Tvungen overføring av retten til å utnytte vannfall

En foss i natur. foto

Rjukanfossen. Foto: Camilla M. Granheim.

Energi Norge støtter Olje- og energidepartementets forslag om å fjerne 25 prosent tilleggserstatning ved tvungen overføring av retten til å utnytte vannfall.

Hva er saken?

Energi Norge støtter Olje- og energidepartementets forslag om å fjerne 25 prosent tilleggserstatning ved ekspropriasjon av fallrettigheter ved utbygging av vannkraft.

En fallrettighet er en rett til å utnytte kraften som kan utvinnes av vannet som renner fra A til B i en elv. I Norge er retten til å utnytte vannfall i elver eller fosser til produksjon av kraft fra gammelt av en privat rettighet, og i utgangspunktet ligger disse fallrettighetene til den eiendommen elven renner gjennom eller vannet ligger på.

Det er imidlertid vanlig at grunneiere leier ut eller selger rettigheter til dette fallet, ofte i forbindelse med utbygging av kraftverk. Grunneier har som regel krav på erstatning, hvilket ofte sikres gjennom en frivillig avtale. Etter gjeldende rett har grunneier rett til 25 prosent mererstatning i tillegg til kompensasjonen for den økonomiske verdien av fallrettigheten hvis avtale ikke inngås og det kommer til tvungen avståelse av grunn.

Den økonomiske verdien fastsettes enten etter «naturhestekraftmetoden», som betyr ut fra en fast pris per effektenhet i fallet, eller etter en vurdering av markedsverdien. Dette gjøres ved å sammenlikne med verdien av separat utbygging fra grunneierens side, alene eller sammen med andre, dersom dette kunne ansees som påregnelig. I tillegg kreves på vanlig måte konsesjon for anskaffelsen.

Hva mener Energi Norge?

Energi Norge støtter Olje- og energidepartementets forslag om å fjerne 25 prosent tilleggserstatning ved ekspropriasjon av fallrettigheter ved utbygging av vannkraft. Erstatningen fastsettes i dag ut fra markedsverdien av fallet, og ved en slik tilleggserstatning får grunneier mer enn «full erstatning». Bestemmelsen er en overlevning fra tiden før energimarkedet ble åpnet i 1990 gjennom den nye energiloven.

Hvorfor er dette viktig forfornybarnæringen?

Energi Norge mener regelendringen kan føre til at flere fornybarprosjekter realiseres. Utgiftene til erverv av fallrettigheter inngår i den samlede økonomiske analysen av om et vannfall er lønnsomt å utbygge. Omfanget av erstatning påvirker i dag konkurranseevnen mellom vannkraft og annet fornybar energi. Det oppstår i dag et tidstap og administrative kostnader for vannkraftnæringen som følge av usikkerheten i avtaleforhandlingene rundt erstatningsutmålingen og tillegget på 25 prosent. Samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter blir som følge av punktene over ikke realisert, noe som medfører tap av inntekter for kommuner, fylkeskommuner og staten.

Hva har skjedd i saken så langt?

  • Olje- og energidepartementet foreslo i mars 2013 å oppheve bestemmelsen om mererstatning. I høringsrunden kom det inn ulike syn på forslaget.
  • Høyesterett har i flere saker basert på Uleberg-dommen i 2008, senest i Otra II-dommen, pekt på at det må være lovgiver som eventuelt opphever særbestemmelsen om mererstatning.
  • Forslaget er siden ikke fulgt opp, selv om Energi Norge har tatt dette opp med OED.
 

Eksempel

Tvungen overføring av retten til å utnytte vannfall

Ole Olsen har rettigheten til å utnytte fallet i en elv som går over eiendommen hans. Han blir ikke enig med kraftselskapet Finkraft AS om vilkårene for å leie ut fallet til dem. Verdien blir derfor fastsatt gjennom skjønn i forbindelse med en eksproriasjonssak. Skjønnsmennene vurderer det ikke som påregnelig at fallet økonomisk og teknisk kunne ha vært utnyttet separat av Ole Olsen i et samlet prosjekt med naboene Jens Jensen og Nils Nilsen, og at det derfor ikke fantes et marked for fallrettighetene. Altså blir den økonomiske verdien av fallrettighetene gjennom en beregning av verdien per naturhestekraft på NOK 750,- lagt til grunn for erstatningsutmålingen. I tillegg til den økonomiske verdien får Ole Olsen 25 prosent mererstatning. Dette blir for dyrt for Finkraft AS og fallet blir ikke utbygget. Dermed går det offentlige glipp av skatteinntekter og de kommunale og fylkeskommunale eierne av Finkraft AS går glipp av inntekter.

Ordbok

Ekspropriasjon

Ekspropriasjon er tvungen avståelse av fast eiendom eller andre formuesrettigheter mot full erstatning.

Fallrettighet

En "fallrettighet" er retten til å utnytte kombinasjonen av vannføringen og høydemetrene i et vassdrag til kraftproduksjon.

Naturhestekraft

Naturhestekraft brukes i energilovgivningen som mål på effekt av vannkraftverk. Antall naturhestekrefter beregnes etter følgende formel: Nat.hk = H * Qreg * 13,33 der H er fallhøyden og Qreg er økningen i den regulerte vannføringen. Med regulert vannføring menes den jevne vannføringen en kan holde i lavvannsperioden.

Økningen i regulert vannføring beregnes deretter ved å trekke alminnelig lavvannføring fra den regulerte vannføring. Alminnelig lavvannføring representerer i denne sammenheng vassdragets lavvannføringen før reguleringen tok til. Merk at naturhestekrefter ikke har noen direkte kopling til kraftverkets installerte effekt eller årlige produksjon.

 
Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: