Energi Norge

Innhold

Relevans og struktur for fagutdanning

nærbilde av to mannlige energioperatører i arbeidsklær og med hjelm

Foto: Ann Iren Jamtøy

Tilbudsstrukturen i videregående opplæring bør tilpasses arbeidslivets behov for kompetanse, mener Energi Norge.

Hva er saken?

Regjeringen har lansert yrkesfagløftet, med en høring om struktur på yrkesfagene høsten 2017. Fornybarnæringen har nå den beste muligheten siden 2006 til å påvirke fagutdanningen, slik at den blir best mulig tilpasset bransjens behov. De foreslåtte endringene skal bidra til at fag- og yrkesopplæringen blir mer relevant for arbeidslivets behov for faglært kompetanse, og for at flere bedrifter i større grad skal benytte lærlingeordningen for å rekruttere arbeidskraft.

Hva mener Energi Norge?

Mer relevant teori i læreplanen for elektro

Energi Norge mener dagens læreplan i elektro i for stor grad er rettet mot bygningsinstallasjoner og lite mot arbeid i fornybarnæringen. I tillegg viser en undersøkelse blant skoler som tilbyrelektrofag, at 79 prosent av lærerne ikke har erfaring fra energibransjen. Energi Norge vil jobbe for at elektrofaget skal ha flere kompetansemål som er relevant for fornybarnæringen.

Bedriftene må opprettholde og øke inntak av lærlinger

Antall lærlinger innen energimontørfaget ligger på 250 nye kontrakter i året. Fornybarnæringen må opprettholde dette nivået, og heller øke det ytterligere. Selv om mange nettselskaper kjøper inn tjenester fra entreprenører, er det viktig at nettselskapene opprettholder lærekontrakter for at det skal utdannes nok fagarbeidere til bransjen som helhet.

Energioperatørutdanningen er skreddersydd for fornybarnæringen og det er viktig at bransjen verdsetter denne utdanningen ved å ta den i bruk i større grad enn i dag. Antallet energioperatørlærlinger må dobles for å dekke etterspørselen etter driftskompetanse ved vann- og vindkraftanlegg. Rundt 600 av energioperatørene i kraftnæringen altså halvparten – er over 50 år, og disse må gradvis erstattes. I dag utdannes rundt 15 energioperatører årlig. Energi Norge håper den nye læreplanen for energioperatørfaget vil motivere flere virksomheter til å ta inn lærlinger.

Hvorfor er dette viktig for fornybarnæringen?

Parallelt med store planlagte investeringer i både nett og produksjon, står fornybarnæringen overfor et generasjonsskifte der mange kunnskapsrike fagarbeidere nærmer seg pensjonsalder. Dette innebærer at det er dagens unge som skal bidra til å løse klimautfordringene og lose verdenssamfunnet over fra fossil til fornybar energi. Derfor må kraftnæringen ta ansvar slik at det utdannes flere fagarbeidere – både energimontører- og operatører – enn det vi ser i dag.

Hva har skjedd i saken så langt?

Ny læreplan for energioperatørere fra 1. august 2016

Energi Norge har jobbet for å få ny læreplan i energioperatørfaget. Fagplanen ble gjort gjeldene fra 1. august 2016. Den nye læreplanen presiserer tydelig at energioperatøren er en selvstendig fagarbeider på lik linje med andre elektrofagarbeidere, og følgelig kan jobbe selvstendig på produksjonsanleggenes elektroanlegg.

Energi Norge har på bakgrunn av ny læreplan, laget en bransjeveilederen for opplæring av energioperatører.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: