Energi Norge

Innhold

Foreslåtte krav til integrerte foretak

Politisk sak, Strømnett

Publisert

dame og mann med kabler på en snelle

Foto: Ronny Solheim / SFE

Endringene i energiloven etter behandlingen av Prop. 35 L, innfører krav om selskapsmessig og funksjonelt skille for alle integrerte foretak.

Hva er saken?

Endringene, som er omstridt i bransjen, innebærer et veiskille i norsk energipolitikk og vil kunne resultere i organisatoriske strukturendringer.
Det er en politisk målsetting å legge til rette for færre og større nettselskaper, og at selskapene utøver sin virksomhet på en nøytral og ikke-diskriminerende måte (Sundvollenerklæringen). Olje og energidepartementets (OED) lovarbeid i oppfølgingen av ekspertutvalget (Reiten-utvalget), som har vurdert norsk nettstruktur, har fulgt dette opp gjennom å fjerne unntakskravet for selskapsmessig og funksjonelt skille, som tidligere skjermet selskaper med færre enn 100.000 kunder.
Det selskapsmessige skillet innebærer krav om at monopolbasert og konkurranseutsatt virksomhet må være organisert i selvstendige juridiske enheter.

Kravet om funksjonelt skille innebærer blant annet at personer som er en del av ledelsen i en nettoperatør ikke samtidig kan delta i ledelsen i konkurranseutsatt virksomhet i vertikalt integrerte strukturer. I tillegg skal nettoperatøren ha reell beslutningsmyndighet, uavhengig av det vertikalintegrerte energikonsernet, hva gjelder de aktiva som er nødvendige for å drive, vedlikeholde og utvikle nettet.

Prosessen knyttet til dette arbeidet har tatt lang tid og skapt betydelig usikkerhet i bransjen. I behandlingen av lovendringsforslaget ble implementeringstiden utvidet ved at fristen ble forlenget til 1.1.2021.

Hva mener Energi Norge?

Det er viktig at spillereglene nettselskapene skal forholde seg til fremover, nå avklares. Forutsigbare rammebetingelser er avgjørende for at hvert enkelt selskap skal kunne komme videre i vurderingen av hvordan de skal organisere seg i fremtiden.

Energi Norge støtter forslaget om et krav om selskapsmessig skille for alle selskaper. Et tydelig skille mellom monopol og konkurranseutsatt virksomhet bør tilfredsstille myndighetenes økte krav til nøytralitet, og bidra til at nettselskapene fokuserer på sin kjernevirksomhet.

Det er delte meninger blant Energi Norges medlemmer om innføring av funksjonelt skille. Energi Norge tar derfor ikke stilling til dette.

Hvorfor er dette viktig for fornybarnæringen?

Kravene OED nå fremmer overfor de vertikalintegrerte kraftforetakene, vil berøre alle deler av foretakene; nett, produksjon, omsetning, entreprenør etc. I en tid hvor selskapene har store reinvesterings- og nyinvesteringsprogrammer, med implementering av avanserte målere hos sluttkunder (AMS) og Elhub, er det viktig at selskapenes fokus rettes mot disse kjerneoppgavene. Et økt fokus rettet mot organiseringen av selskapet og strategiske veivalg knyttet til fremtidig nettstruktur må derfor tilpasses slik at dette ikke går på bekostning av disse kjerne oppgavene.

Kravene berører selskapene ulikt, men de største utfordringene vil nok bli for de mindre og mellomstore selskapene, som i utgangspunktet også har de største ressursutfordringene fra før.

Hva har skjedd i saken så langt?

  • Det ble nedsatt et ekspertutvalg, ledet av Eivind Reiten, av den reødgrønne regjeringen. Utvalget drøftet hvilke oppgaver overføringsnettet i Norge må ha på lang sikt, vurderte hva som er en hensiktsmessig nettorganisering i Norge og la fram en eller flere modeller for organiseringen. Utvalget har vurdert hvilke forutsetninger som må være oppfylt, og hvilke virkemidler myndighetene kan bruke for å få til en god nettorganisering. Det er også blitt lagt fram flere alternative forslag til virkemiddelbruk.
  • I den nye regjeringens plattform for regjeringssamarbeidet, Sundvollen erklæringen, omtales energisektoren eksplisitt og nettstruktur spesielt ved at regjeringen slår fast at de vil legge til rette for en strukturendring i retning færre og mer robuste nettselskaper for å ivareta kundenes behov for en effektiv prissetting, god forsyningssikkerhet og kvalitet i tjenestene.
  • OED har gjennomført en høring av Reitenutvalgets innstilling.
  • Lovenringen ble foreslått høsten 2015 og sluttbehandlet våren 2016.

 

Eksempel

Det er om lag 150 nettselskaper i Norge, inkludert Statnett SF, som eier nettanlegg og tarifferer nettkunder. Av disse er det ca. 136 distribusjonsselskaper med om lag 2,8 millioner nettkunder. 103 av selskapene har færre enn 10000 kunder hver. De åtte største nettselskapene har flere enn 100.000 tilknyttede kunder hver. Dagens regelverk unntar alle selskaper med færre enn 100.000 kunder for krav om funksjonelt skille.

Ordbok

Automatisk målesystem (AMS)

Automatisk målesystem (AMS) er en automatisk strømavleser som skal monteres i alle forbrukspunkter og som erstatter dagens manuelle målere.

Elhub

Elhub er en sentral datahub for måleverdier og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Elhubs hovedfunksjoner er automatisert måleverdiprosessering og måleverdidistribusjon samt prosessering av markedsprosesser som leverandørbytter, flyttinger og rapportering. Elhub skal settes i drift i februar 2017.

Inntektsramme

Inntektsrammen er den økonomiske rammen som nettselskapene gis av NVE (Norges vassdrags- og energiverk) og som setter grensene for hvor mye selskapene kan hente inn fra kundene for nettvirksomheten. Nettselskapenes målte effektivt er bla. avgjørende for inntektsrammens størrelse.

Kommersiell virksomhet

Kommersiell virksomhet er i denne sammenheng en vær form for kommersiell virksomhet, som omsetning av elektrisk energi, kraftproduksjon, bredbåndstjenester, entreprenørvirksomhet osv.

Monopol aktiviteter

Monopol aktiviteter er i denne sammenheng alle nettrelaterte aktiviteter hvor det ikke er konkurranse om tjenestene og hvor kunden er bundet til nettjenestene fra nettselskapet.

Vertikalintegrert kraftforetak

Et vertikalintegrert kraftforetak er et selskap hvor monopolbasert nettvirksomhet og andre kommersielle aktiviteter som kraftsalg, produksjon av kraft, entreprenørtjenester og lignende er organisert i samme selskap.

 

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne.