Energi Norge

Innhold

Intradagmarked

Bilde av en strømledning som går over et vann

Foto: Statnett

Intradaghandel er en god ordning hvor fleksibel norsk vannkraftproduksjon har et konkurransefortrinn. Det er derfor viktig at Norge får muligheten til å utnytte denne fordelen, mener Energi Norge.

Hva er saken?

I Norge og våre naboland er det økende investeringer i vind, sol og småkraft. Denne typen kraftproduksjon er variabel og har lavere styringsmulighet sammenlignet med tradisjonell vannkraft. Norge skal også bygge mellomlandskabler til Tyskland og Storbritannia, som begge investerer tungt i vind. I dette bildet blir det stadig viktigere for norske produsenter av variabel kraftproduksjon å ha mulighet til å handle seg i balanse helt opp til driftstimen, siden eksakt produksjon er vanskelig å forutse dagen før når spotprisen settes. Dette er også et godt fortrinn og en god mulighet for norske produsenter, som sitter på fleksibel vannkraft, for å handle med sin fleksibilitet mot produsenter som ønsker å balansere sin variable produksjon.

Hva mener Energi Norge?

Energi Norge følger nøye utviklingen i de andre nordiske landene. For å integrere den økende andelen av variabel fornybar kraftproduksjon i markedet på en effektiv måte, er det avgjørende at de europeiske intradagmarkeder blir integrert over grensene, også til Norge. I tillegg pågår det en europeisk prosess med å harmonisere "Imbalance Settelement Periode" ISP eller balanseavregningsperiode fra en time ned til 15 minutter. Markedsdesignet må derfor forbedres, slik at markedet tillater handel med mer fleksible produkter. Det er avgjørende for kraftprodusentene at vi får harmoniserte lukketider nærmere driftstimen, og på sikt en overgang til 15 minutters-produkter på intradag. De nordiske TSOene har påbegynt en prosess på å se på 15 minutters produkter i intradaghandel. Videre pågår det en europeisk prosess for å integrere intradaghandel over alle europeiske grenser gjennom en europeisk felles løsning som heter XBID.

Hvorfor er dette viktig for kraftnæringen?

Forbedrede markedsløsninger for intradaghandel gir fleksibel norsk vannkraftproduksjon et konkurransefortrinn. Det er derfor viktig at Norge får muligheten til å utnytte denne fordelen.
Økte muligheter for produsenter og konsumenter til å handle seg selv i balanse reduserer ubalanser og dermed behov for TSOene til å bruke spesialregulering og tilpasninger som produksjonsglatting. I tillegg kan TSOene redusere rampingrestriksjoner og marginer nærmere driftstimen og dermed sikre mer kapasitet tilgjengelig for direkte handel på markedet. Det øker handelsmulighetene for norske produsenter.

Hva har skjedd i saken så langt?

  • De europeiske børsene og TSOene har bestemt seg for hvilken intradagløsning de skal bruke i hele Europa, og prosjekter for å få dette på plass er satt i gang på europeisk og nordisk nivå. Den europeiske løsningen er forventet sommeren 2017. Norden blir tilknyttet den europeiske løsningen.
  • De nordiske TSOene startet februar 2016 prosessen med å skifte til 15 minutters produkter.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: