Energi Norge

Innhold

Regelverk for krafthandel

Politisk sak, Strømmarked

Publisert

Bilde av Bergen by opplyst om kvelden med sjøen i forgrunnet

Som en følge av finanskrisen i 2008, har EU utarbeidet et nytt regelverk for handel med finansielle produkter og varederivater og er i ferd med å revurdere eldre lover som regulerer finansiell handel og tilbud av finansielle tjenester.

Hva er saken?

Regelverkene som er relevante for strømmarkedet kalles EMIR (European Market Infrastructure Regulation), MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) og MAD (Market Abuse Directive) og kommer til å ha store konsekvenser når de implementeres i EU og Norge for hvordan bedrifter kan drive krafthandel.

I tillegg har EU-kommisjonen vedtatt et eget regelverk for fysisk og finansiell handel med kraft og gass for å fremme integrasjon av de europeiske kraft- og gassmarkedene og unngår markedsmanipulasjon. Regelverket for kraft- og gasshandel heter REMIT (Regulation for Energy Markets Integrity og Transparency).

Hva mener Energi Norge?

Energi Norge mener at et felles europeisk kraft- og gassmarked trenger felles regler angående transparens og markedsmanipulasjon. I tillegg er det også noen regler som angår risikostyring og kontroll som vi ønsker velkommen. Men den nye utviklingen, som trekker krafthandel inn under det samme regelverket som bankene og handel med aksjer, valuta eller andre finansielle produkter, skaper samtidig en stor kostnadsrisiko for kraftbransjen. Strenge regler for rapportering og intern kontroll samt økte kapitalkrav øker handelskostnadene, og fører til at noen aktører kan måtte redusere sin krafthandel på børsen. Dette fører til redusert likviditet, mindre god prisdannelse og økt risiko for kraftbransjen.

Energi Norge mener at en balanse må finnes mellom forbedret transparens, mindre risiko på markedsplassen, økte handelskostnader og faren for å ødelegge et velfungerende marked. I tillegg er bedre koordinering i implementeringsprosessene mellom Olje- og energidepartementet (OED) og Finansdepartement ønsket. EMIR må komme før REMIT for å unngå uheldig dobbelrapportering av finansielle kontrakter eller kostbare omstillinger av rapporteringsprosesser.

Hvorfor er dette viktig for kraftnæringen?

Implementering av handelslovene kommer til å pålegge nye plikter for kraftselskapene som handler med kraft. markedetHelt konkret krever de nye pliktene introduksjon av nye, interne prosedyrer for risikostyring, rapportering og lignende, og IT-prosjekter for å håndtere rapporteringen. De økte pliktene fører med seg økte kostnader, som vokser, hvis prosessene mellom NVE og Finanstilsynet ikke er koordinert.

MiFID 2 og underordnende forskrifter omfatter handel med finansielle produkter, deriblant kraftkontrakter og setter rammene for alle andre EU-direktiver som berører handel med finansielle produkter. MiFID definerer hva som er et finansielt produkt, hva som er hedging, hvem som er en finansiell aktør (verdipapirhandelsforetak etter norsk lov) og unntaksreglene fra dette. MiFID stiller også noen krav til finansielle aktører. I tillegg mister de som bli definert som finansiell aktør under MiFID, alle unntakene som finnes under EMIR og CRD (Capital Requirement Directive).

EMIR og underordnende forskrifter omfatter primært OTC-handel med finansielle produkter for kraftnæringen, men rapporteringskravene i dette regelverket gjelder også børshandel. Samtidig er det endret krav til clearing-husene som har konsekvenser for kraftnæringen, deriblant at bankgarantiene må være "fully backed" fra mars 2016.

REMIT og underordnende forskrifter stiller krav til registrering av handelsselskaper, inngåtte ordrer samt rapportering av innsideinformasjon og krafthandelstransaksjoner. Offentliggjøring av fundamentale data som for eksempel utfall av et kraftverk (at et kraftverk stopper sin produksjon), faller også under disse reglene. De bindende retningslinjene om datatransparens (Fundamental Data Transparency Guideline) er også del av dette området.

Hva har skjedd i saken så langt?

 • MiFID 2, EMIR og REMIT er alle vedtatt i europeiske land. EMIR og REMIT har allerede trådt i kraft i de europeiske landene, og MiFID skal sannsynligvis tre i kraft januar 2017 for alle de europeiske kraftselskapene. De fleste underordnede, bindende forskriftene vedrørende EMIR og REMIT er allerede vedtatt i Europa, men det gjenstår vedtak av de underordnende bindende forskrifter under MiFID 2.
 • I Norge gjelder fortsatt MiFID 1, hverken MiFID 2 eller EMIR og REMIT har ennå gått gjennom EØS- prosessen.
 • Tidligere europastatsråd Vidar Helgesen holdt en tale i Stortinget 3.11.15 hvor han snakket om innlemmingen av EUs finansregelverk i Norge. Han nevnte at det var en ambisjon å få dette på plass innen 1. juli 2016.
 • 15.april 2016 sendte utenriksdepartementet en samtykkeproposisjon til Stortinget som avklarer forholdene mellom ESMA og Finanstilsynet når ordningen blir vedtatt og trer i kraft. Dette fører til at EMIR, MiFID og MAD snarlig kan bli vedtatt i Norge.

For mer informasjon om krafthandelregelverket:

For mer informasjon om endringer i lovverket rundt krafthandel delta på vårt seminar:

  1. 8. juni 2016,

   Clarion Hotel Royal Christiania

   Regelverket for krafthandel

   Er du og ditt selskap oppdatert på regelverket for krafthandel?

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne.