Energi Norge

Innhold

Foto: Camilla M. Granheim

Opprinnelsesgarantier – forbrukerens mulighet til å påvirke produsentene

En opprinnelsesgaranti er et finansielt bevis på at det et eller annet sted produseres like mye strøm basert på fornybare kilder som den strømmen man kjøper selv.

 1. Høringssvar: Opprinnelsesgarantier og varedeklarasjonen for strøm

  Les Energi Norges høringssvar til Olje- og energidepartementet på rapporten "Utredning av opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm" (desember 2018).

Siste nytt i saken

 1. Nyhet, Strømmarked opprinnelsesgarantier

  Viktig europeisk fornybarstandard

  Strømmarkedet i Europa har skapt en felles standard for merverdien av fornybar energi. Opprinnelsesgarantier gir kundene en viktig mulighet til å framskynde overgangen til fornybarsamfunnet.

 2. Nyhet, Strømmarked opprinnelsesgarantier

  Ap-forslag vil frata vannkraften milliardinntekter

  Arbeiderpartiet vil gjøre norske opprinnelsesgarantier verdiløse når de foreslår å avvikle ordningen i Norge. Det vil frata stat og kommune milliardinntekter fra den norske vannkraften og overføre dem til konkurrenter i andre land.

 3. Nyhet, Strømmarked opprinnelsesgarantier

  Opprinnelsesgarantier gir milliardinntekter til stat og kommune

  I 2018 tjente norske kraftverk mellom 0,6 og 2 milliarder kroner på opprinnelsesgarantier. Dette er inntekter som går tilbake til offentligheten, og nå har flere kommuner meldt seg på i debatten om endringer i ordringen.

Hva er saken?

Ordningen med opprinnelsesgarantier i EUs fornybardirektiv gir forbrukere en mulighet til å uttrykke en preferanse for kjøp av fornybar energi. Forbrukerne kan gjennom å kjøpe strøm med opprinnelsesgaranti gi en tilleggsbetaling til produsenter som produserer strøm fra fornybare kilder.

En opprinnelsesgaranti er et finansielt bevis på at det et eller annet sted produseres like mye strøm basert på fornybare kilder som den strømmen man kjøper selv. Opprinnelsesgarantien sier ingenting om den strømmen den enkelte forbruker fysisk får levert. Opprinnelsesgarantien sier heller ikke noe om klimagassutslippene fra strømforbruket.

Bruken av opprinnelsesgarantier er omdiskutert. Noen mener ordningen er viktig for å gi forbrukerne en mulighet til å premiere fornybar energiproduksjon slik at den blir mer lønnsom enn produksjon fra fossile energikilder eller kjernekraft. Andre mener opprinnelsesgarantier virker villedende fordi de gir inntrykk av at de bidrar til reduserte klimagassutslipp, mens dette i realiteten styres av utslippstaket i EUs kvotehandelssystem ETS. Andre igjen er bekymret for at opprinnelsesgarantier gir inntrykk av at man fysisk får levert fornybar energi, mens ordningen kun er et finansielt instrument. Det er også omdiskutert hvorvidt ordningen svekker den strukturelle omstillingen til strøm som utslippsfri energibærer fordi garantiene påvirker varedeklarasjonen for strøm hvor restmiksen blir oppfattet som «skitten».

Opprinnelsesgarantiordningen gir økt forbrukermakt og styrker lønnsomheten til fornybar energi, sammenliknet med andre typer kraftproduksjon.

Opprinnelsesgarantier er innført som resultat av et EUs fornybardirektiv artikkel 15. I 2003 innførte EU bestemmelser om at alle kraftleverandører må opplyse kunder om bruk av energikilder og om utslipp ved kraftproduksjon på en opprinnelsesdeklarasjon på strømregningen og i markedsføringsmateriell. Bestemmelsene krever opplysninger om foregående års leveranser. I Norge omtales opprinnelsesdeklarasjoner som varedeklarasjon og er regulert i paragraf 7-5 i NVEs forskrifter om måling og avregning mv. NVE lager årlig en varedeklarasjon på elektrisitet.

Opprinnelsesgarantier utstedes av Statnett til produsenter av strøm fra fornybare kilder. Det ustedes ett bevis for opprinnelsegarantert strøm pr MWh strøm produsert. Energi Norge fikk i 2007 utarbeidet en norm for omsetning av opprinnelsesgarantier for å sikre kvalitet i markedsføringen av produktet. Arbeidet ble gjennomført som et samarbeid mellom Forbrukerombudet og Energi Norge.

Hva mener Energi Norge?

Den langsiktige strategien til Energi Norge innebærer økende overgang fra fossil energi til strøm i all energibruk der det er mulig å bruke strøm. Transport er et typisk eksempel. Dette er, slik Energi Norge vurderer det, en forutsetning for å nå de langsiktige klimamålene. Strøm er en utslippsfri energibærer. Når forbrukerne bruker strøm, medfører det ikke utslipp hos forbrukeren. Gjennom EU-direktiver er produksjonen av strøm underlagt streng regulering. EUs kvotehandelsdirektiv trekker opp rammene for utslipp fra produksjon av strøm og andre sektorer som er underlagt kvotehandelsdirektivet fram til 2050. Utslippstaket i ETS sikrer at klimagassutslippene fra strømproduksjon reduseres i tråd med 85-90 prosent reduksjon fra 2005 – 2050 i Europa. Disse prinsippene trakk Energi Norge opp gjennom rapporten «En grønn tråd» i 2011.

Det innebærer at selv om Norge er knyttet opp til produksjonsanlegg i andre land i Europa som produserer sin strøm basert på fossil energi, medfører det ikke at forbrukeren slipper ut CO2 når man bruker strøm. 

Opprinnelsesgarantier bidrar til å bygge opp under verdien av vannkraft og annen utslippsfri produksjon av strøm basert på fornybare kilder. Gjennom opprinnelsesgarantier kan forbrukerne uttrykke sine preferanser for ulike typer kilder i produksjonen av strøm. Ordningen med opprinnelsesgarantier står imidlertid ikke i motsetning til den langsiktige strategien om at en økende andel av samfunnets energibruk må baseres på strøm og utslippsfri energibruk. Derfor kan opprinnelsesgarantiene brukes til å dokumentere at det produseres like mye strøm fra fornybare utslippsfrie kilder som man bruker selv, men ikke til å dokumentere reduserte CO2-utslipp samlet sett. Bransjenormen for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler gir en god veiledning i markedsføring av opprinnelsesgarantier i forbindelse med salg av strøm.

Hvorfor er dette viktig for fornybarnæringen?

Opprinnelsesgarantier kan gi et viktig signal fra forbrukerne til produsentene om foretrukket teknologi for produksjon av strøm. Gjennom den betalingsviljen som forbrukerne å denne måten viser, kan produsentene sikre lønnsomhet i nye investeringer i produksjon av strøm basert på fornybare kilder.

Hva har skjedd i saken så langt?

Ordningen med opprinnelsesgarantier har medført en betydelig kommersiell omsetning. Norske produsenter av strøm får i all hovedsak utstedt opprinnelsesgarantier for sin produksjon. Noe omsettes til norske forbrukere, men mesteparten av opprinnelsesgarantiene kjøpes av utenlandske aktører. Gjennom AIB (Alliance of issuing bodies) sikres det på europeisk plan at man unngår dobbeltregistrering av opprinnelsesgarantier. Gjennom Svensk Kraftmäkling (SKM) kan man følge prisen på opprinnelsesgarantier i det nordiske markedet.

Ordningen med opprinnelsesgarantier gjennomgås i forbindelse med revisjonen av EUs fornybardirektiv og norske myndigheter og Energi Norge gir innspill til revisjonen. Det er ønskelig å sikre at ordningen ikke virker villedende og fungerer optimalt i tråd med de langsiktige målene i klima- og energipolitikken.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: