Energi Norge

Innhold

Damrehabilitering og skatt

Bilde av Sønstevatndammen

Sønstevatndammen Foto: Octo Farm / Skagerak Energi

Den nye damsikkerhetsforskriften fra 2010 medførte at mange dameiere fikk krav om store ombygginger i form av forsterkning av dammene.

Hva er saken?

Den nye damsikkerhetsforskriften fra 2010 medførte at mange dameiere fikk krav om store ombygginger i form av forsterkning av dammene. Dette er prosjekter som til dels er gjennomført eller under bygging, til dels prosjekter som ennå ikke er startet. Dammer avskrives skattemessig over 67 år og skattemessig behandling av kostnader knyttet til slike ombygginger og forsterkninger, dvs om kostnaden kommer til fradrag det året den påløper eller må fordeles over 67 år, er derfor av stor økonomisk betydning for kraftselskapene.

Hva har skjedd i saken så langt?

Energi Norge har fått Advokatfirmaet Thommessen til å foreta en juridisk vurdering i forhold til om kostnadene kan utgiftsføres det år de påløper, eller om kostnadene er aktiveringspliktige og må avskrives over 67 år. Thommessen har drøftet ulike sider ved problemstillingen inngående og konkluderer med at kostnadene i de fleste tilfeller vil være direkte fradragsberettiget for dameier (se notat datert 11. april 2013 fra Thommessen nederst i saken).

Notatet ble forelagt Sentralskattekontoret for storbedrifter (SfS) i 2013. Energi Norge mottok svar fra SfS 2. oktober 2014 (se vedlegg nederst i saken), og SfS deler dessverre ikke Thommessens vurderinger med hensyn til direkte utgiftsføring.

Etter hva Energi Norge er kjent med har de fleste dameier valgt å følge anbefalingene fra Thommessen og utgiftsført kostnadene ved damrehabilitering i ligningspapirene for det aktuelle år. Selskapene har deretter fått melding fra SfS om at ligningen vil fravike og de er bedt selskapene om å oppgi tilleggsopplysning. Slike tilleggsopplysninger er sendt SfS og så langt er ikke Energi Norge kjent med at noen av sakene er kommet til behandling i ligningsnemnda.

Hvorfor er dette viktig for fornybarnæringen?

Kostnadene til damrehabilitering i henhold til damsikkerhetsforskriften er svært omfattende. Det er anslått at kostnadene samlet for kraftnæringen vil beløpe seg til ti til tolv milliarder kroner. For dameiere utgjør derfor forskjellen mellom direkte utgiftsføring og aktivering med 67 års avskrivning, flere milliarder kroner.

 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: