Energi Norge

Innhold

Grunnrenteskatt på vannkraft

Politisk sak, Skatt og økonomi

Publisert

Nærbilde av en foss og stener

Foto: Camilla M. Granheim / Energi Norge

I statsbudsjett for 2016 ble det besluttet å øke grunnrenteskattesatsen for vannkraft med to prosentpoeng til 33 prosent for å kompensere for en reduksjon i selskapsskattesatsen. Vannkraft beskattes svært strengt.

Hva er saken?

Vannkraft beskattes svært strengt i Norge i dag og har vært gjenstand for flere skatteskjerpelser de siste årene. I statsbudsjett for 2016 ble det besluttet å øke grunnrenteskattesatsen for vannkraft med to prosentpoeng til 33 prosent for å kompensere for en reduksjon i selskapsskattesatsen fra 27 til 25 prosent. I tillegg til høy skattesats er det et problem at friinntektsrenten, som skal skjerme deler av avkastningen fra grunnrenteskatt, er svært lav. Den fastsettes på grunnlag av kortsiktige statsrenter, statskasseveksler med 12 måneders løpetid. For inntektsåret 2015 er renten fastsatt til 0,7 prosent, vesentlig lavere enn renten selskapene må betale på sine lån.
Grunnrenteskatten kommer på toppen av selskapsskatt, eiendomsskatt, naturressursskatt, avståelse av konsesjonskraft og konsesjonsavgifter som kraftprodusentene må betale.

Hva mener Energi Norge?

Vannkraft må omfattes av samme skattelettelser som øvrig norsk næringsliv for å unngå å tape ytterligere i konkurransen med andre fremtidsrettede næringer. I tillegg må prinsippene for fastsettelse av friinntektsrenten endres fra å bli fastsatt på grunnlag av kortsiktige statskasseveksler, til en langsiktig fast realrente på 2,5 prosent, justert for årlig inflasjon. Det er det samme prinsipp som det risikofrie elementet i NVE renten for regulering av monopolvirksomheten fastsettes etter. Energi Norge mener at det i tillegg må legges på 3 prosentpoeng som risikopåslag for regulatorisk risiko.
Vannet er en ren og fornybar energikilde som allerede har gjort norsk kraftproduksjon utslippsfri. I tillegg kan vi lagre vann i magasiner og tilpasse produksjonen til etterspørselen – i motsetning til andre fornybarkilder som vind- og solkraft. Denne særegenheten gjør at en symbiose mellom vannkraft og andre fornybare energikilder vil være sentral i omstillingen til en mer klimavennlig og mindre oljeavhengig økonomi.

Hvorfor er dette viktig for kraftnæringen?

  • Fornybar energi spiller en avgjørende rolle i det grønne skiftet til en mer klimavennlig og mindre oljeavhengig økonomi. Nettopp Norges rike tilgang på vannkraft gir oss et unikt utgangspunkt. Ettersom regjeringen har besluttet å kutte 80-95 prosent av alle utslipp av klimagasser innen 2050, blir økt skatt på vannkraft et stort paradoks.
  • Mens resten av næringslivet får drahjelp gjennom redusert selskapsskatt, vil økt grunnrenteskatt ramme investeringer i vannkraft. Konsekvensen er at gamle vannkraftverk ikke blir modernisert, og at nye prosjekter blir lagt på is.
  • Regjeringen har tidligere varslet en grønn skatteomlegging og "...en helhetlig strategi for hvordan potensialet for opprusting og utvidelse av vannkraftverk kan realiseres". Realiteten er at vannkraftprosjekter i dag skattlegges betydelig hardere enn olje- og gassprosjekter.
  • I Skattemeldingen foreslår regjeringen en ytterligere reduksjon i selskapsskattesatsen med 3 prosent. Samtidig foreslår regjeringen å øke grunnrenteskattesatsen slik at endringen samlet sett blir provenynøytral.

Les Energi Norges høringsuttalelser i saken: 

 

Les også: 

  1. Nyhet, Skatt og økonomi

    Fornybarskatt undergraver grønt skifte

    I forslag til statsbudsjett som ble lagt frem onsdag, går regjeringen inn for å øke grunnrenteskatten for vannkraft med rundt 300 millioner kroner. Dette vil ramme investeringer i vannkraft – som er en bærebjelke i omstillingen til en mer klimavennlig og mindre oljeavhengig økonomi.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne.