Energi Norge

Innhold

Regelverk for krafthandel

Bilde av Bergen by opplyst om kvelden med sjøen i forgrunnet

Som en følge av finanskrisen i 2008, har EU utarbeidet et nytt regelverk for handel med finansielle produkter og varederivater og er i ferd med å revurdere eldre lover som regulerer finansiell handel og tilbud av finansielle tjenester.

Hva er saken?

Regelverkene som er relevante for strømmarkedet kalles EMIR (European Market Infrastructure Regulation), MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) og MAD (Market Abuse Directive) og kommer til å ha store konsekvenser når de implementeres i EU og Norge for hvordan bedrifter kan drive krafthandel.

I tillegg har EU-kommisjonen vedtatt et eget regelverk for fysisk og finansiell handel med kraft og gass for å fremme integrasjon av de europeiske kraft- og gassmarkedene og unngår markedsmanipulasjon. Regelverket for kraft- og gasshandel heter REMIT (Regulation for Energy Markets Integrity og Transparency).

Hva mener Energi Norge?

Energi Norge mener at et felles europeisk kraft- og gassmarked trenger felles regler angående transparens og markedsmanipulasjon. I tillegg er det også noen regler som angår risikostyring og kontroll som vi ønsker velkommen. Men den nye utviklingen, som trekker krafthandel inn under det samme regelverket som bankene og handel med aksjer, valuta eller andre finansielle produkter, skaper samtidig en stor kostnadsrisiko for kraftbransjen. Strenge regler for rapportering og intern kontroll samt økte kapitalkrav øker handelskostnadene, og fører til at noen aktører kan måtte redusere sin krafthandel på børsen. Dette fører til redusert likviditet, mindre god prisdannelse og økt risiko for kraftbransjen.

Energi Norge mener at en balanse må finnes mellom forbedret transparens, mindre risiko på markedsplassen, økte handelskostnader og faren for å ødelegge et velfungerende marked. I tillegg er ønsker vi en god koordinering i implementeringsprosessene mellom NVE og Finanstilsynet.

Hvorfor er dette viktig for kraftnæringen?

Implementering av handelslovene kommer til å pålegge nye plikter for kraftselskapene som handler med kraft. Helt konkret krever de nye pliktene introduksjon av nye, interne prosedyrer for risikostyring, rapportering og lignende, og IT-prosjekter for å håndtere rapporteringen. De økte pliktene fører med seg økte kostnader.

MiFID II og underordnende forskrifter omfatter handel med finansielle produkter, deriblant kraftkontrakter og setter rammene for alle andre EU-direktiver som berører handel med finansielle produkter. MiFID definerer hva som er et finansielt produkt, hva som er hedging, hvem som er en finansiell aktør (verdipapirhandelsforetak etter norsk lov) og unntaksreglene fra dette. MiFID stiller også noen krav til finansielle aktører. I tillegg mister de som bli definert som finansiell aktør under MiFID, alle unntakene som finnes under EMIR og CRD (Capital Requirement Directive).

EMIR og underordnende forskrifter omfatter primært OTC-handel med finansielle produkter for kraftnæringen, men rapporteringskravene i dette regelverket gjelder også børshandel. Samtidig er det endret krav til clearing-husene som har konsekvenser for kraftnæringen, deriblant at bankgarantiene må være "fully backed" fra mars 2016.

REMIT og underordnende forskrifter stiller krav til registrering av handelsselskaper, inngåtte ordrer samt rapportering av innsideinformasjon og krafthandelstransaksjoner primær fysiske kontrakter. Offentliggjøring av fundamentale data som for eksempel utfall av et kraftverk (at et kraftverk stopper sin produksjon), faller også under disse reglene. De bindende retningslinjene om datatransparens (Fundamental Data Transparency Guideline) er også del av dette området.

Hva har skjedd i saken så langt?

 • MiFID II, EMIR og REMIT er alle vedtatt i europeiske land. EMIR og REMIT har allerede trådt i kraft i de europeiske landene, og MiFID skal tre i kraft januar 2018 for alle de europeiske kraftselskapene. De fleste underordnede, bindende forskriftene vedrørende EMIR, MiFID II og REMIT er allerede vedtatt i Europa.
 • I Norge gjelder EMIR fra 1. juli 2017,rapporteringsforpliktelse for finansielle kontrakter gjelder fra 3. januar 2017. I dette sammenheng kan kraftselskapene kan implementere alltid gjeldende lov i Europa og de mest oppdaterte versjoner av underordne forskrifter så fort de gjelder i Europa.
 • Finanstilsynet og Finansdepartement jobber med implementering av MiFID II. Det er ikke sannsynlig at de reker en implementering i Norsk lov fra 1. januar 2018, men det er et høyt sannsynlighet at MiFID II blir implementert før januar 2019.
 • REMIT kan bare implementeres når Tredje Pakke er implementert. I mellomtid har NVE begynt et prosess for å tilpasse den Norske Energilovsforskriften til REMIT, så at endringer vedrørende innsideinformasjon og markedsmanipulasjon kan implementeres gjennom Norsk lov i påvente av implementering av Europeisk lovgivning.
 1. Høringssvar: Forslag til endring i energilovforskriften

  Les Energi Norges høringssvar til NVE endring i energilovforskriften om forbud mot innsidehandel og markedsmanipulasjon, og tilrettelegging  for implementering av REMIT (september 2017).

 2. Konsesjonskraft - regulatoriske spørsmål

  Thommesen notat om kraftprodusenters leveringsforpliktelser til kommuner og fylkeskommuner etter reglene om konsesjonskraft.

 3. Veileder for kraftbransjen -  Konsesjonsplikt etter MIFID II

  Thommesen har utarbeide en veileder for det norske kraftmarkedet, som skal sette aktørene i stand til å vurdere om virksomheten deres vil bli underlagt konsesjonsplikt som verdipapirforetak ved gjennomføring av direktiv 2014/65/EU og forordning 600/2014/EU) (samlet omtalt som "MiFID II") i norsk rett. (2017

For mer informasjon om krafthandelregelverket:

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: