Energi Norge

Innhold

Mellomlandskabler viktig for fleksibiliteten

To menn i havet som jobber med en kabel. foto

Kabler til utlandet representerer en stor verdi for Norge. Foto: Lars Horn / Statnett

Norge er et attraktivt land å knytte seg til for land som i økende grad ønsker fleksibilitet i kraftmarkedet. Flere mellomlandskabler er fornuftig for å sikre fleksibilitet og forsyningssikkerhet fremover.

Hva er saken?

Mellomlandskabler representerer en stor verdi for Norge. Norge er et vannkraftbasert land med nær 99,8 prosent av vår kraftproduksjon basert på vannkraft. Dette innebærer at vi også er svært eksponert for nedbør og tilsig. Mye vann gir stort overskudd, billig kraft og eksportbehov, mens tørre år gir kraftunderskudd, dyr kraft og importbehov. Norge kan dermed få bedre pris for kraften i våte år og tilgang til kraft til lavere priser i tørre år. I tillegg er det norske kraftsystemet svært fleksibelt og hurtig regulerbart. Potensialet er stort for å utvide denne fleksibiliteten. Dette gjør Norge til et attraktivt land å knytte seg til for land som i økende grad etterspør fleksibilitet, samtidig som Norge kan tilby denne fleksibiliteten i markeder hvor prisene er høyere enn i Norge.

Utlandsforbindelser er svært viktig for norsk forsyningssikkerhet og for verdiskapingen i det norske vannkraftbaserte kraftsystemet. Norges fleksible vannkraft og den store magasinkapasiteten er unik i europeisk sammenheng. Norge har i tillegg store potensialer knyttet til mulige utvidelser av både fleksibilitet og kapasitet. Dette potensialet vil kunne være et vesentlig fornybart bidrag i europeisk sammenheng. Gode rammebetingelser for utviklingen av dette potensialet er derfor viktig, spesielt knyttet til utviklingen av nye samfunnsøkonomisk lønnsomme kabelforbindelser til utlandet. Det er uenighet om hvorvidt det bør åpnes for konkurranse i bygging av utenlandsforbindelser. 

Hva mener Energi Norge?

Energi Norge er av den oppfatning at konkurranse fremmer gode løsninger og raskere og mer effektiv fremdrift i prosjekter. Det er derfor etter vårt syn viktig å legge til rette for fleksibilitet i valg av løsninger, herunder at utenlandskabler også kan bygges ut og finansieres av frittstående selskaper med blandet eierskap.

Det norske vannkraftsystemet har stor fornybar reguleringsevne og fremtidige utviklingsmuligheter. Det er viktig å legge til rette for økt verdiskaping i norsk kraftproduksjon gjennom en tettere kobling av det norske kraftsystemet til kraftmarkeder der etterspørselen etter norsk fornybar og fleksibel vannkraft er stor.

Det er fornuftig å skape konkurranse i utviklingen av mellomlandskabler, slik at gode prosjekter realiseres raskere og mer effektivt. Det er derfor viktig at lovgivningen ikke sperrer for en slik konkurranse, men snarer legger til rette for dette.

Hvorfor er dette viktig for fornybarnæringen?

 • Trygger norsk forsyningssikkerhet i tørrår ved at vi får økt tilgang til produksjon i andre markeder.
 • Øker verdien av norsk vannkraftproduksjon gjennom økt etterspørsel.
 • Øker norsk verdiskaping ved at nye tjenester kan utvikles og selges til markeder med høyere pris.
 • Bidrar til å levere fornybar fleksibilitet til Norden og Europa ved at fossil basert fleksibilitet kan erstattes av grønn fleksibilitet fra Norge.

Eksempel

Norge har i dag likestrømskabler (HVDC kabler) til Danmark (SK 1,2,3 og 4 - 1700MW), Nederland (NorNed – 700 MW).

Det er planlagt satt i drift kabel til Tyskland (NorLink – 1400MW) i 2020 og Storbritannia (NSN – 1400 MW) i 2021.En kommersiell kabelforbindelse er under utvikling mellom Norge og Skottland (NorthConnect – 1400 MW) med planlagt idriftsettelse 2020/2021.

Hva har skjedd i saken så langt?

 • Et kommersielt initiativ for etablering av en kabelforbindelse mellom Norge og Tyskland (NorGer – 700 MW) lanseres ved stiftelse av eget kommersielt kabelselskap i 2006.
 • Ny forbindelse mellom Norge og Nederland (NorNed – 700 MW) idriftsettes i 2008.
 • NorGer søker konsesjon for en 1400 MW kabel i 2009.
 • Statnett konsesjonssøker eget prosjekt til Tyskland (Norlink) 2010.
 • Statnett kjøper NorGer prosjektet i 2011.
 • Det kommersielle kabelprosjektet NorthConnect til Skottland lanseres i 2011 og søker konsesjon i 2013.
 • Statnett revitaliserer North Sea Interconnector (NSI) prosjektet til England og inngår kontrakt om North Sea Link (NSL) med National Grid (Transmission System Operator, TSO) i Storbritannia i 2012.
 • 2013 innfører OED en lovendring som fratar kommersielle aktører muligheten til utvikle mellomlandskabler.
 • Ny kabel mellom Norge og Jylland idriftsettes (SK4 - 700 MW) 2014.
 • Delstatens minister i Niedersachsen for miljø, energi og klima, Stefan Wenzel, ber i 2014 i brev til OED om at Norge får fortgang i byggingen av NorGer.
 • 2015 foreslår OED en lovendring som gjenåpner for kommersielle aktører til planlegge, utvikle og eie mellomlandsforbindelser.
 • Forslag til lovendring ble første gang behandlet i Stortinget våren 2016 og endelig besluttet 18. oktober 2016. Stortinget vedtok da å tilbakeføre energiloven slik at det igjen blir mulig for andre aktører enn Statnett SF å bygge og drive strømkabler mellom Norge og utlandet. Det vil fortsatt være myndighetene som avgjør hvilke prosjekter som tildeles konsesjon, ut fra blant annet samfunnsøkonomiske vurderinger. Stortinget har bedt regjeringen komme tilbake med en redegjørelse for hvordan eventuelle ekstraordinære inntekter fra kommersielle kabler kan tilfalle fellesskapet.

  Ordbok

  HVDC

  High Voltage Direct Current betyr høyspenning likestrøm.

  NorGer

  Kommersiell kabelforbindelse mellom Tyskland og Norge.

  NorLink

  Kabel mellom Tyskland og Norge.

  NorNed

  Kabelforbindelse mellom Nederland og Norge.

  NorthConnect

  Kabelforbindelse mellom Skottland og Norge. Les mer om NorthConnect.

  NSL

  NSL står for North Sea Link, som er navnet på en kabel mellom Storbritannia og Norge.

  OED

  Olje- og Energidepartementet gir konsesjoner til større vannkraftverk og behandler klager på NVEs avgjørelser når det gjelder småkraft og vindkraft.

  SK – Skagerak

  Kabelforbindelser mellom Jylland og Norge.

  TSO

  TSO betyr Transmission System Operator, og er navnet på den som er eier og driftsoperatør for transmisjonsnettet. I Norge er dette Statnett SF.

Les også

 1. Nyhet, Strømnett

  Stortinget gjenåpner for private utenlandskabler

  Stortinget vedtok tirsdag å tilbakeføre energiloven slik at det igjen blir mulig for private aktører å bygge og drive strømkabler mellom Norge og utlandet.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: