Energi Norge

Innhold

Enova – et verktøy for klimagassreduksjon og energieffektivisering

Bilde av en jente som sitter i sofaen og leser bok

Foto: Enova

Enova ble opprettet i 2001 med formål å drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi.

Hva er saken?

 Enovas mål er å bidra til reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet for energi, samt teknologiutvikling som på lengre sikt også bidrar til reduserte klimagassutslipp.

Enova SF er eid av Olje- og energidepartementet (OED) for å bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon. Enova SF forvalter midlene fra Energifondet som er opprettet av og hører under OED. Energifondets formål er å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon.

OED og Enova SF inngår fireårige avtaler som fastsetter resultatmål, med videre, for anvendelse av Energifondet. Resultatmålene skal ta utgangspunkt i de overordnede og langsiktige målene for energiomleggingen. Fra 1. juli 2016 fikk Enova ansvaret for drift og videreutvikling av energimerkeordningen for bygg. I tråd med Energimeldingen er Enovas mandat fra 2017 dreid mot klimamål og økt fokus på energisystem.

Enovas mål i perioden 2017-2020 er å fremme:
  1. Reduserte klimagassutslipp som bidrar til å oppfylle Norges klimaforpliktelse for 2030.
  2. Økt innovasjon innen energi- og klimateknologi tilpasset omstillingen til lavutslippssamfunnet.
  3. Styrket forsyningssikkerhet gjennom fleksibel og effektiv effekt- og energibruk.

Enova skal etablere virkemidler med sikte på å oppnå varige markedsendringer. Energieffektive og klimaeffektive løsninger bør på sikt bli foretrukket uten støtte.Aktiviteten kan rettes inn mot alle sektorer.

Etter fire år skal Enova ha støttet tiltak som i sum skal gi energiresultater som følge av energieffektiviseringstiltak tilsvarende 4 TWh, effektreduserende tiltak tilsvarende 400 MW, klimagassreduksjoner tilsvarende 0,75 millioner tonn CO2, og innovasjon skal måles i utløst innovasjonskapital tilsvarende 4 milliarder kroner. Effekten av disse måltallene må utredes nærmere.

Hva mener Energi Norge?

Energi Norges har vært pådriver for at Enova skal fokusere sin virksomhet på konvertering fra fossil energi til utslippsfrie energibærere utenfor kvotepliktig sektor og teknologiutvikling som gir økt konkurransekraft gjennom reduserte klimagassutslipp og økt energieffektivitet innenfor kvotepliktig sektor. Med det nye mandatet mener Energi Norge at Enova i større grad fokuserer på de utfordringer vi står ovenfor, der utslipp av klimagasser utenfor kvotepliktig sektor er den største. Når det gjelder energieffektivisering, er det tiltak som reduserer vinterlasten som har størst verdi i et samfunnsøkonomisk perspektiv, da man ved slike tiltak også reduserer behov for forbedringer og investeringer i kraftnettet. Det er positivt at Enova har etablert et program som går på bygg og energisystemer, slik at effektene på energisystemet også blir ivaretatt.

Når hovedfokus endres til klimagassreduksjoner kan modellen som Enova nå jobber etter bli utfordret. Tilskuddene i Enova-modellen går til tiltakshaver, det bør også være et viktig prinsipp framover. Men det må sikres at det også kan ytes midler til utbygging av den nødvendige elektriske infrastrukturen som blir en forutsetning for å kunne gjennomføre overgangen fra fossil energi til nullutslippsløsninger. Enova må derfor kunne bidra til finansiering av program for utbygging av ladestasjoner for transportsektoren, for hydrogenstasjoner for samme, for utbygging av nødvendige nettforsterkninger for å dekke kostnader ut over det som ut fra lønnsomhetsvurderinger for enkeltaktører kan dekkes gjennom anleggsbidrag.

Energimerkeordningen for bygg, som Enova nå har ansvar for, bør revideres i samsvar med det nye mandatet. Energi Norge mener at energimerkeordningen skal reflektere hvor energieffektiv bygningskroppen er, og være teknologinøytral og upolitisk i forhold til valg av energiforsyning. Både kollektive og lokale energiløsninger kan være utslippsfrie. Det er viktig at beregningspunktet i energimerkeordningen ikke lager kunstige skiller som favoriserer en type fornybar energi fremfor andre. Dette bør være opp til byggeiere, da lønnsomhet for valg av energiforsyning vil variere over byggets levetid.

Hvorfor er dette viktig for fornybarnæringen?

Utslipp av klimagasser fra forbrenning av fossil energi må reduseres kraftig om vi skal nå klimamålene. Elektrifisering er den kanskje viktigste veien å gå for å redusere klimagassutslipp. Norge har et sterkt kraftsystem basert på fornybare energikilder og det er betydelige muligheter for ytterligere økning i kraftproduksjonen. Det aller meste av stasjonær bruk av energi kan tilfredsstilles med bruk av elektrisitet. Også mye av energibruken i transport kan løses med elektrisitet – ved batteriteknologi og ved hydrogen fremstilt fra elektrisitet. Elektrisitet vil derfor bli en enda viktigere energibærer framover enn i dag.
For fornybarnæringen - både på produsentsiden og på nettsiden – er det viktig at Enova innretter sin virkemiddelbruk i på å fase ut fossil energi og erstatte med elektrisitet. Langsiktige politikk på dette området gir sikkerhet for de investeringene som næringen må gjøre framover på produksjon og nett. Omlegging fra fossil energi til elektrisitet vil også innebære en vesentlig energieffektivisering. Ved en slik omlegging av målstrukturen i Enova vil man derfor både langt raskere bidra til å nå klimamål og det gir betydelige bidrag til energieffektivisering.

Hva har skjedd i saken så langt?

  • Energi Norge – brev til OED i forbindelse med energimeldingen 2016.

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: