Energi Norge

Innhold

Betaling for bruk av strømnettet

to menn på kontroll i transformatorstasjon

Foto: Linda Johansen / Mørenett

Belastningen på distribusjonsnettet endrer seg i tråd med mer egenproduksjon av strøm, bruk av mer effektkrevende utstyr og endret sluttbrukeratferd. Dette bidrar til å skape et behov for omfattende nettutbygging og endring i måten forbrukeren betaler for nettleie.

Hva er saken?

Endringer i bruken av kraftnettet i tråd med nytt forbruksmønster driver frem et behov for å se på utformingen av tariffene i distribusjonsnettet, bedre kjent som nettleie. Dette er økonomisk godtgjørelse for bruk av strømnettet, som i sum utgjør nettselskapenes inntekter. Det er en grunnleggende forutsetning for et effektivt strømmarked at alle som ønsker det får markedstilgang til ikke-diskriminerende og objektive tariffer og vilkår.

I dag betaler husholdningskunder nettleie, i all hovedsak, etter hvor mange kilowattimer strøm de bruker i løpet av året. Men belastningen på distribusjonsnettet endrer seg i tråd med økt bruk av mer effektkrevende utstyr som elbil og lignende, og plusskunder som leverer strøm tilbake til nettet. Dette skaper et behov for omfattende nettutbygging for å dimensjonere etter forbrukstoppene, med mindre man klarer å motivere til lastflytting eller lastreduksjon. Derfor er det i ferd med å skje en overgang fra energibaserte tariffer til effektbaserte tariffer for ordinære husholdningskunder, både i Norge og flere europeiske land, for å bidra til å jevne ut kundenes strømforbruk gjennom døgnet. Dagens regelverk tillater nettselskapene å innføre effekttariffer og NVE har i en konsepthøring i 2015 og oppsummeringen av denne fra 2016, foreslått en overgang til effekttariffer for alle kunder.

Kraftkrevende industri er underlagt et eget tarifferingsregime, såkalt industritariffering. Den nye tariffmodellen fra 2015 gir stort forbruk en mer differensiert tariff enn tidligere. Selve tariffsatsen blir imidlertid redusert ut i fra definerte egenskaper ved forbruket til den enkelte kunde. Tariffering av produksjon og kraftkrevende industri diskuteres med tanke på hvor mye disse skal betale for bruken av nettet sammenlignet med andre grupper, for eksempel hvor stor rabatt kraftkrevende industri skal få. 

I og med at forskjellen i nettleie mellom de ulike nettselskapene er stor og noen nettselskaper med mye tilknytning av fornybar produksjon har opplevd stor økning i nettleien de siste årene, pågår en løpende diskusjon om behov for en viss tariffutjevning mellom nettselskapene.

Hva mener Energi Norge?

Effektbaserte tariffer:
 • Energi Norge mener at god utforming av effektbaserte tariffer kan bidra til lastflytting, en riktigere kostnadsfordeling og dermed en mer samfunnsmessig rasjonell utnyttelse av strømnettet.
 • En endring av tariffsystemet vil kreve god informasjon til kundene om hvordan tariffsystemet fungerer og hvordan de kan tilpasse seg nytt tariffregime  på en god måte.
 • Energi Norge arbeider for å foreslå tariffmodeller som både er enkle å forstå og holder et godt faglig nivå, og vil også komme med råd til selskapene om hvordan en slik omlegging kan kommuniseres til kundene.

Hvorfor er dette viktig for kraftnæringen?

Hensiktsmessig utforming av nettariffene er viktig for å få til effektiv utbygging og utnyttelse av strømnettet. Innføring av smarte strømmålere innen 2019 vil gi nye muligheter til måling og styring av forbruk. Det er derfor viktig å ta denne tariffdiskusjonen nå for å få på plass et robust tarifferingssystem for framtiden.

Et rimelig nivå på innmatingstariffen er viktig for norske kraftprodusenters konkurranseevne.

Hva har skjedd i saken så langt?

NVE har gjennomført en konsepthøring om alternative modeller for å tariffere kunder i distribusjonsnettet. Felles for alle modellene er at energileddet i tariffen kan bli redusert til tilnærmer de marginale tapskostnadene i kraftnettet, mens resten av selskapenes inntekter skal baseres på modeller som er basert på uttrykk for kundenes effektbehov eller effektuttak. Høringen beskrev ulike modeller for å håndtere kapasitetsutfordringer i distribusjonsnettet. NVE oppsummerte høringen våren 2016 og foreslo fire mulige modeller for overgang til effektbaserte tariffer.

NVE sendte ut en høring mot slutten av 2017. Det forventes en avgjørelse i 2018.

Energi Norge har gjennomført en rekke utredninger som skal bidra til et godt grunnlag for å utvikle nye effekttariffer, og deltar jevnlig på møter om dette med NVE, Statnett og Olje- og energidepartementet (OED).

Statnett planlegger å få på plass en ny prisstrategi i sentralnettet fra 2019. Det ble sendt ut en høring tidlig i 2018

Ordbok

Effekttariff

Kunden betaler for hvor mye han/hun belaster strømnettet fremfor hvor mange kilowattimer strøm som forbrukes. Dette gir kunden større muligheter til å påvirke sin egen kostnad.

Industritariffering

Et eget tarifferingsregime for kraftkrevende industri og kunder som bruker mer enn 15 MW i mer enn 5.000 timer av året.

Innmatingstariff

Prisen en kraftprodusent betaler for mate strøm inn i nettet.

Plusskunde

En kunde som på tider av året produserer mer strøm enn eget forbruk. Overskuddsstrømmen selges tilbake til nettselskapet.

 1. Bør nettselskapene redusere energileddet straks?

  Siden de fleste kunder i distribusjonsnettet betaler nettleie med et stort energiledd, er gevinsten stor ved å redusere uttaket fra kraftnettet. Bør derfor nettselskapene skynde seg å redusere energileddet, spør EC Group i et notat.

 2. Kommentar til NVEs konsepthøring om tariffer

  Thema Consulting Group har på vegne av Energi Norge skrevet en kommentar til NVEs konsepthøring om tariffer i distribusjonsnettet (2015).

Fremtidig utforming av tariffer i distribusjonsnettet

 1. NVE oppsummerer høringsuttalelser om tariffer

  I denne rapporten beskriver og drøfter NVE innkomne høringsinnspill om hvordan nettselskapene i fremtiden kan utforme tariffene for uttak i distribusjonsnettet (2016).

 2. Kommentar til NVEs konsepthøring om tariffer

  Thema Consulting Group har på vegne av Energi Norge skrevet en kommentar til NVEs konsepthøring om tariffer i distribusjonsnettet (2015).

 3. Rapporter: Tariffstrukturen i distribusjonsnettet

  Thema Consulting Group har – på oppdrag fra Energi Norge – utarbeidet to rapporter som ser nærmere på konsekvenser av innføring av effekttariffer (november 2015) og harmonisering av nettariffer (mars 2016).

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: