dette er positivt, og Energi Norge vil bidra til at dette utredes videre.

Les mer om saken her:

Transmisjonstarifferingen fra 2021

Statnett har vinteren 2020 indikert hva de foreslår av endringer i transmisjonstarifferingen for sitt styre i juni 2020, etter gjennomført høring i slutten av 2019. Statnett har landet på følgende:

 • Dagens justeringsfaktor for uttakskunder basert på samlokalisering mellom produksjon og forbruk beholdes. Nivået på maksimal differensiering mellom punkter foreslås uendret på dagens nivå som innebærer inntil 40 prosent tariffreduksjon.
 • Tarifferingen av kraftintensiv industri/store enkeltforbrukere endres fra dagens individuelt orienterte modell til en modell som gir lik tariffreduksjon, nå foreslått til 50 prosent for alle bedrifter som har et kraftforbruk over 15 MW og 100 GWh.
 • Dagens tariffordning for fleksibelt forbruk i transmisjonsnettet opphører og inngåtte avtaler sies opp. Kortsiktig fleksibilitet vil etter dette kun håndteres i markedet.
 • Etablering av nytt avregningsprinsipp for tariffering av reaktiv effekt.

Energi Norge var spesielt kritisk til forslaget om å svekke justeringsfaktoren (k-faktoren), og er tilfreds med at det ikke blir ytterligere svekkelse av k-faktoren. Vi noterer oss forslaget om endring av industritarifferingen og går ut fra at ESA vil måtte mene noe om dette grunnet pågående klagesak fra Celsa. Endringen av avregningsprinsippene for reaktiv effekt har Energi Norge ingen spesielle kommentarer til annet enn at reaktiv flyt er noe alle selskaper er interessert i å redusere mest mulig. Vi er svært kritiske til forslaget om å avvikle utkoplingsavtalene.

Det blir drøftinger med kundeorganisasjonene i juni når konkret forslag til ny tariff for 2021 legges frem.

Noen andre saker avdeling for nett og entreprenør har arbeidet med:
 • Høringsforslag om ny nettleiestruktur er drøftet med mange aktører
 • Utarbeidelse av veileder for beste praksis for elektrifisering
 • Utarbeidelse av nye tilknyttingskontrakter
 • Oppfølging av bransjens interesser i utvikling av DSO-rollen  
 • Deltakelse i faglig råd for elektrofag
 • Utarbeidelse grunneieravtaler
 • Oppdatere veileder for GDPR
 • Innspill til myndighetene om ulike Korona-relaterte konsekvenser for nett- og entreprenørselskap

Marked og kunder

Jente med langt mørkt hår sitter i sofaen og skriver på en mac. Foto

Foto: Izabelle Acheson / Unsplash

Et enklere og mer kundevennlig strømmarked 

Januar startet med sterk kritikk fra Forbrukerrådet, med påfølgende debatter i alle kanaler. Forbrukerrådet mente strømmarkedet er uryddig, og at mange strømkunder ender opp med å bli lurt. De var også sterkt kritisk til variabel strømavtaler. Energi Norge mente Forbrukerrådet var generaliserende overfor en hel næring, men ser seg også enig en del av kritikken.

Energi Norge mener myndighetene kan følge opp regelverket rundt næringen bedre. De økonomiske sanksjonene for grove brudd må strammes til, omsetningskonsesjonene kan følges opp tettere og strømprisportalen kan løfte frem de mer langsiktige avtalene. Det siste punktet gjennomførte strømpris.no og Forbrukerrådet i februar.

Næringen skal også ta sin del av ansvaret, og vil gå i gang med en sertifiseringsordning for strømleverandører i andre kvartal. Sertifiseringsordningen er inspirert av Schysst elhandel i Sverige. I tillegg er det satt i gang et omfattende informasjonsarbeid for strømkundene som skal svare opp en del av de spørsmålene som strømkundene har om næringen og markedet. Dette arbeidet er inspirert av Elguiden i Danmark. 

Verken ja eller nei til NorthConnect 

Saken om konsesjon til NorthConnect kulminerte i denne perioden og preget arbeidet i avdelingen. Etter at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la frem sitt faglige råd i desember tok debatten av. Energi Norge har vært synlig i denne debatten, i samarbeid med prosjektet og medlemmene, og var godt forberedt og rustet med gode faglige argumenter. Vi har hatt god dialog både med politiske partier, industri og fagbevegelse. Energi Norge deltok selvfølgelig også i den formelle høringsprosessen og leverte et gjennomarbeidet og godt forankret høringsinnspill. Hovedbudskap her var at NVE ikke hadde funnet grunnlag som tilsa at prosjektet ikke skulle få konsesjon nå, og at konsesjon heller ikke ville stride mot avtalen mellom partiene på Stortinget.  

Politisk viste det seg likevel umulig å ta en beslutning om konsesjon nå, så lenge alt fokus er på den isolerte kraftpriseffekten på kablene. Motstanden særlig i fagbevegelsen er for stor og har fått støtte fra industrien. Statnett ba departementet avventet driftserfaring med de kablene som nå er under bygging. Departementet konkluderte dermed med at det ikke var tilstrekkelig grunnlag for å fatte beslutning. Det ble altså verken ja eller nei til NorthConnect, og vi vil fremover søke å berede grunnen for et endelig, positivt vedtak. 

Les mer om saken her:

Noen andre saker avdeling for marked og elektrifisering har jobbet med:

 

Forskning

Innspill til Enovas nye mandat

Energi Norge har gitt innspill til Klima- og miljødepartementet, som skal gi Enova et nytt 4-årig mandat. I Energi Norges høringsinnspill ble spesielt Pilot E-konseptet og fokuset på pilot- og demoprosjekter, trukket frem som nødvendige for teknologiutvikling og systeminnovasjon i næringen. 

Energi Norge vektla at Energi 21 og Klimakur2030 bør være premissgivende for Enovas videre arbeid. Klimakur viser at elektrifisering vil bidra med 1/3 av det totale potensialet for utslippsreduksjon for å nå klimamålene innen 2030. For å elektrifisere stadig nye områder, vil det stilles store krav til kapasitet, fleksibilitet og effektivitet i energisystemet. Derfor bør effektiv og smart drift av energisystemet gis forsterket oppmerksomhet i Enovas nye mandat.

Koordineringsform for nettselskaper

Koordineringsforumet for nettselskaper hadde sitt årlige møte i februar. Hensikten med møtet var å gå gjennom og prioritere forslag til nye fellesfinansierte FoU-prosjekter. Det er viktig at næringen kommer tidlig på banen med problemstillinger og behov for forskning og utvikling, slik at det kan bli god tid til å utvikle gode søknader frem til fristen til Norges forskningsråd i september. Koordineringsforumet består av nettselskaper, samt Statnett, Smartgridsenteret og REN, og ledes av Energi Norge.

 

Arbeidsliv HMS og rekruttering

Ung i Fornybar stiftelsesmøte og nettverkssamling.

Styret i Ung i Fornybar. Fra venstre: Eivind Johannessen i DNB Markets, Svanhild Vesterheim i Wiersholm, Maren Grønli i Statkraft, Cathrine Åsegg Hagen i Energi Norge, John Amund Lund i Norsk Vind, Ivana Filipovic i Haavind og Tiril Staver Eid i Scatec Solar. Styremedlem Espen Erdal Austrheim i DNV GL og Henrik Fabian Torgrimsby i Thommessen var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Energi Norge

Samarbeidskonferanse for entreprenører

I slutten av januar ble det gjennomført en samarbeidskonferanse for entreprenører mellom EL og IT Forbundet og Energi Norge. Forutsetningen for å kunne delta var at både bedriftens ledelse og de lokale tillitsvalgte fra samme bedrift var representert. De lokale parter fikk anledning til å diskutere seg imellom sentrale temaer innen samarbeid, kompetanse, digitalisering og arbeidslivskriminalitet.

Fagopplæringskonferanse

Energi Norge inviterte til fagopplæringskonferanse i januar med temaet fremtidens kompetansebehov for fagarbeidere. Her fikk vi innblikk i endrede kompetansekrav som følge av teknologiske endringer, og det ble tid til gode dialoger og erfaringsdeling mellom deltakerne. Det var over 50 deltakere på samlingen.

Fremtidens fornybarnæring

Ung i Fornybar ble lansert ved utgangen av 2019 og har på kort tid skapt stor interesse blant de unge som jobber med fornybar energi. Foreningen Ung i Fornybar har siden lanseringen i desember fått 300 medlemmer.

Første samling i Ung i Fornybar ble avholdt hos advokatfirmaet Wiersholm i Oslo i januar, med 120 deltakere og nesten like mange på venteliste. Her ble foreningen offisielt stiftet, etterfulgt av faglige innlegg og nettverking. Energi Norge er en av initiativtakerne bak foreningen og er imponert over den store interessen.

Arrangement

Fremtidens klima skapes nå - hva må vi levere på

Produksjonsteknisk konferanse (PTK) er Energi Norges største konferanse, og fornybarnæringens viktigste arena forutveksling av driftserfaring og presentasjon av nyvinninger innen en rekke temaer knyttet til fornybar produksjon. I begynnelsen av mars var over 450 deltakere samlet i Trondheim, til tre dager med konferanse bestående av ekskursjoner, faglig program, utstillerarena og sosialt samvær.

Årets tema var "Fremtidens klima skapes nå - hva må vi levere på", og var dermed paraplyen for et tettpakket faglig program, utarbeidet i samarbeid med hovedpartner TrønderEnergi. Meget god deltakelse både fra fornybarnæringen og leverandører, vitner om at PTK er en viktig faglig- og sosial møteplass.

I forbindelse med PTK 2019 ble nettverket for kvinner i fornybarnæringen, Kraftkvinnene, startet opp. På ett år har nettverket oppnådd mye og teller nå cirka 450 medlemmer. Kraftkvinnene organiserte en samling for kvinnelige deltakere på PTK 2020 før hovedmiddagen. Det var god stemning blant de mange deltakerne. Kraftkvinnene har som mål å forme og løfte hele fornybarnæringen, og mannlige bransjekolleger har begynt å melde seg som støttemedlemmer.

Selskapsmessig skille i praksis

Kravene til selskapsmessig skille innebærer noe langt mer enn at nettvirksomheten skal ligge i en egen juridisk enhet. I mars ble det avholdt kurs om regelverket knyttet til selskapsmessig- og funksjonelt skille, i henholdsvis Narvik, Drammen, Gardermoen og Ålesund. Sistnevnte kurs ble avholdt via Teams, grunnet korona-situasjonen som oppsto i perioden. Kursdeltakerne fikk en grundig gjennomgang av de praktiske konsekvensene av regelverket og hva ledelsen i nett- og morselskapet må ta hensyn til for å unngå reaksjoner fra myndighetene. Det var gode muligheter for diskusjon med andre selskap, samt å få svar på spørsmål fra kursholderne fra Advokatfirma Thommessen.

Korona-situasjonen

Første kvartal var, før korona-situasjonen traff oss, en svært aktiv periode med en rekke kurs og temadager innen flere av fagområdene i fornybarnæringen. Energi Norge valgte å avlyse Vinterkonferansen, som skulle ha vært avholdt 25.-27. mars i Hamburg, noe som viste seg å være en riktig avgjørelse slik situasjonen utviklet seg i Norge og resten av verden. I slutten av kvartalet ble derfor flere planlagte arrangement enten utsatt eller overført til digitale løsninger.

Kommunikasjon samfunn og myndighetskontkat

Lys
Journalistkurs om kraftmarkedet

Årets rekordlave strømpriser har fått stor oppmerksomhet i mediene, etter et år med svært høye priser i 2019. Energi Norge inviterte i januar journalister fra et bredt utvalg medier til lynkurs i strømpris og kraftmarked. Kurset ble holdt av Marius Holm Rennesund fra THEMA Consulting, som er en av våre beste læremestre på fagfeltet. Han er også blitt en mye brukt kilde for mediene til å forklare de store svingningene i strømprisen.

På programmet sto en innføring i hvordan kraftmarkedet fungerer, hvordan ser prisutsiktene for vinteren ut, og hvordan påvirkes prisene av mer vindkraft, kraftkabler til Europa og nye elektrifiseringsplaner? Alt dette var svært aktuelle temaer i første kvartal, noe som bidro til stor interesse for kurset. Over 10 journalister fra fagpressen og flere av de største nyhetsmediene deltok. Kurset førte også til flere intervjuer og nyhetssaker samme dag.

Strømmens dag

Fornybarnæringen markerte 23. januar Strømmens dag, som er et nordisk samarbeid for å øke bevisstheten og engasjementet for strømmens betydning i samfunnet. Energi Norge markerte dagen i sosiale medier med en morsom konkurranse rettet mot barn og unge. Konkurransen gikk ut på å lage en film med sin elektriske favoritt, dele den i sosiale medier og fem deltakere vant et par Apple Airpods 2.

Målet med konkurransen var å skape bevissthet blant den yngre målgruppen om alt som går på strøm og hvor viktig strømmen er i hverdagen. Det kom til sammen inn 60-70 morsomme og kreative bidrag til konkurransen. Kampanjen ble spredt som annonser i sosiale medier, som til sammen hadde 300.000 mottakere og 37.000 innleggsengasjement. Flere av Energi Norges medlemmer deltok også på markeringen av Strømmens dag.