Energi Norge

Innhold

Skattelegging av klimavennlig energibruk

far og barn sitter i sofa mor sjekker strømforbruket

Foto: Bo Mathisen / Hafslund

Elavgiften er en skattelegging av klimavennlig energibruk. Energi Norge er kritisk til den sterke økningen i avgiften de siste årene.

Hva er saken?

Elavgiften, en avgift på forbruk av elektrisk kraft , har økt betydelig mer enn prisstigningen de siste årene. Regjeringens samarbeidspartnere, Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre (V), har i budsjettforliket de siste to årene fått gjennomslag for økninger i av giftene langt utover prisstigningen, og for 2016 er ordinær avgiftssats fastsatt til 16 øre/kWh. For en husholdning med et forbruk på 20 000 kWh utgjør dermed elavgiften 4 000 kroner per år, inklusive merverdiavgift.

Fakta

Elavgiften

For 2016 er avgiftssatsene fastsatt til:

Ordinær sats for husholdninger: 16,0 øre/kWh / Redusert sats for industri: 0,48 øre/kWh.

 • Husholdninger i Finnmark og Nord-Troms er fritatt fra elavgift.
 • Redusert sats for industri, bergverk, arbeidsmarkedsbedrifter som utøver industriproduksjon, fjernvarmeproduksjon og datasentre
 • Avgiftsfritak for veksthusnæringen, til bruk ved kjemisk reduksjon eller i elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser, energigjenvinningsanlegg og mikrokraftverk (< 100 kVA)

Hva mener Energi Norge?

Norsk elproduksjon og elforbruk er nær 100 prosent fornybart. Økt elavgift betyr økt skattlegging av klimavennlig energibruk. Halvparten av energien vi bruker i Norge kommer fra fossile kilder, og skal vi klare det grønne skiftet som alle snakker om, altså bli mer klimavennlig, må vi erstatte store deler av den fossile energibruken med fornybar energi. Det er derfor viktig at elavgiften øker mindre enn avgiftene på fossilt energibruk og ikke mer, slik tilfellet har vært de siste årene.

Energi Norge mener at den sterke økningen i elavgiften er en misforstått miljøpolitikk.

Hvorfor er dette viktig for fornybarnæringen?

Norge har forpliktet seg til å øke fornybarproduksjonen som en konsekvens av internasjonale avtaler. Denne målsetting løser Norge sammen med Sverige gjennom det felles elsertifikatmarkedet som skal gi 28,4 TWh ny fornybar energi innen 2020. Økt fornybarproduksjon kombinert med en avgiftspolitikk som bremser overgangen fra fossil energibruk til elektrisitet, medfører lavere kraftpriser enn det en nøytral avgiftspolitikk ville ha medført.

Norge har, som følge av god tilgang på vannkraft, gjennom historien etablert et energisystem som innebærer et elforbruk hos husholdningene som er vesentlig høyere enn i andre land. Dette skyldes at også oppvarming i stor grad dekkes gjennom elektrisitet, og en sterk avgiftsøkning merkes derfor godt hos forbrukerne. Siden elavgiften legges på nettleien er det ofte nettselskapene, i stedet for staten, som blir skyteskive ved en slik avgiftsøkning. Det er viktig for fornybarnæringen å endre denne oppfatningen.

En positiv endring kom imidlertid ut av behandlingen av statsbudsjettet for 2016. Her ble det fremmet et vedtak om at datasentre skal komme inn under den reduserte avgiftssatsen på 0,48 øre/kWh. Det vil utvilsomt gjøre det mer attraktivt å etablere slike virksomheter i Norge, også for store, internasjonale aktører.

 

Relaterte artikler om elavgiften

 1. Nyhet, Skatt og økonomi elavgift

  Skatte- og avgiftssatser 2017

  Skatte- og avgiftssatser for 2017 ble formelt fastsatt av Stortinget 17. desember. Det ble ingen endringer i satsene i forhold til budsjettforslaget, men det er i løpet av budsjettprosessen fremmet noen anmodningsforslag til regjeringen knyttet til eiendomsskatt på vannkraftanlegg.

 2. Nyhet, Skatt og økonomi

  Økt elavgift i statsbudsjettet for 2016

  For 2016 vedtok stortinget en økning av elavgiften på 1,5 øre til 16,0 øre per kWh. Dette betyr økt skattlegging av klimavennlig energibruk, mener Energi Norge.

 3. Nyhet, Fornybar produksjon, Skatt og økonomi

  Økte miljøavgifter må fremme fornybart

  Grønn skattekommisjon vil gjøre det 25-30 milliarder kroner dyrere å forurense. Inntektene skal brukes til generell skattelette for personer og bedrifter. Energi Norge mener lettelsene også må omfatte vannkraften – vår viktigste fornybarteknologi – som i dag beskattes strengere enn fossil energiproduksjon.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: