Energi Norge

Innhold

Elektromagnetiske felter

mann foran koblingsanlegg strøm

Foto: Norsk Hydro ASA

Elektromagnetiske felter finnes rundt alle strømførende ledninger og elektrisk utstyr. Arbeidstilsynet ønsker nå å implementere Direktivet om elektromagnetiske felter (EMF) i arbeidsmiljøforskriftene innen 1. juli 2016.

Hva er saken?

Direktivet inneholder minimumskrav til tiltaks- og grenseverdier og krav om helseundersøkelser for arbeidstakere som eksponeres for elektromagnetiske felter ved arbeid nær eller på spenningssatte anlegg i luftledninger og stasjonsanlegg. Elektromagnetiske felter finnes rundt alle strømførende ledninger og elektrisk utstyr. Direktivet inneholder også krav om risikovurdering, opplæring og informasjon i forbindelse med eksponeringen av elektromagnetiske felter.

Hva mener Energi Norge?

  • Til tross for at direktivet i høyeste grad berører kraftnæringen, stod hverken Energi Norge, Statnett, NVE eller noen av våre medlemsbedrifter på høringslisten. Etter hva Energi Norge har kjennskap til, har heller ikke Statens strålevern vært involvert i de foreslåtte endringene. Energi Norge mener at Statens strålevern, som er Norges fageksperter på området, bør involveres i omarbeidingen av forskriftene, samt når norske versjoner av veilederne skal utarbeides slik at god faglig forankring sikres.
  • I arbeidet med EU-direktivet om elektromagnetiske felter, ble EU-kommisjonen klar over nødvendigheten av å utarbeide veiledningsmateriell for praktisk anvendelse av regelverket – uavhengig av regelverkets utforming. EU-kommisjonen skal derfor innen 1. februar 2016 stille en ikke-bindende praktisk veiledning til rådighet. Ettersom veilederen er under utarbeidelse, er ikke forutsetningene om denne tatt med i Arbeidstilsynets høringsforslag, men "erstattet med" utsagn og krav som både er faglig tvilsomme og vanskelig eller umulig å praktisere. Dette gjelder blant annet helseundersøkelsene. Energi Norges vurdering er at forslaget i sin nåværende form derfor bør trekkes i påvente av de varslede veilederne. Alternativt at forslaget omarbeides og at det ved gjennomføring konsekvent henvises til veilederne.
  • Det foreløpige utkastet er i tillegg etter sigende lite dekkende for behovet i kraftnæringen. Uten en veiledning vil det være vanskelig å implementere direktivets krav. Det er mange av kraftnæringens rutiner som sannsynligvis må endres på, noe som ikke er lett å ta stilling til uten at veiledningen foreligger.
  • Energi Norge sendte høringssvar innen fristens utløp (4. september) med kommentarer knyttet til regelverket for kraftnæringens frekvensområde (50 Hz). Dette berører både vanlig drift av koblings- og nettstasjoner og kraftlinjer der de elektriske feltene kan overstige norske grenseverdier på 10 kilovolt (kV)/meter som blant annet vil aktualiseres ved arbeid under spenning (AUS) der isolerstangmetoden, hanskemetoden og barhåndsmetoden er høyst aktuelle.

Hvorfor er dette viktig for kraftnæringen?

Dersom endringene trer i kraft slik forslaget skisserer, vil det ha både økonomiske og administrative konsekvenser for kraftnæringen. Det finnes muligheter for å koble fra anleggene for å hindre at arbeidstakere eksponeres for elektromagnetiske felter, men dette vil utelukke mye av arbeid på eller nær spenningssatte anlegg, som videre vil ha store samfunnsmessige konsekvenser ved at elektriske anlegg må frakobles under mange arbeidsoperasjoner.Per i dag er det ikke dokumentert helsemessige konsekvenser forbundet med arbeid nær eller på høyspenningsanlegg. Energi Norge er bekymret for at forskriftforslaget slik det er formulert vil skape unødig frykt.

Hva har skjedd i saken så langt?

Energi Norges høringsuttalelse ble sendt til Arbeidstilsynet 4. september 2015.

På bakgrunn av Energi Norges oppfatning om at direktivets forutsetninger ikke er oppfylt, ble det sendt brev til Arbeidstilsynet 13. oktober 2015 med ønske om at dato for implementering av forskriftene blir forlenget. I praksis vil en innføring av direktivet innen 1. juli 2016 bli meget krevende for kraftnæringen, spesielt når veiledningsmateriell for praktisk anvendelse av regelverket ikke er ferdigstilt. Det er også antydet at veiledningen kan bli forsinket. Det foreligger ikke noe svar på vår henvendelse.

Ordbok

Barhåndsmetoden

Metode hvor arbeideren er påkledd ledende drakt, befinner seg på faseleders potensial og arbeider direkte på spenningssatte anlegg.

Hanskemetoden

Metode hvor arbeideren står på, eller er isolert fra,jordpotensial (utenfor risikoavstanden), men arbeider på spenningssatte anlegg ved bruk av isolerende hansker og isolerende armbeskyttelse.

Isolerstangmetoden

Metode hvor person står på jordpotensial og benytter en isolert stang for å utføre arbeidsoperasjoner på spenningssatte anlegg.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: