Energi Norge

Innhold

Flere unge må velge realfag

ungdommer utøver fysikk ekspriment

Foto: Katrine Lunke

Norge, og spesielt fornybarnæringen, har et stort behov for kompetente fagarbeidere, ingeniører og sivilingeniører, som kan bidra til å løse de store samfunnsutfordringene vi står ovenfor.

Hva er saken?

I 2014 fikk nesten en fjerdedel av elevene som gikk ut av ungdomsskolen karakteren 1 eller 2 i standpunkt i matematikk, mens det samme gjaldt for over 40 prosent av 10.-klassingene som kom opp i skriftlig eksamen i matematikk. Resultatene viser at norske elever har middelmådige kunnskaper innen matematikk og realfag. Samtidig har Norge, og spesielt fornybarnæringen, et stort behov for kompetente fagarbeidere, ingeniører og sivilingeniører som kan bidra til å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor, deriblant klimakrisen. Blant annet står næringen vår foran investeringer for nærmere 200 milliarder kroner i strømnettet og ny produksjon, samtidig som mange av de som skal utføre jobben nærmer seg pensjonsalder.

Energi Norge scorer faktisk høyest på behovet for realfagskompetanse i NHOs Kompetansebarometer for 2014. Nettopp derfor har Energi Norge gjennom deltakelse i nasjonalt forum for realfag, en møteplass for regjering, arbeidsliv og utdanningssektoren – gitt innspill til regjeringens nye realfagstrategi som ble lagt frem høsten 2015. Strategien gjelder for perioden 2015-2019 og retter seg spesielt mot barnehager og grunnskolen. Hovedmålet er at flere barn og unge skal mestre matematikk, naturfag og teknologi ved å være tett på disse fagene fra de begynner i barnehagen til de går ut av videregående skole.

Hva mener Energi Norge?

Ettersom det er en kjensgjerning at ungdom velger utdanning ut ifra interesse, må interessen for realfag trigges fra tidlig alder. Energi Norge ser det derfor som særs viktig at fysikk, kjemi, biologi og matematikk må "ufarliggjøres", samtidig som utdannings- og yrkesmulighetene som finnes dersom man går denne veien konkretiseres.

Energi Norge mener derfor at:
  • Alle skoleelever må få mulighet til å gjøre spennende forsøk i fysikk, kjemi og naturfag slik at de får oppleve glede ved realfag. Det bør opprettes en idébank med gode forsøk tilpasset klassetrinn og læringsmål slik at lærerne enkelt kan gjennomføre forsøk – helt fra 1. klasse.
  • Skolene bør få øremerkede midler til realfagsutstyr som fremmer læring og engasjement.
  • Vitensentrene er et viktig supplement til skolene, og det bør sikres en økonomisk ramme som ivaretar vitensentrenes samfunnsoppgaver.
  • Det bør legges til rette for tiltak som øker elevenes interesse for realfag, som FIRST LEGO League, Newtonrom og Lær kidsa koding.

Hvorfor er dette viktig for fornybarnæringen?

Aktivitetsnivået i fornybarnæringen øker i tråd med utbygging av både strømnett og kraftproduksjon, samtidig som mange nøkkelpersoner er i ferd med å gå av med pensjon. Dette fordrer rekruttering. Fornybarnæringen er en kunnskapsintensiv virksomhet og trenger dyktige realister på alle utdanningsnivåer – fra fagarbeider og de med fagskoleutdannelse, til ingeniører og sivilingeniører. Dagens unge skal gjennom bruk av teknologi være med på å løse klimautfordringene og lose verdenssamfunnet over fra fossil energi til fornybar energi.

Hva har skjedd i saken så langt?

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la 19. august 2015 frem regjeringens nye realfagsstrategi "Tett på realfag" som blant annet Energi Norge har gitt innspill til. Denne gjelder for nasjonal realfagsopplæring i barnehager og grunnopplæringen i perioden 2015-2019.

Som et ledd i realfagsstrategien, ble 34 norske kommuner tildelt status som realfagskommuner i 2015. Disse kommunene forplikter seg til å arbeide systematisk og helhetlig for å forbedre barn og unges kompetanse og resultater i realfag – fra barnehage til fullført grunnskole.

I statsbudsjettet for 2016 satte regjeringen av 100 millioner kroner til nye tiltak mot realfagsutfordringen i skolen. Åtte av ti kroner går til å styrke naturfagsundervisning i barneskolen med én ekstra undervisningstime per uke, mens de resterende 20 millioner kroner brukes til å utvide ordningen med realfagskommuner.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: